نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانش آموخته دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

آرمان‌های دموکراسی و حکمرانی خوب نمی‌توانند بدون محیط امن و سالم میسر شوند. خط‌مشی‌گذاری در حوزه سلامت نظام اداری منجر به ایجاد بستر مناسبی در ایجاد محیط امن ارائه خدمات عمومی می‌گردد. شکل­گیری مناسب خط‌مشی در حوزه سلامت نظام اداری، در کشورهای درحال توسعه باید از طریق شیوه‌های اثرگذار و مداخله جویانه انجام گیرد، از این رو هدف اصلی مقاله حاضر شناسایی راهبردهای شکل‌گیری موثر خط­مشی عمومی در حوزه سلامت نظام اداری می‌باشد. رویکرد مورد استفاده در این تحقیق کیفی می‌باشد که راهبردهایی از طریق مصاحبه با نمایندگان مجلس جهت شکل‌گیری مناسب خط­مشی در حوزه سلامت نظام اداری شناسایی شدند و با تحلیل تم ارزیابی گردیدند. از مصاحبه نیمه ساختاریافته جهت جمع­آوری اطلاعات استفاده شد و با کمک تحلیل تم راهکارها ارزیابی گردیدند، و تم ظرفیت‌‌سازی با در نظر گرفتن تناسب روش‌های سنتی و الکترونیک به‌عنوان راهکار کاربردی پیشنهادی توسط نمایندگان در مرحله مصاحبه ارائه شده است. علاوه بر این راهبردها برای شکل‌گیری اثربخش خط‌مشی در حوزه سلامت نظام اداری دارای 11 تم فرعی و 44 کد اولیه بود که در 8 تم اصلی خلاصه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating Effective Strategies in the Field of Administrative Integrity System

نویسندگان [English]

  • Karamollah Daneshfard 1
  • zahra rajaei 2

1 ...

2 ...

چکیده [English]

Proper policy formation in administrative integrity systems must be done through effective and interventionist practices in developing countries. The purpose of this study is to identify strategies for effective public policy in the field of administrative integrity systems. The proposed study has been implemented through interviews with parliamentarians. And the results were identified and evaluated by themes analysis. The results indicate that considering traditional- technological dimensions, capacity building theme was presented as a practical approach . In addition, strategies for effective policy formation in administrative integrity system(Iran) includes 11 sub themes and 44 codes, which are summarized in eight main themes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy Formation
  • Administrative Integrity System
  • Theme Analysis
  • Training
احمدی، کیومرث، الوانی، مهدی (1394). جایگا نظریه خدمات عمومی نوین در تبیین مفهوم پاسخ‌گویی اجتماعی سازمان‌های دولتی فصلنامه سیاست‌گذاری عمومی، 1(2)، 1-15
دانش‌فرد، کرم‌اله (1389). فرآیند خط‌مشی‌گذاری عمومی. چاپ اول، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
مرکز پژوهش‌های مجلس (1389). تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
فقیهی، ابوالحسن، نجف بیگی، رضا، کارگر زنجانی، علی (1394). نظام پاسخگویی در دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامه رسالت مدیریت دولتی، 3(56)، 15-27.
قاسمی‌نژاد، یاسر، زینلی، محمد رضا (1395). بررسی عوامل موثر بر فرهنگ خود کنترلی با رویکرد اسلامی در یک دانشگاه نطامی، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ـ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اسلامی، 24(2)، 242-217.
محمودی، وحید، نیری، شهرزاد، پورعزت، علی اصغر (1392). بازپردازی شاخص‌های توسعه قابلیت‌های انسانی در پرتو فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر، مدیریت بازرگانی، بهار 1393، 6(1)، 167- 186.
مرادی حقیقی، منصوره، دانش فرد، کرم الله، میرسپاسی، ناصر (1394). طراحی مدل اعتماد عمومی (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی ایران) ، فصلنامه مدیریت (پژوهشگر)، 12(73).
وکیلیان، حسن (1395).پیامدهای نهادی انتخاب نظام حکومتی فصلنامه مجلس و راهبرد
 
، 23(85).Amundsen, I (1999). Political corruption: An Introduction to the issues. Chr. Michelson Institute Development studies and Human Rights (vol.7). Working Paper.
Baumgartner, F. R & Jones, B. D (2009). Agendas and instability in American politics (2nded.). Chicago: University of Chicago Press.
Brinkerhoff, D. W & Crosby, B (2002). Managing policy reform: Concepts and tools for decision-makers in developing and transitioning countries (P269). Bloomfield, CT: Kumarian Press.
Cuadrado, R. C & Arce, J. L. A (2005). The Complexity of Corruption: Nature and Ethical Suggestions. Faculted de ciencias Economics y Empresarials Universidad de Navarra.
Doig, A and Riley, S (1998). Corruption and anti-corruption strategies: Issues and case studies from developing countries. Corruption and integrity improvement initiatives in developing countries, 45, 62.
Eigen, P (1998). The Role of Civil Society, in Corruption & integrity improvement initiatives in developing countries.
Eiras, A. I (2003). Ethics, Corruption, and Economic Freedom (Vol. 9). Washington, DC: Heritage Foundation.
Friedman, A. M (2010). Can we change corruption from the outside in? An assessment of three anti-corruption international treaties. The University of Texas at Dallas.
Gilardi, F (2012). Transnational diffusion: Norms, ideas, and policies. Handbook of international relations, 2, 453-477.
Habtemichael, F. S (2009). Anti-corruption strategies in the South African public sector: Perspectives on the contributions of complexity thinking and ICTs (Doctoral dissertation, Stellenbosch: University of Stellenbosch).
Hassan, S (2004). Corruption and the Development Challenge. Journal of Development Policy and Practice, 1(1), 25-41.
Hill, M & Hupe, P (2014). Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance. Sage.
Jayawickrama, N (2001). Transparency International: Combating corruption through institutional reform. The Use and Abuse of Power: Multiple Perspectives on the Causes of Corruption. Psychology Press Philadelphia, Florence, and Sussex.
Kaufmann, D (2005). Myths and realities of governance and corruption.
Lorenzo Jr, H. C (2000). Developing a technology of behaviour: An alternative approach to preventing police corruption. Unpublished conference paper on Combating corruption in the Asia-Pacific region, presented at the Joint ADB-OECD conference (Seoul).
Meagher, P & Voland, C (2006). Anticorruption Agencies (ACAs). Office of Democracy and Governance. Anticorruption program brief. Washington, DC: United States Agency for International Development.
Michael, B (2004). Explaining organizational change in international development: the role of complexity in anti‐corruption work. Journal of International Development: The Journal of the Development Studies Association, 16(8), 1067-1088.
Oketch, M. O (2002). Human resource development and Africa's economic growth: Perspectives for policy planning in Kenya (Doctoral dissertation, University of Illinois at Urbana-Champaign).
Pope, J (2000). TI Sourcebook: Confronting corruption: The elements of a national integrity system, Transparency International.
Rothstein, B (2011). Anti-corruption: the indirect Big Bang approach. Review of International Political Economy, 18(2), 228-250.
Schnell, S (2014). International Policy Diffusion and Domestic Policy-Making: the Case of Two Transparency and Anticorruption Policies in Romania. PhD diss., George Washington University.
Sissener, T. K (2001). Anthropological perspectives on corruption: Chr. Michelsen Institute.
Tamesis, P (1997). Different Perspectives of International Development Organisations in the Fight Against Corruption. Corruption & Integrity Improvement Initiatives in Developing countries, 129-139
United Nations. Development program (2003). Thinking the unthinkable: From Thought to policy: The Role of think Tanks in shaping Government Strategy; Experiences from central and Eastern Europe. United Nations Publications.