راهبردهای شکل‌گیری موثر خط‌ مشی در حیطه سلامت نظام اداری

نوع مقاله: علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانش آموخته دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

آرمان‌های دموکراسی و حکمرانی خوب نمی‌توانند بدون محیط امن و سالم میسر شوند. خط‌مشی‌گذاری در حوزه سلامت نظام اداری منجر به ایجاد بستر مناسبی در ایجاد محیط امن ارائه خدمات عمومی می‌گردد. شکل­گیری مناسب خط‌مشی در حوزه سلامت نظام اداری، در کشورهای درحال توسعه باید از طریق شیوه‌های اثرگذار و مداخله جویانه انجام گیرد، از این رو هدف اصلی مقاله حاضر شناسایی راهبردهای شکل‌گیری موثر خط­مشی عمومی در حوزه سلامت نظام اداری می‌باشد. رویکرد مورد استفاده در این تحقیق کیفی می‌باشد که راهبردهایی از طریق مصاحبه با نمایندگان مجلس جهت شکل‌گیری مناسب خط­مشی در حوزه سلامت نظام اداری شناسایی شدند و با تحلیل تم ارزیابی گردیدند. از مصاحبه نیمه ساختاریافته جهت جمع­آوری اطلاعات استفاده شد و با کمک تحلیل تم راهکارها ارزیابی گردیدند، و تم ظرفیت‌‌سازی با در نظر گرفتن تناسب روش‌های سنتی و الکترونیک به‌عنوان راهکار کاربردی پیشنهادی توسط نمایندگان در مرحله مصاحبه ارائه شده است. علاوه بر این راهبردها برای شکل‌گیری اثربخش خط‌مشی در حوزه سلامت نظام اداری دارای 11 تم فرعی و 44 کد اولیه بود که در 8 تم اصلی خلاصه گردید.

کلیدواژه‌ها


احمدی، کیومرث، الوانی، مهدی (1394). جایگا نظریه خدمات عمومی نوین در تبیین مفهوم پاسخ‌گویی اجتماعی سازمان‌های دولتی فصلنامه سیاست‌گذاری عمومی، 1(2)، 1-15
دانش‌فرد، کرم‌اله (1389). فرآیند خط‌مشی‌گذاری عمومی. چاپ اول، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
مرکز پژوهش‌های مجلس (1389). تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
فقیهی، ابوالحسن، نجف بیگی، رضا، کارگر زنجانی، علی (1394). نظام پاسخگویی در دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامه رسالت مدیریت دولتی، 3(56)، 15-27.
قاسمی‌نژاد، یاسر، زینلی، محمد رضا (1395). بررسی عوامل موثر بر فرهنگ خود کنترلی با رویکرد اسلامی در یک دانشگاه نطامی، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ـ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اسلامی، 24(2)، 242-217.
محمودی، وحید، نیری، شهرزاد، پورعزت، علی اصغر (1392). بازپردازی شاخص‌های توسعه قابلیت‌های انسانی در پرتو فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر، مدیریت بازرگانی، بهار 1393، 6(1)، 167- 186.
مرادی حقیقی، منصوره، دانش فرد، کرم الله، میرسپاسی، ناصر (1394). طراحی مدل اعتماد عمومی (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی ایران) ، فصلنامه مدیریت (پژوهشگر)، 12(73).
وکیلیان، حسن (1395).پیامدهای نهادی انتخاب نظام حکومتی فصلنامه مجلس و راهبرد

 

، 23(85).Amundsen, I (1999). Political corruption: An Introduction to the issues. Chr. Michelson Institute Development studies and Human Rights (vol.7). Working Paper.
Baumgartner, F. R & Jones, B. D (2009). Agendas and instability in American politics (2nded.). Chicago: University of Chicago Press.
Brinkerhoff, D. W & Crosby, B (2002). Managing policy reform: Concepts and tools for decision-makers in developing and transitioning countries (P269). Bloomfield, CT: Kumarian Press.
Cuadrado, R. C & Arce, J. L. A (2005). The Complexity of Corruption: Nature and Ethical Suggestions. Faculted de ciencias Economics y Empresarials Universidad de Navarra.
Doig, A and Riley, S (1998). Corruption and anti-corruption strategies: Issues and case studies from developing countries. Corruption and integrity improvement initiatives in developing countries, 45, 62.
Eigen, P (1998). The Role of Civil Society, in Corruption & integrity improvement initiatives in developing countries.
Eiras, A. I (2003). Ethics, Corruption, and Economic Freedom (Vol. 9). Washington, DC: Heritage Foundation.
Friedman, A. M (2010). Can we change corruption from the outside in? An assessment of three anti-corruption international treaties. The University of Texas at Dallas.
Gilardi, F (2012). Transnational diffusion: Norms, ideas, and policies. Handbook of international relations, 2, 453-477.
Habtemichael, F. S (2009). Anti-corruption strategies in the South African public sector: Perspectives on the contributions of complexity thinking and ICTs (Doctoral dissertation, Stellenbosch: University of Stellenbosch).
Hassan, S (2004). Corruption and the Development Challenge. Journal of Development Policy and Practice, 1(1), 25-41.
Hill, M & Hupe, P (2014). Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance. Sage.
Jayawickrama, N (2001). Transparency International: Combating corruption through institutional reform. The Use and Abuse of Power: Multiple Perspectives on the Causes of Corruption. Psychology Press Philadelphia, Florence, and Sussex.
Kaufmann, D (2005). Myths and realities of governance and corruption.
Lorenzo Jr, H. C (2000). Developing a technology of behaviour: An alternative approach to preventing police corruption. Unpublished conference paper on Combating corruption in the Asia-Pacific region, presented at the Joint ADB-OECD conference (Seoul).
Meagher, P & Voland, C (2006). Anticorruption Agencies (ACAs). Office of Democracy and Governance. Anticorruption program brief. Washington, DC: United States Agency for International Development.
Michael, B (2004). Explaining organizational change in international development: the role of complexity in anti‐corruption work. Journal of International Development: The Journal of the Development Studies Association, 16(8), 1067-1088.
Oketch, M. O (2002). Human resource development and Africa's economic growth: Perspectives for policy planning in Kenya (Doctoral dissertation, University of Illinois at Urbana-Champaign).
Pope, J (2000). TI Sourcebook: Confronting corruption: The elements of a national integrity system, Transparency International.
Rothstein, B (2011). Anti-corruption: the indirect Big Bang approach. Review of International Political Economy, 18(2), 228-250.
Schnell, S (2014). International Policy Diffusion and Domestic Policy-Making: the Case of Two Transparency and Anticorruption Policies in Romania. PhD diss., George Washington University.
Sissener, T. K (2001). Anthropological perspectives on corruption: Chr. Michelsen Institute.
Tamesis, P (1997). Different Perspectives of International Development Organisations in the Fight Against Corruption. Corruption & Integrity Improvement Initiatives in Developing countries, 129-139
United Nations. Development program (2003). Thinking the unthinkable: From Thought to policy: The Role of think Tanks in shaping Government Strategy; Experiences from central and Eastern Europe. United Nations Publications.