ترسیم و تحلیل الگوی اسلامی ایرانی نظام علم و فناوری ایران بر اساس اسناد بالادستی با روش شناسی SODA

نوع مقاله: علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت

2 استاد مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت

چکیده

در عصر حاضر نظام های اقتصادی به سمت اقتصاد دانش بنیان پیش رفته است تا جا یی که عرصه های اقتصادی کاملا به عرصه های علم و فناوری گره خورده است. لذا پرداختن به استراتژ ی های نظام علم و سیاست های کلی نظام علم و فناور ی ابلاغ ی » فناوری کشور امری بسیار حیاتی است. چهار سند بالادستی نظام علم و فناور ی در برنامه ششم » ،« سند تحول راهبردی علم و فناوری کشور » ،« مقام معظم رهبری در ایران در زمینه نظام علم و فناور ی موجود « نظام علم و فناوری در نقشه جامع علمی کشور » و « توسعه  است که تشابهات و افتراقاتی دارد که در این پژوهش از روش شناسی تحلیل و توسعه گزینه های استراتژ یک  برای یکپارچه کردن و استخراج استراتژی های مستدل بر مبنا ی آن ها استفاده شده است. (SODA) مزایایی از قبیل حل مسائل نابهنجار و بدون ساختار، استراتژ ی ها مبتن ی بر نظرات نخبگان و SODA مقاومت در برابر تغییر بسیار کمتر، مبتنی بر شاخص های تئوری گراف و ارائه مسیرها و زنجیره های هر مفهوم مهم ترین و گلوگاهی ترین « عدالت آموزشی » استراتژیک دارد. بر اساس یافته های این پژوهش سیاست ایجاد
استراتژی نظام علم و فناوری کشور می باشد. بر اساس مرور ادبیات صورت گرفته نتایج پژوهش حاضر علاوه بر مزایای فوق، استراتژی های خروجی جامع تر، کامل تر و کارآمدتر است.

کلیدواژه‌ها


Ackermann, F, Eden, C & Brown, I (2005). The practice of making strategy: a step-by-step guide. SAGE.
Aghion, P, David, P. A & Foray, D (2009). Science, technology and innovation for economic growth: Linking policy research and practice in STIG Systems. Research Policy, 38(4), 681–693.
Aghion, P, David, P & Foray, D (2009). Science, technology and innovation for economic growth: linking policy research and practice in STIG Systems. Research Policy. Retrieved from
Alireza Abbasi, S (Master), Abolghasem Niaraki, I. U. I. K & Behzad Dehkordi, U of I. I (2008). A review of the ICT status and development strategy plan in Iran. International Journal of Education and Development Using ICT, (3)4, 2008.
Aref, A (2011). Perceived impact of education on poverty reduction in rural areas of Iran. Life Science Journal.
Asemi, A (2006). Information technology and national development in Iran 2006 International Conference on Hybrid Information.
Davodi, H, Maghsoudi, T, Fami, H. S & Kalantari, K (2013). Evaluation of strategies for developing the agriculture technology in the science and technology parks of Iran from faculty member aspect. African Journal of Agricultural Research, 8(30), 4148–4156.
Eden, C & Ackermann, F (1998). Making strategy: the journey of strategic management. Sage Publications.
Etzkowitz, H (2002). Networks of innovation: science, technology and development in the triple helix era. International Journal of Technology Management.
Georgiou, I (2009). A graph-theoretic perspective on the links-to-concepts ratio expected in cognitive maps. European Journal of Operational Research, 197(2), 834–836.
Georgiou, I, Cochran, J. J, Cox, L. A, Keskinocak, P, Kharoufeh, J. P & Smith, J. C (2010). Cognitive Mapping and Strategic Options Development and Analysis (SODA). In Wiley Encyclopedia of Operations Research and Management Science. John Wiley & Sons, Inc.
Ghazinoory, S, Divsalar, A & Soofi, A. S (2009). A new definition and framework for the development of a national technology strategy: The case of nanotechnology for Iran. Technological Forecasting and Social Change, 76(6), 835–848.
GUAN, J. C, YAM, R. C. M, Tang, E. P. Y & Lau, A. K. W (2009). Innovation strategy and performance during economic transition: Evidences in Beijing, China. Research Policy, 38(5), 802–812.
John R. Bryson, Peter W. Daniels  & B. W (2009). Service Worlds: People, Organizations, Technologies. Routledge. Blackwell Publishing Ltd.
Landau, R & Rosenberg, N (1986). The positive sum strategy: Harnessing technology for economic growth. Retrieved from
Laranja, M, Uyarra, E & Flanagan, K (2008). Policies for science, technology and innovation: Translating rationales into regional policies in a multi-level setting. Research Policy.
Li, H & Atuahene-Gima, K (2001). Product innovation strategy and the performance of new technology ventures in China. Academy of Management Journal.
Massarrat, S & Kolahdoozan, S (2011). progress of medical sciences in Iran and Turkey: the way developing countries with limited resources should make effective contributions to the production of science. Archives of Iranian Medicine.
Mingers, J & Rosenhead, J (2001). Rational analysis for a problematic world revisited : problem structuring methods for complexity, uncertainty and conflict. Wiley.
Mingers, J & Rosenhead, J (2004). Problem structuring methods in action. European Journal of Operational Research, 152(3), 530–554. http://doi.org/10.1016/S0377-2217(03)00056-0
Molanezhad, M (2010). A brief review of science and technology and SMEs development in IR Iran. The Inter-Sessional Panel of the United Nations.
Nelson, R. R (1993). National innovation systems : a comparative analysis. Oxford University Press.
Owlia, P, Eftekhari, M. B, Forouzan, A. S, Bahreini, F, Farahani, M & Ghanei, M (2011). Health research priority setting in Iran: Introduction to a bottom up approach. Journal of Research in Medical Sciences : The Official Journal of Isfahan University of Medical Sciences, 16(5), 691–8.
Peykari, N, Tehrani, F. R, Malekafzali, H, Hashemi, Z & Djalalinia, S (2011). An Experience of Peer Education Model among Medical Science University Students in Iran. Iranian Journal of Public Health, 40(1), 57–62. Retrieved from
Rahimnia Alashloo, F, Castka, P & Sharp, J. M (2005). Towards understanding the impeders of strategy implementation in higher education (HE). Quality Assurance in Education, 13(2), 132–147.
Salami, R & Soltanzadeh, J (2012). Comparative analysis for science, technology and innovation policy; lessons learned from some selected countries (Brazil, India, China, South Korea and . Journal of Technology Management.
Utterback, J (1974). Innovation in industry and the diffusion of technology. Science.
Utterback, J (1994). Mastering the dynamics of innovation: how companies can seize opportunities in the face of technological change. University of Illinois at Urbana-Champaign’s Academy.
Vajargah, K & Khoshnoodifar, M (2013). Toward a distance education based strategy for internationalization of the curriculum in higher education of Iran. TOJET: The Turkish Online.
Zahra, S (1996). Technology strategy and financial performance: Examining the moderating role of the firm’s competitive environment. Journal of Business Venturing.