نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه یزد

2 هیئت علمی دانشگاه یزد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه یزد

چکیده

امروز بیشتر سازمان‌ها برای افزایش توانمندی‌ها، رشد و بقای بلندمدت و کاهش ریسک عملیات خود نیازمند تدوین برنامه‌ریزی استراتژیک هستند. پس از تدوین استراتژی­ها، تعیین اولویت استفاده از استراتژی­ها از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. از مدل‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه می‌توان برای اولویت‌بندی استراتژی‌ها استفاده کرد. هدف اصلی این پژوهش، مقایسه­ی نتایج حاصل از ماتریس QSPM و تکنیک­های مپک و ویکور در تعیین اولویت استفاده از استراتژی­های به دست آمده برای شرکت شرق سازه­ی کویر یزد می­باشد. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل اعضای هیئت‌مدیره و کارکنان شرکت شرق سازه‌ی کویر یزد، تمامی مدیران عامل شرکت‌های ساختمانی و پیمانکاری یزد و اعضای هیئت ‌علمی دانشکده‌ی مهندسی عمران دانشگاه یزد و مدیران و معاونان اداره کل راه و شهرسازی استان یزد بوده است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش از نظرات خبرگان در دسترس استخراج شده است. برای انجام این پژوهش، در ابتدا برنامه­ریزی استراتژیک برای شرکت شرق سازه انجام شده و به کمک ماتریس SWOT، استراتژی‌‌هایی برای شرکت شناسایی شده است. سپس با استفاده از ماتریس SPACE، استراتژی‌های تدافعی برای شرکت شرق سازه مناسب تشخیص داده شده و پس از آن به کمک ماتریس QSPM، این استراتژی‌‌ها رتبه‌بندی شده است. در قسمت بعد، تمامی استراتژی‌‌های شناسایی‌شده به کمک تکنیک­های مپک و ویکور رتبه‌بندی شده است. سپس نتایج حاصل از ماتریس QSPM و تحلیل مپک و ویکور مقایسه شده و تفاوت این سه روش در اولویت‌بندی استراتژی‌ها مشخص شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prioritizing organizational strategies

نویسندگان [English]

  • Seyed Heidar Mirfakhraddini 1
  • Ali Morovati Sharifabadi 2
  • mehran mohammadi 3

1 faculty of industrial management department

چکیده [English]

Today, most organizations require strategic planning to increase their capabilities, long-term growth and long-term survival, and reduce the risk of their operations. After formulating strategies, it is important to determine the priority of using strategies, which can be used with multi-indicator decision-making models. One of the actions that increases the impact of strategic planning is to prioritize the use of strategies. Multiple criteria decision-making models are used in a variety of contexts such as risk assessment, supply chain management, strategic planning, production environments, raw material selection, weapon systems assessment, and so on. The main purpose of this paper is to compare the results of the QSPM matrix and the SAW and TOPSIS techniques to prioritize the strategies for theSharq Sazeh Kavir company. The population includes board of directors and Sharq Sazeh Kavir Company employees, CEOs of construction and contracting company of Yazd and civil engineering faculty of Yazd University, Managers and Deputy Director- General of Roads and Urban Development of Yazd province. Data needed for this study is extracted from available expert opinions. To carry out this research, strategic planning for the East Structural Company was initially carried out and the strategy was determined by the SWOT matrix. Then defensive strategies recognized suitable for Sharq Sazeh Kavir by using SPACE matrix and then these strategies were ranked by using QSPM Matrix. In the next sectionall identified strategies were ranked using SAW and TOPSIS techniques. Comparing the results of the QSPM matrix and the SAW and TOPSIS technique, shows the similarity of all three methods in ranking the defensive strategies, as well as the difference between SAW and TOPSIS techniques in ranking all strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Planning
  • QSPM Matrix
  • SAW Technique
  • VIKOR Technique
برایسون، جان مور (1390). برنامه­ریزی استراتژیک در سازمان­های عمومی و غیرانتفاعی، ترجمه: خادمی گراشی، مهدی و برارنیا، قربان، آریانا قلم، تهران، چاپ دوم.
پایگاه علمی- پژوهشی پارس مدیر به نشانی www.parsmodir.com.
پیرس، جان، رابینسون، ریچارد کنت (1393). برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک، ترجمه: خلیلی‌شورینی، سهراب، مؤسسه انتشارات یادواره کتاب، تهران،  چاپ هشتم.
پیله­وری، نازنین، عطائی کچوئی، الهام (1393). انتخاب تأمین­کنندگان چابک در زنجیره تأمین محصولات آرایشی و بهداشتی با استفاده از ویکور فازی، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سال نهم، شماره 28.
تقی­زاده، هوشنگ، رحیم، ابراهیمی و عبذالحسین، شکری (1393). مقایسه و اولویت­بندی بهره­وری نیروی انسانی حوزه­های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز با استفاده از تکنیک ویکور، مدیریت بهره­وری، سال هشتم، شماره 31.
توسلی­فرد، مرجان، محمدعلی، فرقانی، علی، ملاحسینی (1393). انتخاب تأمین­کننده با استفاده از رویکرد ویکور فازی، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سال نهم، شماره 29.
دیوید، فرد آر (1395). مدیریت استراتژیک، ترجمه: پارسائیان، علی و اعرابی، محمد، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران،  چاپ سی و یکم.
عشورنژاد، غدیر، فرجی سبکبار، حسنعلی (1393). رتبه‌بندی اقتصادی منابع 22گانه تهران در اولویت‌بندی مراکز مالی و تجاری با استفاده از روش‌های رتبه‌بندی و تصمیم‌گیری چند شاخصه، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، سال ششم.
قدسی‌پور، سیدحسن (1392). مباحثی در تصمیم‌گیری چند معیاره: برنامه‌ریزی چند هدفه (روش‌های وزن‌دهی بعد از حل)، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چاپ چهارم.
کیوان بهجو، کیانوش، سیدامین، بدری، حسن، حاله (1392). تعیین ترکیب تولید در محیط چند گلوگاهی با استفاده از روش ویکور فازی، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سال هشتم، شماره 23.
مرادی، اصغرمحمد، اخترکاوان، مهدی (1388). روش‌شناسی مدل‌های تحلیل تصمیم‌گیری چند معیاره، آرمانشهر، شماره 2.
موحدی، محمدمهدی، محمدحسین، ابویی مهریزی، علی­محمد، حسینی (1391). استفاده از QSPM در تجزیه‌ و‌ تحلیل SWOT به‌عنوان ابزاری برای برنامه‌ریزی استراتژیک (مطالعه‌ موردی: گروه خودروسازی سایپا)، فصلنامه‌ مدیریت، سال نهم، شماره‌ی 28.
هانگر، جی دیوید، ویلن، تامس (1395). مبانی مدیریت استراتژیک، ترجمه: اعرابی، سیدمحمد و رضوانی، حمیدرضا، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران، چاپ پنجم.

 Matarazzo, B (1986). Multicriterion analysis of preferences by means of pairwise actions and criterion comparisons (MAPPAC), Applied Mathematics and Computation, 18 (2), 119-141.
 Matarazzo, B (1991). MAPPAC as compromise between outranking metho and MAUT, European Journal Operational Research, 54 (1), 48-65.