نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان

2 استادیار مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی

3 استادیار MBA، دانشگاه تهران، واحد پردیس بین‌المللی کیش

چکیده

برای هر سازمان یا هر شرکتی در هر مکان و صنعتی که باشد کلید موفقیت تنها اتکاء بر یک منبع برای کسب مزیت نیست، بلکه بهترین و موفق‌ترین شرکت‌ها می‌دانند که همواره باید قابلیت‌ها و توانمندی‌های رقابتی خود را ارتقا بخشند و بتوانند از این طریق به موفقیت‌های بیشتری دست یابند. لذا هدف اصلی تحقیق حاضر طراحی مدلی مبتنی بر رویکردهای استراتژی‌های قابلیت‌های سازمانی با توجه به ابعاد سازمان‌های دانشی، سنتی و نگرش های دانشی و صنعتی می‌باشد. سوال اصلی این تحقیق اینست که آیا قابلیت‌های سازمانی براساس تئوری نقاط مرجع استراتژیک قابل تبیین است؟ رویکرد این تحقیق براساس فلسفه‌ی علم (معرفت شناسی) و فلسفه‌ی عالم (انسان شناسی)، موردی می‌باشد. به عبارت دیگر براساس مرور ادبیات استراتژی قابلیت‌های سازمانی و مطالعه‌ی کتابخانه ای موضوع مشخص گردید الگویی یکپارچه و هماهنگ با زمینه و بستر قابلیت‌های سازمانی ارائه نشده است و این تحقیق با استفاده از نقاط مرجع استراتژیک بدنبال طراحی مدل قابلیت‌های سازمانی می‌باشد. در این مقاله ابتدا ابعاد مورد توجه این تحقیق شامل، سازمان‌های دانشی، سازمان‌های سنتی، نگرش دانشی و نگرش صنعتی، توضیح داده شدند، پس از آن سعی گردید با استفاده از الگوی هماهنگی مبتنی بر نقاط مرجع استراتژیک، گونه‌های هماهنگ هر یک از استراتژی‌های قابلیت‌های مورد توجه سازمان بر مبنای سازمان‌های دانشی، سازمان‌های سنتی و نگرش دانشی و نگرش صنعتی شناسایی و ارائه شدند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing an Organizational Capabilities Approach Models Based on Strategic Reference Points Theory

نویسندگان [English]

  • hasan valiyan 1
  • Alireza Kooshki Jahromi 2
  • hassan bolaei 3

2 allameh tabata'e university

چکیده [English]

For any organization or any company in any location and industry, the key to success is not just rely on one source of advantage, But the best and most successful companies understand that must always enhance Themselves competitive abilities and abilities and able to achieve more success this way. Therefore, the aim of this study is Design of model-based, organizational capabilities strategies approach, according to the dimensions of organizational knowledge & tradition and attitudes of knowledge & industry. The main question is whether this study can be explained, organizational capabilities based on the theory of strategic reference points? The approach of this research is Case Study based on the philosophy of knowledge (epistemology) and philosophy of thinkers (anthropologist). On the other hand, based on a literature review of strategy, organizational capabilities and library study were determined, Integrated and coordinated model of organizational capabilities not provided with context, And this research uses the Strategic reference points, following the model of organizational capabilities. In this paper are described aspects of this research, including knowledge-based organizations, traditional organizations, attitude and attitude of industries, so it will try by coordination pattern, based on, strategic reference points, coordinated species, each of the organization capabilities strategies, on the basis of, knowledge-based organizations, traditional organizations and Knowledge Attitude and industry attitude will be identified and presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge-Based Organizations
  • Traditional Organizations
  • Knowledge Attitude
  • Industry Attitude
  • Organizational Capabilities
  • Strategic Coordination
1.الوانی، سید مهدی؛ دانایی فرد، حسن، (1380) مدیریت دولتی و اعتماد عمومی، فصلنامه دانش مدیریت، مقاله 2، دوره 55، سال چهاردهم، زمستان، 5-27.
2.پریاک ال و تامس اچ، (1379) مدیریت دانش، ترجمه رحمان سرشت، حسین، نشر ساپکو، تهران.
3.دانایی‌فرد، حسن؛ فاطمه برزگر و هانیه احمدی، (1393) سازوکارهای ارتقای قابلیت‌های سازمانی در بخش دولتی، فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، سال سوم، شماره 11، تابستان، 91-106.
4.رضایی دولت‌آبادی، خائف الهی حسین و علی احمدی، (1384) مدلی برای تعیین میزان تأثیر بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار با توجه به قابلیت‌های بازاریابی در صنایع شیمیایی، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 10، شماره 1، 131-161.
5.رضایی دولت‌آبادی، حسین؛ طبائیان، ریحانه‌السادات، (1393) ایجاد مدل قابلیت‌های سازمانی برای کسب وکا رهای جدید در حوزه صنایع فولاد مبارکه با رویکرد آینده پژوهی، فصلنامه مطالعات آینده پژوهی، سال سوم، شماره نهم، 281-302.
6.عباس‌پور، عباس؛ احمد آقا زاده و امین باقری کراچی، (1391) طراحی الگو ی مطلوب دستیابی به چابکی سازمانی در دانشگاه‌ها، فصلنامه علمی  پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)،  سال بیست و دوم شماره 96، زمستان، 171-217.
7.عطاران، جواد؛ علی دیواندری و حیات آدینف، (1391) شناسایی عوامل مؤثر بر تحکیم بازار (تحقق مزیت رقابتی پایدار) خدمات بانکی در بانک ملت بر مبنای دیدگاه منبع محور، فصلنامه مدیریت بازرگانی، دوره 4، شماره 12، 91-112.
8.کریمی مزیدی، احمد رضا؛ ناجی اسلامی قاسمی و زهرا عظیمی، (1392) نقش قابلیت‌های دانش محور در عملکرد شرکت‌ها، از دیدگاه ابلیت‌های سازمانی (مدل قابلیت‌های سازمانی دانش محور - عملکرد)، پژوهش و توسعة فناوری، سال سوم، شمارة 6 ، بهار و تابستان، 1-26.
 

Amit, R, & Schoemaker P. J. H. (1993). Strategic assets and organizational Rent. Strategic Management Journal, 14, 33–46.

Appleyard, M. M. (1996). How does knowledge flow? Interfirm patterns in the semiconductor industry. Strategic management journal, Vol. 17, Winter, pp. 137-154

Aruldoss, M, Travis, M.L. & Venkatesan, P. (2015). A reference model for business intelligence to predict bankruptcy. Journal of Enterprise Information Management, 28(2): 186- 217.

Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management 17(1), 99-120.

Baruch, Y. (2001)."Empbyability: a substitue for loyalty", HRD International, 4.PP543 – 566. Acemoglu, & Pischke, J. S (1999)." Beyond Becker :Training in imperfect labor markets". Economic Journal, 1009.PP 112-142.

Bensoussan, B. (1998). Why Spy? New Zealand Managemet, Vol. 45, Issue 7, 1998.

Bhartesh, K.R. (2005). Intellectual Vapital: Concept and its Measurement. Finance India journal, Vol. 19, No.4, pp.1365-1374.

Bontis, N. (1998). Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and Models. Management decision, vol.36 no.2, pp- 63-67.

Bozbura, F. (2000). Measurement and application of intellectual capital  in Turkey. Intellectual capital, 357- 367.

Chang, T.-C, & Chuang, S.-H. (2011). Performance implications of knowledge management processes: Examining the roles of infrastructure capability and business strategy. Expert Systems with Applications, Vol. 38, No. 5, pp. 6170-6178.

Chen, J.Z. (2004). Measuring intellectual capital: a new model and empirical Study. Journal of Intellectual Capital, Vol.5, No.1, pp.195-212.

Cohen, W. M, & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: a new perspective on learning and innovation. Administrative science quarterly, Vol. 35, No. 1, pp. 128-152.

Collis, D. J. (1994). Research Note: How Valuable are Organisational Capabilities?. Strategic Management Journal, 15(2), 143-152.

De Long, D. (1997). Building the knowledge-based organization: how culture drives knowledge behaviors. Ernst & Young Center for Business Innovation, Working Paper, Boston.

Department of Higher and Further Education, Training and employment.  (2002). "Report of task force on employability and long – term unemployment".

Dosi, G, R, R  Nelson & S. G. Winter. (2000). Introduction: The Nature and Dynamics of Organisational Capabilities’. In The Nature and Dynamics of Organisational Capabilities. Dosi, G, Nelson, R. R, & Winter, S. G. (Eds.), (pp. 1-22). Oxford: Oxford University Press.

Eisenhardt, K. (1989). Building theories from case study research, The Academy of Management Review, 14 (4), 532-550.

Feintuch, A (1955). "Improving the employability and attitudes of difficult to place, persons", Psychological Monographs series, 69. PP.392-397.

Finn, Dan (2000). "From fullemployment to employability: A new deal for Britain’s unemployed", International Jounal of Manpower, 21(5).

Gold, A. H, A, Malhotra & A, H. Segars (2001). Knowledge management: An organizational capabilities perspective. Journal of management information systems, Vol. 18, No. 1, pp. 185-214.

Goldthorpe, John. (1964). Social Stratification in Industrial Society', in P. Halmos (ed.), The Development of Industrial Societies. Sociological Review Monograph, No 8, Keele University.

Grant, R. M. (1991). The Resource Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation. California Management Review, 33(3), 114-135.

Grant, R. M. (1991). The Resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implications forStrategy Formulation. California Management Review Spring: 114-34.

Han, H.-S, J, Lee &Y Seo. (2008). analyzing the impact of a firm's capability on outsourcing success: A process perspective. Information & Management, Vol. 45, No. 1, pp. 31-42.

Hayes, R. H. (1985). Strategic Planning: forward in reverse?, Harvard Business Review,63(6), 111-119.

Helfat,  C. E, & Peteraf,  M. (2003). The Dynamic Resource-Based View: Capability Lifecycles. Strategic Management Journal, 24, 997–1010.

Helfat, C. E. (2007). “Dynamic capabilities: Understanding strategic change in organizations” Malden, MA: Blackwell.

Hillage, J. and Pollard, E. (1999). " Employability: developing a framework for policy analysis', London, P.12.

Horváth GÁ, Harazin P. (2015). A framework for an industrial ecological decision support system to foster partnerships between businesses and governments for sustainable development, Journal of Cleaner Production, doi: 10.1016/j.jclepro.2015.05.018.

Hunt, S. D. (2000). A general theory of competition: Resources, competences, productivity, economic growth. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Inkpen, A. C, & Dinur, A. (1998). Knowledge Management Processes and International Joint Ventures. Organization Science, Vol. 9, No. 4, pp. 454-468.

Leonard, D. (1995). Wellsprings of knowledge: Building and sustaining the sources of innovation. Boston: Harvard Business School Press.

Leonard-Barton, D. (1992). Core Capabilities & Core Rigidities: A Paradox in Managing New Product Development. Strategic Management Journal 13(special), 111-128.

Liu, C, Ma, C, & Zhang, K. (2012). Going beyond the sectoral boundary: a key stage in the development of a regional industrial ecosystem. Journal of Cleaner Production, 22(1), 42–49. doi:10.1016/j.jclepro.2011.09.022
Luoma, M. (2000).Investigating the link between strategy and HRD. Personnel Review 29(6), 769-790.

Madhavaram, S, & Hunt, S. (2008). The service-dominant logic and a hierarchy of operant resources: developing masterful operant resources and implications for marketing strategy. Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 36, No. 1, pp. 67-82.

Marr, B.M. (2005). Defining Intellectual Capital: A Three dimensional Approach. Management Decision, Vol.43, No.9.65-79.

Mohrman Jnr, A. M. and S. A. Hohrman (1998). Catalyzing Organizational Change and Learning: The Role of Performance Management. Tomorrow's Organization: Crafting Winning Capabilities in a Dynamic World Associates. San Francisco, California, Jossey- Bass.

Moore, Wilbert E. (1964). Social Change, Prentice Hall: New Jersey.

Mulligan, P. (2002). Specification of a capability-based IT classification framework. Information & amp; Management, Vol. 39, No. 8, pp. 647-658.

Nankervis, A. R, R. L. Compton, et al. (1993). Strategic Human Resource Management. South Melbourne, Thomas Nelson.

Nonaka, I. (2002). A Dynamic Theory of Organisational Knowledge Creation. The Strategic Management of Intellectual Capital and Organisational Knowledge. C. W. Choo and N. Bontis. New York, Oxford University Press.

Nonaka, I, & Konno, N. (1998). The concept of "ba": building a foundation of knowledge creation. California Management Review, Vol. 40, No. 3, 40-54.

O’cass A, Ngo L. V. (2007). Balancing external adaptation and internal effectiveness: Achieving better brand performance. Journal of Business Research, Vol. 60, 11-20.

O'Cass A, Weerawardena J. (2009). The effects of perceived industry competitive intensity and marketing-related capabilities: Drivers of superior brand performance. Industrial Marketing Management.

Porter-Liebeskind, J. (1996). Knowledge, strategy and the theory of the firm. Knowledge and strategy, Vol. 17, winter, 93-107.

Ross, J. W, C. M. Beath & D, L Goodhue (1996). Develop long-term competitiveness through IT assets. Sloan management review, Vol. 38, No. 1, 31-42.

Salunke, S. Weerawardena, J. McColl-Kennedy, J. R. (2011). “Towards a model of dynamic capabilities in innovation-based competitive strategy: Insights from project-oriented service firms” Industrial Marketing Management, 40, 1251–1263, 2011.

Sarros, J.c, G, A. Tanewski & R. Winter & J. Santora & I Densten. (2002) "Work alienation and organizational leadership", British Journal of Management, 13 (4): 285- 304.

Savage, C. M. (1996). Fifth generation management: Co-creating through virtual enterprising, dynamic teaming, and knowledge networking. Boston: Butterworth-Heinemann.

Scotts, H, Ed. (1999). Planning and managing employee performance. Australian Human Resource Management: Current Trends in Management Practice. Warriewood, N.S.W, Business & Professional.

Sher, P. J, & Lee, V. C. (2004). Information technology as a facilitator for enhancing dynamic capabilities through knowledge management. Information & Management, Vol. 41, No. 8, 933-945.

Shippmann, J. S, R. A. Ash, et al. (2000). The Practice of Competency Modeling. Personnel Psychology 53, 703 -740.

Slater S. F, Narver J. C (1995). Market orientation and the learning organization. Journal of Marketing, Vol. 59, 63-74.

Teece,  D. J, G Pisano & A Shuen. (1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management. Strategic Management Journal, 18(7), 509-533.

Teece, D. J. (1998). Capturing Value from Knowledge Assets: The New Economy, Markets for Know-how and Intangible Assets. California management review, Vol. 40, No. 3, 55-79.

Turner, D. and  M. Crawford. (1998). Change Power: Capabilities that Drive Corporate Renewal. Warriewood, N.S.W, Business & Professional.

Tyler, B. B. (2001). The complementarity of cooperative and technological competencies: a resource-based perspective. Journal of Engineering and Technology Management, Vol. 18, No. 1, 1-27.

Weerawardena J, O’cass A, Julian C (2006). Does industry matter? Examining the role of industry structure and organizational learning in innovation and brand performance. Journal of Business Research, Vol, 59, 37-45

William H. Starbuck. (1996). Organizational Realities: Studies of Strategizing and Organizing, The Academy of Management Review Vol. 32, No. 2, 677-680.

Williamson, Oliver, E. (1999). Strategy Research: Governance and Competence Perspective, Strategy Management Journal, Strat, Mgmt. J, 20: 1087-1108.

Winter, S. (2003). Understanding Dynamic Capabilities. Strategic Management Journal, 24, 991–995.

Zhang, M. J. (2005). Information systems, strategic flexibility and firm performance: An empirical investigation. Journal of Engineering and Technology Management, Vol. 22, No. 3, 163-184.