نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران و پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران

2 استادیار مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی نقشه استراتژی برقراری ارتباط علت و معلولی میان اهداف استراتژیک و ترجمه این اهداف به برنامه های عملیاتی می‌باشد. همچنین جلب مشارکت تمامی کارکنان با مشخص شدن ارتباط هر بخش سازمان با اهداف استراتژیک، از پیامدهای دیگر نقشه استراتژی می‌باشد. این تحقیق با استفاده از روابط علت‌ومعلولی میان اهداف استراتژیک در سطوح مختلف، به ارائه روشی جهت طراحی نقشه استراتژی در یک شرکت دانش‌بنیان پرداخته است. سعی بر آن بوده است تا نقشه استراتژی را در جهت اجرای استراتژی‌ها ارائه کرده و استفاده از آن را با کمک «خانه استراتژی» که مفهومی برخاسته از «گسترش خانه کیفیت» است ساده‌تر کنیم. خواننده ابتدا با مفاهیم کلی آشنا شده و سپس روش های دیمتل و کپراس فازی را مطالعه خواهد کرد و همچنین در پایان نقشه طراحی شده ارائه می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing Strategy Map Using the Concept of House of Strategy and Fuzzy COPRAS in a Knowledge-based Company

نویسندگان [English]

  • hosain bazargan 1
  • mohamadreza fathi 2

چکیده [English]

The main goal of the strategy map is to communicate the cause and effect between strategic goals and translate these goals into operational programs. Also, attracting the participation of all employees by identifying the relationship of each organization with strategic goals is another consequence of the strategy map. This research uses a causal relationship between strategic objectives at different levels to provide a method for designing a strategy map in a knowledge-based company. It has tried to present a strategy map for implementing strategies and make it easier to use with the help of the "House of Strategy", a concept that aims to "Quality Function Deployment". The reader first acquaints with general concepts and then studies the methods of DEMATEL and FUZZY COPRAS, at the end of the designed map is provided. "Quality Function Deployment".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balanced Scorecard
  • Strategy Map
  • Quality Function Deployment
  • Fuzzy COPRAS
آذر، عادل، جوکار، سجاد، زنگویی نژاد، ابوذر، (1389) تدوین استراتژی تحقیق و توسعه با استفاده از گسترش عملکرد کیفی تکنولوژی: رویکرد کششی بازار، مدیریت صنعتی، دوره 2، 4، 3-18.
اکبری، مهدی ، قاضی نوری، سید سپهر، (1390) ترجمه استراتژی به عمل، نمونه‌ای از کاربرد QFD پویا با رویکرد نسل سوم روش ارزیابی متوازن، پژوهش‌های مدیریت در ایران، مدرس علوم انسانی، دوره15، 3، 43-59.
اکبری، مهدی، محقر، علی، (1389)Fuzzy BSQ  چارچوب تدوین استراتژی: ترکیبی از روش ارزیابی متوازن، تجزیه و تحلیل SWOT و گسترش عملکرد کیفیت با رویکرد غربال سازی فازی، دو ماهنامه دانشور رفتار، سال هفدهم، 44، 1-20.
اکبریان، مجتبی، نجفی، امیرعباس، (1388) همراستا سازی مدل تعالی کیفیت اروپایی و مدیریت استراتژیک برای رسیدن به بهبود عملکرد، نشریه مدیریت صنعتی، دوره1، 2، 19-34.
بازرگانی، حسین، فتحی، محمد رضا، محقر، علی، (1395) ارائه روشی به منظور طراحی نقشه استراتژی در صنعت نیروگاهی، فصلنامه علوم مدیریت ایران، 11(42)، 125-139.
درویش، حسن، رسولی، رضا، مبارکی، حسن، کولیوند، پیرحسین، (1393) طراحی و ترسیم نقشه استراتژی بیمارستان خاتم الانبیاء از منظر مدیران و سرپرستان بخش‌های این بیمارستان، مدیریت فردا، 13 (41)، 119-130.
رضایی،کامران ،حسینی‌آشتیانی، حمیدرضا، هوشیار، محمد، (1388) QFD، رویکردی مشتری مدار به طرح ریزی و بهبود کیفیت محصول، نشر آتنا.
کاپلان، رابرت، نورتون، دیوید، (1383) سازمان استراتژی محور، پرویز بختیاری، تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
خورشید، صدیقه؛ تسلیمی، محمدسعید، (1391) رتبه‌بندی بانک‌های دولتی شهر کرمان بر اساس سطح سرمایه اجتماعی با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه، مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 10، شماره 2، 58-29.
 متقی، ‌هایده ، صفری، حسین، دهقانی، کرامت‌اله، (1390) بکارگیری QFD فازی در مدیریت استراتژیک عرضه محصول: مطالعه موردی در شرکت پارس الکتریک، پژوهش‌های مدیریت در ایران- مدرس علوم انسانی، دوره15، 2، 151-179.
 مؤمنی، منصور، (1385) مباحث نوین تحقیق درعملیات. تهران، دانشگاه تهران.
 نژاد سجادی، سید احمد، حمیدیف مهرزاد، سجادی، نصرالله، گودرزی، محمود، (1390) تدوین الگوی اجرای استراتژی و طراحی نقشه استراتژی سازمان ورزش شهرداری تهران با استفاده از تکنیک کارت امتیازی متوازن، پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، شماره 8، 7-21.
یوسف بیگی، امیر اصلان، بیات ترک، امیر، فیضی، عمار، (1393) طراحی نقشه استراتژی زنجیره تأمین با رویکرد ترکیبی (SCOR-BSC) (مطالعه موردی: شرکت ایران)، همایش بین‌المللی مدیریت خودرو)
 
Barnabe, F. and Busco, C. (2012), “The causal relationships between performance drivers and outcomes: reinforcing balanced scorecards’ implementation through system dynamics models”, Journal of Accounting & Organizational Change, Vol. 8 No. 4, pp. 528-538.
Gabus, A, Fontela, E. (1972). World Problems an Invitation to Further Thought within the Framework of DEMATEL. Switzerland Geneva: Battelle Geneva Research Centre.
Guixia Wang Jinbo Wan Lanxiang Zhao , (2014)," Strategy map for Chinese science parks with PIs of BSC", Journal of Science and Technology Policy Management, Vol. 5 Iss 2 pp. 82 – 105
Kaplan, R. and Norton, D. (2004), “The strategy map: guide to aligning intangible assets”, Strategy & Leadership, Vol. 32 No. 5, pp. 10-17.
Kaplan, R.S. (2012), “The balanced scorecard: comments on balanced scorecard commentaries”, Journal of Accounting & Organizational Change, Vol. 8 No. 4, pp. 539-545.
Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (1996a), “Using the balanced scorecard as a strategic management system”, Harvard Business Review, January/February, pp. 75-85.
Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (1996b), “Strategic learning and the balanced scorecard”, Strategy and Leadership, Vol. 24 No. 5, pp. 18-24.
Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (1996c), The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action, Harvard Business School Press, Boston, MA.
Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (2000), “The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment”, Harvard Business School Press, Boston, MA.
Kraus, K. and Lind, J. (2010), “The impact of the corporate balanced scorecard on corporate control a research note”, Management Accounting Research, Vol. 21 No. 4, pp. 265-277.
Michael Braun Scott Latham Emily Porschitz , (2016), “All together now: strategy mapping for family businesses ”, Journal of Business Strategy, Vol. 37 Iss 1 pp. 3 - 10
Norreklit, H, Norreklit, L, Mitchell, F. and Bjomenak, T. (2012), “The rise of the balanced scorecard! Relevance gained?”, Journal of Accounting & Organizational Change, Vol. 8 No. 4, pp. 490-510.
Salterio, S. (2012), “Balancing the scorecard through academic accounting research: opportunity lost?”, Journal of Accounting & Organizational Change, Vol. 8 No. 4, pp. 458-476.
Wu, H.Y. (2012), “Constructing a strategy map for banking institutions with key performance indicators of the balanced scorecard”, Evaluation and Program Planning, Vol. 35 No. 3, pp. 303-320.
Wu, W, (2008), “Choosing knowledge management strategies by using a combined ANP and DEMATEL approach”, Expert Systems with Applications. 35 , 828–835.

Xiaozhan Xu, (2001), “The SIR Method: a Superiority and Inferiority Ranking Method for Multiple Criteria Decision Making, European journal of operational research 131, 578-602.