نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی نقش تعدیل‌گر اخلاق حرفه­ای در رابطه بین سرمایه روان‌شناختی و هویت‌سازمانی در شرکت گاز مشهد مقدس انجام‌شده است. جهت بررسی سرمایه روان‌شناختی از پرسشنامه لوتانز (2007) و جهت بررسی هویت‌سازمانی از پرسشنامه چنی (1983)‌ و همچنین جهت بررسی اخلاق حرفه‌ای از پرسشنامه کادوزیر (2002)‌ استفاده‌شده است. داده‌های حاصل از این تحقیق در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اند. در سطح آمار استنباطی از معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان رسمی شرکت گاز مشهد حدود 250 نفر است، که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 152 نفر به دست آمد. برای تأئید روایی محتوی و ظاهری از نظر اساتید خبره و همچنین استفاده از نتایج تحلیل عامل تأییدی استفاده گردید که نتیجه حاکی از تائید پرسشنامه بود. همچنین برای تائید پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید و پایایی در سطح 92/0 و 87/0 و 846/0 به ترتیب برای سرمایه روان‌شناختی، هویت‌سازمانی و اخلاق حرفه‌ای به دست آمد. نتایج حاصل از آزمون حاکی از تائید فرضیه اصلی تحقیق است. همچنین نتایج به‌دست‌آمده از آزمون فرضیات فرعی نشان‌دهنده تأئید نقش تعدیل­گری همه مؤلفه­ها به جز عدالت-انصاف و همدردی، در رابطه بین سرمایه روان‌شناختی و هویت‌سازمانی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study The Role of Professional Ethics Moderated in The Relationship Between Psychological Capital and Organizational Identity

نویسندگان [English]

  • mahmood ghorbani 1
  • mohammad ali abdollahi 2

چکیده [English]

This study aimed to identify the role moderated professional ethics in the relationship between psychological capital and organizational identity was conducted in Mashhad, Gas Company. To study the psychological capital from Luthans questionnaire (2007) and to study organizational identity from Cheney questionnaire (1983) and to study professional ethics from kadozier questionnaire (2002) was used. The results of this study, both descriptive and inferential statistics have been analyzed. In the level of description from parameters of frequency, percentage, etc. and inferential have also benefited from structural equation. The population consisted of all employees in Mashhad gas is about 250 people, that according to Cochran formula the sample size was 152 people. To verify the validity of the content and appearance of expert supervision and using confirmatory factor analysis was used that The result indicated approved questionnaire.also from The Cronbach's alpha coefficient was used to verify the questionnaire.and reliability respectively at the level 0/92 and 0/87 and 0/846 for psychological capital and organizational identity and professional ethics was. The results of the test showed that the main hypothesis is confirmed. The results of the research from sub-assumptions confirmed the role of the moderator all components except (justice-fairness and compassion) is the relationship between psychological capital and organizational identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positive Organizational Behavior
  • psychological capital
  • organizational identity
  • Professional Ethics
باباییان، علی، سید نقوی، میرعلی، علیزاده، حسین و محمدرضا، پورغلامی (1391)، تأثیر سرمایه روان‌شناختی بر رضایت شغلی افسران مرد ناجا (مورد مطالعه فا. ا. قزوین)،. مطالعات مدیریت انتظامى. 5 (2). 346-369.
بیک زاد، جعفر، محمد، صادقی و روح‌الله، کاظمی (1389)، اخلاق حرفه‌ای ضرورت اجتناب‌ناپذیر سازمان‌های امروزی، نشریه عصر مدیریت، 16-17.
جعفریانی، حسن و علی، یازرلو (1394)، بررسی عوامل مؤثر بر اخلاق حرفه‌ای مدیران صنعتی، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال چهارم، ش1، 25-55.
رحیم نیا، فریبرز و زهرا، نیکخواه فرخانی (1390)، تأثیر جو اخلاقی سازمان بر هویت‌سازمانی و تمایل به ترک خدمت فروشندگان، فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری، شماره4، پاییز1390، 1-11.
فرامرز قراملکی، احد (1387)، درآمدی بر اخلاق حرفه‌ای، تهران، انتشارات سرمد، چاپ اول.
قاسم‌زاده، ابوالفضل، شیوا، ملکی و شعبان، بروکی میلان (1393)، نقش میانجی هویت‌سازمانی در رابطه‌ی بین اخلاق حرفه­ای با رفتار شهروندی سازمانی و رفتار انحرافی کار، مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، ش4، آبان 1393، 66-79.
قاسم‌زاده، ابوالقاسم، تقی، زوار، روح الله، مهدیون و ادیبه، رضائی (1393)، رابطه اخلاق حرفه­ای با مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی فردی با نقش میانجی­گر فرهنگ خدمت­گزاری، فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری، سال نهم، ش 2، 1-8.
قربانی زاده، وجه الله، کریمان، مریم (1388)، عوامل درون‌سازمانی مؤثر بر اخلاق کاری کارکنان، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین، سال 1، ش4، پاییز 1388، 47-65.
محمدزاده، زهرا، حسین، رحمان سرشت و سیدعلی، کوشازاده (1392)، اثر اعتماد شناختی و عاطفی به رهبر بر هویت‌سازمانی: نقش میانجی اعتماد به سازمان، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، ش3، پاییز1392، 1-20.
مهاجران، بهناز و مریم، شهودی (1393)، مدل­یابی ارتباط بین اخلاق حرفه­ای و معنویت در کار با مسئولیت اجتماعی در میان پرستاران بیمارستان­های دولتی شهر کرمانشاه، فصلنامه مدیریت پرستاری، سال سوم، ش2، تابستان 1393، 20-29.
نصراصفهانی، علی و طاهره، آقاباپور دهکردی (1392)، بررسی رابطه بین هویت‌سازمانی با سکوت سازمانی کارکنان دانشگاه اصفهان، جامعه‌شناسی کاربردی، سال 24، ش4، زمستان 1392، 139-162.
نیاز آذری، کیومرث، ترانه، عنایتی، رضا، بهنام فر و زهرا، کهرودی (1393)، رابطه اخلاق حرفه­ای و تعهد سازمانی، نشریه پرستاری ایران، دوره 27، ش87، اردیبهشت1393، 34-42.
Avey,J.B.,Patera,J.L.& West, B. J. (2006). The Implications of Positive Psychological Capital on Employee Absenteeism. Journal of Leadership & Amp; Organizational Studies, 13 (2):pp 42-60.
Cole,MichaelS. & Heike,Bruch (2006) Organizational Identity Trength, Identification and Commitment and their Relationships to Turnover Intention: Does Organizational Hierarchy Matter?,Journal of Organizational Behavior, 27, 585-605.
Cornelissen, J. P.; Haslam, S. A., & Balmer, J. M. (2007). Social Identity,Organizational Identity and Corporate Identity: Towards an Integrated Understanding of Processes, Patterning and Products. British Journal of Management, 18(1), 1-16.
Courrent, Mike, & Gundolf, Katherine. (2009). Proximity and Micro-Enterprise Manager's Ethics: A French Empirical Study of responsible Business Attitudes. Journal of Business Ethics, 88, 749-762.
Hatch, M. J. and Shultz, M. (2004) "Organizational Identity" A Reader. Oxford University.
Herrbach O,& Mignonac K.(2007) Is Ethical PO Fit Really related to Individual Outcomes: a Study of Management-level Employees. Bus Society; 46(3).
Luthans, F. Norman, S. M., Avolio, B. J., & Avey, J. B., (2008). The Mediating Role of Psychological Capital in the Supportive Organizational Climate Employee Performance Relationship, Journal of Organizational Behavior 29,pp 219-238.
Luthans, F., Avey, J. B., Avolio, B. J., & Peterson, S. J. (2010). The Development and Resulting Performance Impact of Positive Psychological Capital. Human Resource Development Quar terly, (21).pp 41-46.
Luthans, F., Vogelgesang, G.,& Lester, P.B. (2006). Developing the Psychological Capital of Resiliency, Human Resource Development Review, 5(1).
Mael, F;& Ashforth, B. E. (1992). Alumni and Their Alma Mater: A partial Test of the Reformulated Model of Organizational Identification, Journal of Organizational Behavior, 13, 103-123.
Neo, R., Hollenbeck, J., Gerhart, B., & Wright, p. (2009). Fundemental of Human Resource Management. Third Edition. McGraw-Hill.
Ozar, David, Berg, Jessica, Werhane, Patricia.h & Emaruel, Linda,(2000), Organizational Ethics in Health Care, American, Medical Association.
Singhapakdi,Anusorn.,Salyachivin,Somboom.,Virakul,Busaya.,&Veerayangkur,Vinich. (2000). Some important factors underlying Ethical Decision Making of Managers in Thailan.Journal of Business Ethics, 27, 271-284.
Sosik, John,Chun, Jae.Uk., & Zhu, Weichun (2013). Hang on to Your Ego:The Moderating Role of Leader Narcissism on Relationships Between Leader Charisma and Follower Psychological Empowerment and Moral Identity.Journal of business ethics, 1-16.