نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی، پردیس البرز، دانشگاه تهران

2 استاد مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 استاد مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

هماهنگی استراتژیک، ابزاری اساسی برای سازماندهی و استاندارد کردن فعالیت­ها و عملیات بخش­های مختلف سازمان به‌منظور ایجاد یک کلیت واحد و منسجم است. در این پژوهش هماهنگی استراتژی‌های ارتباطات با استراتژی منابع انسانی و تأثیر آن­ بر عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری واحدهای پژوهشی هستند که دارای گزارش عملکرد در طی سه سال اخیر بوده‌ و با پژوهشگر همکاری کرده‌اند. روش­شناسی تحقیق، روش ترکیبی است که در بخش کیفی برای تحلیل پاسخ­های 107 نفر از روش تحلیل محتوا استفاده‌شده و در بخش کمی، اطلاعات پرسشنامه بسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته­ها نشان می­دهند گونه 3 استراتژی (محافظه‌کارانه)، گونه 1 استراتژی منابع انسانی (سرباز وفادار)، گونه 3 استراتژی ارتباطات (موافق سازی)، گونه 1 تأمین نیرو (سنتی)، گونه 3 آموزش و توسعه (کاربردی)، گونه 2 ارزیابی عملکرد (همانندسازی)، گونه 3 جبران خدمت و پاداش (عملکردی)، گونه 3 روابط کارکنان (تعهدی)، گونه 3 ارتباطات درون‌سازمانی (دوستانه) و گونه3 ارتباطات برون‌سازمانی (تکنیکی) بیشترین فراوانی را در بین مؤسسات پژوهشی داشته­اند. یافته­های حاصل از تحلیل واریانس تک عامله و چند عامله نشان می­دهند که هماهنگی استراتژیک بر عملکرد مؤسسات پژوهشی مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Interactive Model of Organizational Communication Strategies and Human Resources Strategies with Performance (Case study: Research Units licensed by the Ministry of Science and Research and Technology)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Alsadat Aarabi 1
  • aliakbar farhangi 2
  • seyedreza seyedjavadin 3

چکیده [English]

Strategic alignment is a critical tool for organizing and standardizing the activities and operations of different organizational departments in order to achieve integration. In this research, this strategic alignment between Communication and human resources Strategies are investigated. The research population comprises the research institutions and mixed method was used as the research methodology. In qualitative section of the research, content analysis was used in order to analyze the data gathered from 95 individuals in sampled institutions. The research findings indicate that the third type strategy (conservative), second type HR strategy (loyal soldier), third type relation , first type recruitment (traditional), third type training and development (practical), second type performance appraisal, third type compensation (performance-based) and third type employee relations  and third type  in relations   and third type out relations had the most frequency in research institutions. The findings of one-way ANOVA and multivariate analysis indicate that internal and external alignments and their interactive influence were influential on the performance of research institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interactive Model
  • Organization strategic
  • Human Resource Strategy
  • Communication Strategy
  • Function
  • Research Institutions
اسکات، ریچارد (1382). سازمان‌ها: سیستم‌های حقوقی، حقیقی و باز، ترجمه محمدرضا بهرنگی، تهران: نشر کمال تربیت، چاپ دوم.
اسکافی، امیررضا (1384). سازمان مبتنی بر نقاط مرجع استراتژیک (بررسی اثر هماهنگی راهبردی عناصر سازمانی بر عملکرد سازمان). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی.
اسماعیل‌پور، ناصر (1374). نقش ارتباطات اثربخش در افزایش بهره‌وری سازمان، پایان‌نامه فوق‌لیسانس، تهران: دانشگاه تهران.
اسمیت، مارک ایستربای، ریچارد ثورب، اندی لو (1384)؛ درآمدی بر تحقیق مدیریت؛ ترجمه دکتر سید محمد اعرابی و داود ایزدی - تهران؛ دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
اعرابی، سید محمد (1382). تحقیق تطبیقی، تهران؛ دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
اعرابی، سید محمد؛ فیاضی، مرجان (1389). «هماهنگی استراتژی روابط عمومی با سایر عناصر سازمان».
اعرابی، سید محمد (1385). جزوه کلاسی مبانی فلسفی روش تحقیق، دوره دکتری رفتار سازمانی و منابع انسانی.
اعرابی، سید محمد و رضوانی، حمیدرضا (1386). رابطه هماهنگی استراتژیک بین استراتژی سطح کسب‌وکار و استراتژی بازاریابی با عملکرد سازمانی: پژوهشی درباره شرکت‌های دارویی ایران، فصلنامه علوم مدیریت ایران، شماره 5، 71- 97.
اعرابی، سید محمد و رضوانی، حمیدرضا (1392). استراتژی بازاریابی. تهران: انتشارات سما
اعرابی، سید محمد و مقدم، علیرضا (1386). هماهنگ کردن استراتژی منابع انسانی با استراتژی تجاری و فرهنگ سازمانی. فصلنامه علوم مدیریت ایران، شماره 8، 103- 135.
ال، رئیس و ویلکاکس و گلنت تی و کلمرون (1390). روابط عمومی، کاربردها و تکنیک‌ها، ترجمه دکتر سد محمد اعرابی و داود ایزدی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ دوم.
ال، توماس و هانگر، دیوید (1393). مبانی مدیریت استراتژیک، ترجمه دکتر سید محمد اعرابی و دکتر حمیدرضا رضوانی. دفتر پژوهش‌های فرهنگی. چاپ پنجم.
آرمان پور، رضا (1383). تدوین استراتژی منابع انسانی با استفاده از رویکرد QFD در سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور. پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده،‌ دانشکده حسابداری و مدیریت،‌ دانشگاه علامه طباطبایی.
آرمسترانگ، مایکل (1389). مدیریت استراتژیک منابع انسانی (راهنمای عمل). (ترجمه سید محمد اعرابی و امید مهدیه). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ پنجم.
ابویی اردکان، محمد (1385). مدلی برای اندازه‌گیری میزان هم‌ردیفی میان سلسله مراتب اهداف، فرایندها و شاخص‌های عملکردی در فعالیت‌های مهندسی مجدد. رساله دکتری چاپ نشده، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
اولیور، ساندرا (1388). استراتژی روابط عمومی، ترجمه سید محمد اعرابی و مرجان فیاضی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ اول.
آذر، عادل و مؤمنی، منصور (1384). آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد دوم؛ تحلیل آماری). تهران: انتشارات سمت، چاپ هشتم.
باستان، مصطفی (1384). عوامل ضروری در تدوین استراتژی سامانه پاداش برای شرکت توربین سازی ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.
بامبرگر، پیتر؛ مشمولم، ایلن (1394). استراتژی منابع انسانی؛ تدوین/ اجرا/ آثار، ترجمه: دکتر علی پارسائیان و دکتر سیدمحمد اعرابی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ پنجم.
بانت، الن و جی هینز، استیفنز (1393). برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی، ترجمه دکتر سید حمد اعرابی و دکتر موسوی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ دوم.
برورتن، پل، لینه میلوارد (1385). تحقیق سازمانی، ترجمه دکتر سید محمد اعرابی و هاشم آقازاده ـ تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
بوریل، گیبسون و مورگان، گارت (1383). نظریه‌های کلان جامعه‌شناختی و تجزیه و تحلیل سازمان، ترجمه: محمدتقی نوروزی، انتشارات سمت، چاپ اول.
پورحسن، ناصر (1376). انقلاب ارتباطات و تحول مفهوم حاکمیت، پایان‌نامه فوق‌لیسانس، تهران: دانشگاه شهید بهشتی
پیرمراد، حمیدرضا (1384). استراتژی رهبری متخصصین در بخش تحقیق و توسعه (مطالعه موردی: پژوهشگاه نیرو). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.
پل، بروتون و میلوارد، لینه (1385). تحقیق سازمانی. ترجمه دکتر سید محمد اعرابی و هاشم آقازاده. دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
جزنی، نسرین (1386). مدیریت منابع انسانی (ویرایش دوم). تهران: نشر نی، چاپ پنجم.
چاوشی، کاظم، (1389). الگوی کنترل استراتژیک برای شرکت‌های هولدینگ، به راهنمایی سید محمد اعرابی، رساله دکتری، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
حاجی پور، بهمن و فتوحی، ندا (1387). بررسی میزان همنوایی بین متغیرهای سازمانی با راهبرد کسب‌وکار و ارتباط آن با عملکرد. فصلنامه مدیریت و توسعه، دوره دهم، شماره 39، 39-51.
دیوید، فرد آر (1395). مدیریت استراتژیک، ترجمه: سیدمحمد اعرابی و محمدتقی مطلق دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ دوم.
دانایی فرد، حسن؛ الوانی سید مهدی و آذر، عادل (1383). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: انتشارات صفار- اشراقی.
دسلر، گری (1394). مبانی مدیریت منابع انسانی. (ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ سیزدهم.
دعایی، حبیب‌الله (1372). ارائه الگوی ارتباطات سازمانی مناسب در گروه ملی صنعتی فولاد ایران، رساله دکتری، تهران: دانشگاه تهران.
رابینز، استیفن پی (1389). رفتارسازمانی: مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردها (جلد سوم: سازمان). (ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ دوازدهم.
رابینز، استیفن پی (1384). تئوری سازمان (ساختار، طراحی، کاربردها). (ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد). تهران: انتشارات صفار، چاپ نهم.
راجرز، اورت میچل (1386). تاریخ تحلیلی علم ارتباطات، غلام‌رضا آذری، تهران، دانژه، جلد 1.
رحیم نیا، فریبرز (1386). نقش روابط عمومی سازمانی در فرایند مدیریت راهبردی، تحقیقات روابط عمومی، شماره 36، 33-31.
رضوانی، حمیدرضا (1386). اثر هماهنگی استراتژیک بین استراتژی‌های سطح کسب و کار و استراتژی بازاریابی بر عملکرد سازمان. رساله دکتری چاپ نشده، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.
سکاران، اوما (1385). روش‌های تحقیق در مدیریت. (ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی). تهران: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، چاپ چهارم.
سورین، ورنر جی و تانکارد، جیمز دبلیو (1384). نظریه‌های ارتباطات، علیرضا دهقان. تهران. انتشارات دانشگاه تهران.
صفرزاده، حسین (1384). طراحی و تبیین الگوی ارتباطات در فرآیند کارآفرینی سازمانی، رساله دکتری، تهران: دانشگاه تهران
علی‌پور، افشین؛ اکبری، محسن (1385). سنجش همسویی استراتژی فناوری اطلاعات و استراتژی کسب‌وکار سازمان. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 41، 151-180.
فراحی، محمد مهدی (1385). تأثیر هم‌ردیفی استراتژی رقابتی و استراتژی منابع انسانی بر عملکرد سازمان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
فیسک، جان (1384). درآمدی بر مطالعات ارتباطی، مهدی غبرایی، تهران، دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
قلی پور، آرین (1387). جامعه‌شناسی سازمان‌ها (رویکرد جامعه‌شناختی به سازمان و مدیریت). تهران: انتشارات سمت، چاپ هشتم.
کوهن، پائولا مارانتز (1386). درس‌نامه روابط عمومی، ترجمه: سید محمد خاموشی میرسعید قاضی.
کیا، علی‌اصغر (1385). ارتباطات جمعی و روابط بین‌المللی، تهران، آن، چاپ دوم، 6-31.
محسنیان‌راد، مهدی (1385). ارتباط‌شناسی، تهران، سروش، چاپ هفتم.
میر سپاسی، ناصر (خرداد 1378). نگرش راهبردی به نقش روابط عمومی در سازمان‌ها، تدبیر، شماره 92، 43- 36.
یاوری گهر، فاطمه (1388). رابطه هماهنگی استراتژی‌های سرپرستی و ساختار با عملکرد سازمان در هولدینگ­های 100 شرکت برتر ایران، به راهنمایی سید محمد اعرابی، رساله دکتری، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.
یوسفی، بهرام (1376). طراحی و تبیین الگوی تحلیل ارتباطات سازمانی، رساله دکتری، تهران: دانشگاه تهران. 
Abang Othman, A. E. (2009). Strategic integration of human resource management practices (Perspectives of two major Japanese electrical and electronics companies in Malaysia). Cross Cultural Management: An International Journal, 16(2), 197-214.
Bae, J., Chen, S. J., Wan, T. W., Lawler, J. J. & Ochieng W., F. (2003). Human resource strategy and firm performance in Pacific Rim countries. International Journal of Human Resource Management, 14(8), 1308-1332.
Becker, B. E. & Huselid, M. A. (2006). Strategic human resources management: where do we go from here? Journal of Management, 32(6), 898-925.
Colvin, A. J.S. & Boswell, W. R. (2007). The problem of action and interest alignment: beyond job requirements and incentive compensation. Human Resource Management Review, 17, 38–51.
Denzin, N. K. (2010). Moments, mixed methods, and paradigm dialogs. Qualitative Inquiry, 16(6), 419– 427.
Gao, H., Darroch, J., Mather, D & MacGregor, A. (2008). Signaling corporate strategy in IPO communication: a study of biotechnology IPOs on the NASDAQ. Journal of Business Communication, 45(1), 3-30.
Garavan, T. N. (2007). A Strategic perspective on human resource development, Advances in Developing Human Resources, 9(1), 11-30.
Ghalayini, A.M., Noble, J.S. and Crowe, T.J. (1997), "An Integrated Dynamic performance Measurement system for Improving Manufacturing competitiveness", International Journal of Production Economics, Vol.48,pp.207-25
Gordon T.J. (1994) The Delphi Method, in futures research methology; Edited: Jerome C. Glenn and Theodore J. Gordon, Us: American Council for the United nations University.
Hallahan, K. (2000). Enhancing motivation, ability and opportunity to process public relations messages, Public relations review, 26, 463- 480.
Hallgren,M. & Olhager.J. (2006). Quantification in manufacturing strategy: an illustration. International Journal of Production Economics, 104, 113-124.
Hasson F., S.K., McKenna H. (2000) Guidline for the Delphi Survey Technique; Journal of Advanced Nursing,Vol.32, No.4.
Hassan, A.; Hashim, J. & Hj Ismail, A. Z. (2006). Human resource development practices as determinant of HRD climate and quality orientation, Journal of European Industrial Training, 30(1), 4-18.
Hecksher, Charles and Donnellon, Anne (2003), “The Post-Bureaucratic Organization: new perspective on organizational change”, Sage publication.
Huang, T.C. (2011). The effects of linkage between business and human