نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، گرایش استراتژیک، دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

در شرایط کنونی فشارهای ناشی از جهانی شدن اقتصاد و نتایجی که هر یک به دنبال دارند موضوعاتی می باشند که محیط های کسب و کار را با چالش های جدی مواجه ساخته اند ، این چالش ها به نوبه خود ضرورت تدوین و اجرای کنترل های استراتژیک متناسب با میزان تلاطم محیطی درک شده سازمان را می طلبد. تحقیق حاضر با هدف طراحی الگوی تعاملی تغییرات محیطی با کنترل استراتژیک(بر مبنای مدل لورانژ) به اجرا درآمده است .جامعه آماری شامل سرپرستان و کارشناسان 10 شرکت اصلی تولید کننده قطعات مورد نیاز عملیات حفاری چاه های نفت در شهر اهواز می باشد که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای در نهایت 200 نفر به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفتند.ابزار جمع آوری اطلاعات شامل مطالعات کتابخانه ای و همچنین استفاده از دو پرسشنامه محقق ساخته می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر شاخص های توصیفی از آزمون مقایسه میانگین ها ،ضریب همبستگی پیرسون و همچنین روش مدلسازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار LISREL استفاده شد و حاکی از تأثیر معنادار تغییرات محیطی بر استفاده از کنترل استراتژیک می باشد.به این معنا که ، تغییرات محیطی بالا در استفاده از کنترل استراتژیک بنیادی و تغییرات محیطی پایین در استفاده از کنترل استراتژیک تدریجی مؤثر می باشد و اینکه اختلاف میانگین نمرات کنترل استراتژیک بنیادی و تدریجی در ادارک تلاطم محیطی بالا (یا پایین) معنی دار می باشد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

عنوان مقاله [English] DESIGN AND DEVELOPMENT OF INTERACTIVE PATTERN OF ENVIRONMENTAL CHANGES VIA STRATEGIC CONTROL BASED ON LORANGE MODEL OF STRATEGIC CONTROL

نویسندگان [English]

  • mehri javidi 1
  • mohamadtaghi amini 2

چکیده [English]

In the current situation, pressures stemmed from the economic globalization and all the related positive and negative results and impacts have exposed serious and new challenges across business environments. In turn, these challenges require formulation and execution of strategies and strategic controls proportionate to the environmental turbulence, conceived by the organization. The research has been performed aiming at design and development of an interactive pattern of environmental changes via strategic control (according to Lorange Model). Statistical population includes supervisors and experts selected from 10 main manufacturing companies in Ahvaz, active in production of components required for drilling oil wells. Finally, taking advantage of random stratified sampling method and kookran formula, our sample size consisted of 200 individuals. Library studies and two self-made questionnaires as for the field study were considered as data gathering tools. Data were analyzed, using structural equation modeling and LISREL (linear structural relations) statistical software; showing that environmental changes have significant effect on applying strategic control. That is, the results indicated that high and low environmental changes are effective in using fundamental strategic control and gradual strategic control, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Control
  • Fundamental changes
  • Gradual changes
  • Environmental Turbulence
ابراهیم نژاد،روح ا... و رحمان سرشت، حسین، (1385)، رویکرد مدیران به استراتژی در شرایط عدم اطمینان محیطی، مطالعه موردی شرکت‌های ایرانی، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک،گروه ناب، مؤسسه مدیریت و توسعه، تهران.
ادواردز، جک، (1384)، تحقیق پیمایشی: راهنمای عمل ، سیدمحمد اعرابی و داوود ایزدی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران، چاپ دوم.
اعرابی، سید محمد؛ حسینی، سید محمود؛ حکاک، محمد و دری، بهروز، (1386)، طراحی مدل کنترل استراتژیک جامع برای واحدهای صنعتی در ایران، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک، تهران، گروه ناب، مؤسسه مدیریت و توسعه، 22و23 آبان .
الوانی، سید مهدی، (1392)، مدیریت عمومی، نشر نی، تهران، چاپ چهل ونهم.
امینی، محمد تقی، مهدی، اکبری و خباز باویل، صمد، (1393)، کنترل استراتژیک ، انتشارات پایگاه دانش، تهران، چاپ اول.
رحمان سرشت، حسین و حبیبی بدرآبادی، محبوبه، (1393)، الگویی برای کنترل راهبردی در شرایط گسست محیطی، پژوهشنامۀ بیمه، سال بیست ونهم، شماره 1، شماره مسلسل113، بهار93، صفحات78-53.
راهنمای رود پشتی، فریدون، (1387)، «حسابداری مدیریت استراتژیک»، انتشارات دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات، چاپ اول، تهران.
فرد آر، دیوید، (1394)، خلاصه مدیریت استراتژیک، مفاهیم و یافته‌ها، وجه‌الله قربانی‌زاده، انتشارات بازتاب، تهران، چاپ چهارم.
قاسم پور، احمد، (1378)،بررسی و تبیین شاخص‌های کنترل در مدیریت استراتژیک دفاعی ، پایان‌نامة مقطع دکتری، مدیرت استراتژیک، دانشگاه عالی دفاع ملی.
علی احمدی، علیرضا، (1383)،مجموعه مقالات مدیریت استراتژیک (شامل 31 مقاله تالیف و ترجمه‌ای در فرآیند مدیریت استراتژیک)، انتشارات تولید دانش، تهران، چاپ اول.
غفاریان، وفا و تفویضی، فرین، (1393)،استراتژی: نمایی 360درجه؛ اصول برنامه‌ریزی استراتژیک و اصول پیاده‌سازی و ارزیابی استراتژی، سازمان مدیریت صنعتی،تهران، چاپ سوم.
لورانژ، پیتر؛ اسکات مورتن، مایکل اف و گوشل، سومانترا، (1390)،کنترل استراتژیک، ترجمۀ سید محمد اعرابی و محمد حکاک، دفترپژوهش‌های فرهنگی، تهران،چاپ سوم.
Fiegener, Mark(2010), The control of strategy in dynamic versus stable environments , Journal of Managerial Issues, 9(1), Spring, pp. 72-87.
Gardener E. P. M.  (1985), A system Approach to bank prudential Management and supervision the untie lionization and feed back control, Journal of management studies, 22(1), January, pp. 1 - 24.
Harrison. Frank E.  (1991), Strategic control at the C. E. O. Level, International Journal of strategic Management (Long Range planning, 24 (6), PP. 78 - 87.
Legge D & Baxebdale P. (2004), "The Strategic Control of an Ant-Based Routing System using Neural Net Q-Learning Agents" , Paper presented at the Fourth Symposium on Adaptive Agents and Multi-Agent Systems (AAMAS-4), at the AISB 2004 Convention, University of Leeds, UK, March 29 th  and 30th, pp. 147-166.
 Lorange, Pand, D. Murphy. (1990), Consideration in Implementing strategic control. Journal of Businessstrategy.18(2), PP. 91-97.
Porter, M.E.(1985), Competitive advantage: creating and sustaining superior performance,Free press,New York.,1nd ed.
Phua, F, 2007. Does senior executive’s perception of enviromental uncertainty affect the strategic functions of construction firms?. International Journal of Project Management, 25 (8) pp. 753-761.
Pearce. John. A and Robinson. Richard.B (2011), Strategic management, strategic formulation and Implementation, Mc Graw-Hill , Irwin, Boston, 12nd ed.
Roger.0B.M son (2007), The external environment’s effect on management and strategy, Management Decision Journal,45(1), pp.10-28.
 Roush and Bell (1987), Controlling the implementation of strategy, Academy of management Review 12, pp. 91 - 103.
Robbins. P .Stephen & Cotler, Mary.a, (2014), management, Published by Pearson, 13nd ed.
 Samuel C. Certo and Paul J. Peter. (1990), Strategic Management : A focus on process, Mc Graw – Hill series in management,new York,2 nd ed.
Teece, D. J, 2007. Explicating dynamic capabilities: The nature and micro-foundations of (Sustainable) enterprise performance. Strategic Management Journal, 28(1), pp. 1319-1350.