نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور کرج

2 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی, دانشگاه پیام نور کرج

چکیده

بقا و حیات یک سازمان منوط به تصمیم‌گیری صحیح در مواجه با فرصت‌ها و تهدیدات موجود در محیط بیرونی سازمان می‌باشد. ازآنجایی‌که هیچ سازمانی نمی‌تواند منابع نامحدود داشته باشد استراتژیست ها باید در این مورد که کدام‌یک از استراتژی‌های مختلف می‌توانند بیشترین منفعت را به سازمان برسانند، تصمیم‌گیری نمایند. از طرفی تحلیل SWOT مدیران را قادر به کشف و شناسایی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر استراتژی‌های سازمان می‌کند. درنتیجه، این تحلیل ابزار خوبی برای تدوین استراتژی است؛ اما این تحلیل توانایی ارزیابی وابستگی‌های موجود در بین عوامل شناسایی‌شده را ندارد در این پژوهش، از مدل شبکه‌ای F-ANP برای پشتیبانی از فرایند SWOT استفاده شده است، این روش، علاوه بر در نظر گرفتن وابستگی‌های درونی عوامل؛ ابهام موجود در نظرات تصمیم گیران را، به‌واسطه به‌کارگیری در محیط فازی در نظر گرفته است. درحالی‌که فن‌های رایج فعلی ازجمله AHP عوامل را مستقل در نظر می‌گیرند. مدل شبکه ارائه‌شده در این مطالعه به‌منظور تجزیه‌وتحلیل SWOT از چهار سطح هدف (بهترین استراتژی) در سطح اول، عوامل SWOT (4 معیار اصلی) و زیر معیارهای SWOT (24 معیار فرعی) به ترتیب در سطح دوم و سوم و آخرین سطح از گزینه‌ها (4 استراتژی) تشکیل شده است. جهت تعیین وزن‌های عوامل SWOT بر اساس روش ANP پرسشنامه‌ای به‌صورت مقایسات زوجی طراحی و توسط کارشناسان شرکت مورد مطالعه تکمیل و پس‌ازآن، با استفاده از روش میانگین هندسی برآورد و بر اساس روش ANP نهایتاً استراتژی SO با بیش‌ترین وزن برای شرکت مورد مطالعه انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Optimal Strategy Selection by Using a Combination of SWOT and Fuzzy ANP Techniques

نویسندگان [English]

  • morad kordi 1
  • ziynab ghasabzadeh langari 2

چکیده [English]

Survival and life of an organization depend on correct decisions when facing opportunities and threats in the external environment of the organization. Since no organization can have infinite resources, strategists must decide on which strategy among various ones can lead to maximum profit. SWOT analysis enables managers to discover and identify internal and external factors affecting strategies of the organization. Therefore, the above-mentioned analysis is an appropriate tool to formulate strategies; however, it does not have the capability to evaluate the dependency of identified factors. In this study, a Fuzzy-ANP model is used to support SWOT process. This model considers not only the internal dependency of factors but also the ambiguity that appears in the opinions of decision makers by the application of the model in the fuzzy environment; although that the current techniques such as AHP consider factors independently. The network model presented here to analyze SWOT consists of four levels: the goal (best strategy) is in the first level; SWOT criteria, 4 main criteria and 24 sub-criteria are in the second and third level respectively; and finally alternatives (4 strategy). To calculate weights of SWOT factors, based on ANP method, a questionnaire in the form of paired comparison is designed and then given to the experts of the company studied. Afterwards, the geometric mean is applied, and finally based on ANP model, SO strategy with maximum weight is selected for the company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy Selection
  • SWOT
  • MCDM
  • ANP
  • fuzzy logic
اصغر پور، محمدجواد. (1385), تصمیم‌ گیری‌های چند معیاره ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
کسائی، مسعود؛ عادلی، مجید؛ علیرضا، احمدی، (1392)، تدوین و ارزیابی راهبرد با رویکرد ترکیبی SOWT و ANP فازی (مورد مطالعه صنعت خدمات ارتباطات). نشریه علمی‌پژوهشی بهبود مدیریت سال هفتم، شماره 4 پیاپی 22، 23-44.
کرم، امیر؛ یعقوب نژاد اصل، نازیلا، (1392)، کاربرد منطق فازی در ارزیابی تناسب زمین برای توسعه‌ی کاربردی کلان شهر کرج. فصلنامه علمی پژوهشی انجمن جغرافیای ایران، 11 (36)، 0231-249.
قائد رحمتی، صفر؛ خاوریان گرمسیر، امیررضا، (1395نقش تکنیک Meta SWOT در برنامهریزی راهبردی گردشگری شهر یزد. برنامهریزی و آمایش فضا، دوره‌ی بیستم، شماره‌ی 1، 179- 205
مؤمنی ، منصور. (1385)، مباحث نوین تحقیق در عملیات، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 رهنمایی، محمدتقی؛  پوراحمد، احمد؛ اشرفی، یوسف، (1390)، ارزیابی قابلیت­های توسعه شهری مراغه با استفاده از مدل ترکیبی SWOT-ANP، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 2، 70-110.
 
Arslan, O, Deha, I. (2008). SWOT analysis for safer carriage of bulk liquid chemicals in tankers. Journal of Hazardous Materials, 154(1), 901–913.
Atmaca, E, Basar, H.B. (2012). Evaluation of power plants in Turkey using Analytic Network Process (ANP). Energy, 44, 555–563.
Babaesmailli, M, Arbabshirani, B., and Golmah,V. (2012). Integratinganalytical network process and fuzzy logict oprioritize the strategies – a case study for tile manufacturing firm. Expert Syst Appl, 39, 925–935.
Bas, E. (2013). The integrated frame work for analysis of electricity supply chain using an integrated SWOT–fuzzy TOPSIS methodology combined with AHP: the case of Turkey. Int  J  Electr  Power Energy Syst, 44, 897–907.
Ghazinoory, S., Esmail Zadeh, A., and Memariani, A. (2007). Fuzzy SWOT Analysis. Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 18(1), 99-108.
Chen, J, Yang,Y. (2011). A Fuzzy ANP based approach to evaluate region agricultural drought risk. Procedia Eng, 23, 822–827.
Lee, H, Kim, C, Cho, H, and Park, Y. (2009). An ANP-based technology network for identification of core technologies: a case of telecommunication technologies. Expert Syst Appl, 36, 894–908.
Sevkli, M, Oztekin A., Uysal O., Torlak G., Turkyilmaz A., and  Delen D., (2012). Development of a fuzzy ANP based SWOT analysis for the airline industry In Turkey. Expert Systems with Applications. Expert System swith Applications, 39, 14–24.
Shakoor Shahabi, R., Basiri, M.H., Rashidi K., and Ahangar Zonouzi, S., (2014). An ANP–SWOT approach for interdependency analysis and prioritizing the Iran's steel scrap industry strategies. Resources Policy, 42,18–26.
Tseng, M.L. (2009). Application of ANP and DEMATEL to evaluate the decision- making of muni cipal solid waste management in Metro Manila. Environ. Monit, Assess, 156,181–197.
Wey, W.M, Wu, K.-Y. (2007). Using ANP priorities with goal programming in resource allocation in transportation. Math Comput Model, 46, 985–1000.
Wijnmalen, D.J.D, (2007). Analysis of benefits, opportunities, costs, and risks (BOCR) with the AHP–ANP: Acritical validation. Math Com put Model, 46, 892–905.
Yüksel, İ, Daǧdeviren, M. (2007). Using the analytic network process (ANP) in a SWOT analysis – a case study for a textile firm. Inf Sci, 177,3364–3382.
Yu-Ping, O.U.Y, Shieh, H.M, Leu, J. D, and Tzeng, G.H. (2009). AVIKOR-based multiple criteria decision method for improving information security risk. Int. J. Inf. Technol. Decis. Mak, 8, 267–287.
 Rodrigues, L. J. F, Osiro, L, and Carpinetti, L.C.R. (2013). A fuzzy inference and categorization approach for supplier selection using compensatory and noncompensatory decision rules. Applied Soft Computing, 13, 4133–4147