نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، عضو هیئت علمی مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری مدیریت سیاست‌گزاری استراتژیک، دانشگاه پیام نور تهران

3 مربی و دانشجوی دکتری، عضو هیئت علمی مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور

چکیده

کنترل استراتژیک، جزئی از فرآیند مدیریت استراتژیک است که به مدیران اجازه می دهد تا همواره بر تمام مراحل فرایند مدیریت استراتژیک نظارت داشته و از انحرافات احتمالی آن جلوگیری کنند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی ساختار عاملی و اعتباریابی مقیاس کنترل استراتژیک در صنعت خرده فروشی (مواد غذایی و مصرفی) شهر شیراز انجام گرفت. پژوهش حاضر از منظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از حیث روش، توصیفی و از شاخه پیمایشی است. جامعهی آماری این پژوهش شامل خبرگان و فعالان صنعت خرده فروشی
(مواد غذایی و مصرفی) شهر شیراز است که بر اساس فرمول کوکران 220 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و داده های مورد نیاز در این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانهای و پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری ،AGFI ،GFI گردیدند. بر اساس یافتهها، مدل پنج عاملی کنترل استراتژیک هاریسون بر اساس شاخص های از برازش مناسبی برخوردار بود  و تمامی گویههای مقیاس دارای ضریب تاثیر معناداری بر CFI و RMSEA روی عامل مربوط به خود بودند. همچنین یافتهها مؤید آن است که پنج عامل مقیاس از پایایی مناسبی
متناسب با T و Z 0 به دست آمد. جدول نمرات هنجار، مقادیر / برخوردار بودند و پایایی کل مقیاس نیز 93 نمرات خام طبقات و رتبه بندی درصدی مربوط به هر طبقه را ارائه نمود. علاوه بر این روایی همگرایی بین 0 تایید گردید. لذا / 0 تا 75 / عاملهای مقیاس کنترل استراتژیک نیز بر حسب ضرایب همبستگی از 41 می توان از مقیاس کنترل استراتژیک هاریسون به عنوان یک ابزار تشخیصی در صنایع خرده فروشی مواد غذایی و مصرفی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Harrison strategic control model implemented in the retail industry (Case study: Large food stores and consumer Shiraz)

نویسندگان [English]

  • mohamad taghi amini 1
  • saeideh seyadat 2
  • alireza pirali 3

چکیده [English]

Strategic control part of the strategic management process that allows administrators to constantly monitor on all strategic management process and prevent it from possible deviations. Factor structure and validation scale study to identify strategic control in the retail industry (food and consumer) was performed in Shiraz. This paper is an applied research and in terms of methods, descriptive and survey. The study population consisted of experts and activists retail industry (food and supplies) Shiraz Based on the sample of 220 subjects were enrolled and data required in this study made use of library studies and questionnaires were collected. Based on the findings, based on the five-factor model of strategic control Harrison GFI, AGFI, RMSEA and CFI good fitness and all scale items index had a significant effect on their related factors. The findings also suggest that five factors scale had good reliability and validity of the scale and 93/0 respectively. Table norm scores, Z and T values corresponding to classes raw scores and percentile ranking on each floor provided. In addition convergent validity between strategic control scale factor of 41/0 to 75/0 in terms of correlation coefficients was confirmed. It can be used as a diagnostic tool in Harrison strategic control scale food retail industries and consumer applications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "strategic control"
  • "Harrison"
  • "retail"
آکر، دیوید (1384)، مدیریت استراتژیک بازار، ترجمه صفر زاده، حسین؛ فرهنگی، علی اکبر؛ خادمی، مهدی، انتشارات کتاب پویش.
اعرابی، سید محمد؛  چاوشی، سید کاظم (1389)، سبک کنترل استراتژیک و عملکرد شرکت‌های هولدینگ، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی،  شماره 1، 7-26.
امینی، محمد تقی؛ اکبری، مهدی؛ خباز باویل، صمد (1393)،. کنترل استراتژیک (تعاریف، نظریات، مدل)، تهران: انتشارات پایگاه دانش.
استونر، جیمز (1983)،. مدیریت، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ اول.
پیرس، جان؛ رابینسون، ریچارت (1389)،برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک، ترجمه سهراب خلیلی، تهران، انتشارات یادواره کتاب.
علی احمدی، علیرضا (1386)، فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک صنعتی، تهران، دانشگاه علم و صنعت.
لورانژ، پیتر(1385)، کنترل استراتژیک، ترجمه‌ی سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
کاپلان، آر؛ نورتون، دی (1388)،دستاورد اجرا: متصل کردن استراتژی به عملیات برای دستیابی به مزیت رقابتی: ترجمه محمد رضا عاطفی، تهران: انتشارات ناب.
هاریسون، فرانک (1384).کنترل استراتژیک در سطح مدیران ارشد ، ترجمهی غلام حسین نیکوکار، تهران:دانشگاه امام حسین. هانگر، جی؛ ویلن، تی.ال (1381)،مبانی مدیریت استراتژیک، ترجمه سید محمد اعرابی، تهران: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول.
نوروزی، محمد تقی (1392). نظریه‌های کلان جامعه شناختی و تجزیه و تحلیل سازمان، تهران: سازمان مطالعه و تدوین (سمت).
 
lexnder, L. D (1985); successfully implementing strategic Decisions, Long Range planning, No. 18, PP. 91 - 97.
Anderson JC, Gerbing DW (1988). Structural equation modeling in practice: A review and recommended  two-step  approach. Psychological Bulletin 103(3): 411-3.
Argiyris, Chris (1986). sungle-Loop and pouble-loop models in research on Decision making, Administrative Science quarterly, management control systems sixth Edition, Irwin, Homewood, Illinois, PP. 363 - 375.
Cliff N (1998). Analyzing multivariate data. New York: Harcourt Brace Jovanovich;  Hair JF. Multivariate Data Analysis. New York: Prentice Hall.
Gardner.E.P.M (1985)."A system Approaeh to bank prudential Management and Sappervision the utilization and feed back control ,Journal of manageaent studies".
Hooman HA (2005). Structural equation modeling with lisrel application. Tehran: Samt Publication, p16.
Kenny DA (2001). Measuring model fit. International Business Management, New York: Wiley, Vol 4, NO6.
Lim LK, Laosirihongthong T, Chan CC (2006). A Case Study of Learning in A Thai Manufacturing Organization. J Applied Business Research, 22(2): 49-60.
Muralidharan, Raman (2004), "A frame Work for Designing Strategy Content Controls", International Journal of Productivity and Performance Management; 53, (7), 590- .17 -Pearce II, John A. & Robinson, JR., Richard B.
Schreyong G. and H. stein mann (1987); Strategic control, A new Perspective Academy of management Review, No. 12, PP. 91 – 103.