نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناسی ارشد حسابداری و عضو باشگاه پ‍ژوهشگران جوان و نخبگان، ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

3 دانشجوی دکتری حسابداری و عضو باشگاه پ‍ژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

چکیده

سرمایه گذاران در تصمی مگیری های خود درباره سرمایه گذاری ها یشان به عوامل کلان اقتصادی توجه می کنند. این خود حاکی از آن است که آنها درصدد کاهش ریسک سرمایه گذاری (ریسک سیستماتیک) به منظورکسب بازده مورد انتظارشان هستند. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر بازدهی سها مبر متغیرهای 1385 با کلان اقتصادی (تابع تقاضای بازار کار) در شرک تهای پذیرفته شده در ایران طی سا لهای 1390 استفاده از الگوی پویای تقاضای نیروی کار (به منظور در نظرگرفتن اثرهای انعطاف پذیری بازارکار)، آزمون
لیمر (برای آزمون بکارگیری مدل با داده های تلفیق شده در برابر مدل اثر ثابت) و روش داده های تلفیقی (برای برآورد الگو) است. بر این اساس، سوال اصلی پژوهش این است که آیا بازدهی سهام بر تابع تقاضای بازار کار در ایران تأثیر می گذارد؟ برای پاسخ به سوال ابتدا تابع تقاضای بازار کار تصریح و سپس از روش دادههای تلفیقی برآورد گردید. در پژوهش حاضر به منظور در نظر گرفتن اثرهای انعطا فپذیری بازار کار از الگوی پویای تقاضای نیروی کار استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داده است که بین بازدهی سهام
و تقاضای بازار کار رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد این مسئله بیانگر این است که بازدهی سهام دربورس اوراق بهادار با توجه به اینکه ساختار شرک تهای بورسی به گونه ای است که بیشتر سیستم تولیدی سرمایه بر دارند تا کاربر، این باعث افزایش سطح تقاضای کار یا نیروی کار در کشور می شود. بنابراین توسعه بازار سرمایه عاملی برای ایجاد اشتغال در بازار کار میشود هر چند ضریب بدست آمده در مدل بیانگر این است که به نسبت سطح بیکاری این تأثیر ناچیز است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of stock returns on the labor market demand in Iran

نویسندگان [English]

  • seyedabdolmajid jalali 1
  • hedie mir 2
  • akbar rahimipour 3

چکیده [English]

Investors in their decisions about their investments have paid attention to macroeconomic factors. This indicated that they intend to reduce their investment risk( systematic risk ) in terms of the expected returns are. The aim of this study was to evaluate the effect of stock returns on macroeconomic variables( demand for the labor market) in listed companies in Iran years 2006-2011 using dynamic pattern of labor demand (in order to consider the effects of labor market flexibility) and Limer test (to test the model using data combined with the fixed effects model) and data compilation methods (for the estimated model).
Accordingly, the main research question is whether stock returns over Iran will affect demand in the labor market? To answer the first question and then said market demand was estimated using panel data. In this study, to consider the effects of labor market flexibility and dynamic labor demand model is used. The results have shown that the positive relationship between stock returns and there is a significant demand in the labor market. Thus, capital market development to create jobs in the labor market, although the coefficient obtained in the model suggest that this impact is negligible compared to the level of unemployment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock Returns
  • demand for the labor market
  • Unemployment
  • Economic Growth
ازواجی علاءالدین و امینی علیرضا, (1387)تحلیل و بررسی رابطه دستمزد و بهره‌وری نیروی کار در صنایع ایران: یک مدل خود همبسته با وقفه‌های توزیعی, فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال 12، شماره 37، صص 97-73.
امامی میبدی، مریم، علیمرادی ریزی، محمد، (1388)،تأثیر ابزارهای پولی و مالی بر تقاضای نیروی کار، اولین همایش ملی اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر.
پورزمانی، زهرا، روحی، علی، مام حمه، کیوان، (1389)، بررسی تاثیر تاخیری شاخص‌های کلان اقتصادی بر بازده سهام، پژوهش‌های مدیریت، شماره 89، صص 47-37.
پورزمانی، زهرا، جهانشاد، آزیتا، کمالی رضایی، هاشم، (1390)، بررسی تأثیر نوسانات شاخص‌های کلان اقتصادی بر بازده سهام، مجله حسابداری مدیریت، سال سوم، شماره 7، صص 17-1.
جلایی، سید عبدالجید، میر، هدیه، رحیمی پور، اکبر، (1394)، «تأثیر حکمرانی خوب بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران»، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال8، شماره 27، صص13-1.
دادگر، یدالله، ندیری، محمد. (1385). «جهانی شدن و بازار کار در کشور‌های حال توسعه». پژوهشهای اقتصادی، سال6، شماره 1، صص91-65.
شیرین بخش، شمس اله. (1384). «اثرات سیاست پولی بر سرمایه‌گذاری و اشتغال«، پژوهش‌نامه اقتصادی، شماره 19، صص273-263.
طیبی، زهرا، ترکمانی، جواد، ( 1386)، عوامل تعیین‌کننده اقتصادی در تقاضای نیروی کار و اشتغال در بخش کشاورزی، ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد.
فرانک کی، رایلی و کیت سی، براون. (1384)،تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار، ترجمه غلامرضا اسلامی بیدگلی، فرشاد هیبتی و فریدون رهنمای رودپشتی،  تهران، انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی، چاپ دوم.
 میرزایی، حسین، آقاجانی، حبیب، (1388)، تحلیلی بر تأثیر جهانی شدن بر بازار کار، فراسوی مدیریت، سال 3، شماره  10، صص 241-219.
 مولایی، محمد، آشتیانی، مدیحه، (1391)، تخمین تابع تقاضای نیروی کار در بخش صنعت، پژوهشنامه اقتصادی، سال 12، شماره  45، صص 242-227.
هادیان، ابراهیم، رضایی سخا، زینب(1388)،بررسی تأثیر شوک‌های اقتصادی بر نرخ بیکاری در ایران. اقتصاد مقداری، دوره 6، شماره 1، صص 50-27.

Bilson, ch, m. Timothy J Brailsforda, T,J, Hooper,V, J, (2001), "Selecting Macroeconomic Variables as Explanatory Factors of Emerging Stock Market Returns", pacific- Basin finance journal, vol9, No 4 , pp 401-426.
Blanchard, O, Wolfers, J. (2000). "The role of shocks and institutions in rise of European Unemployment: the Aggregate evidence". National Bureau of Economic Research, vol110, No 462, pp 1-33.
Brechling, F, (1965), "Investment and Employment Decision", Manchester, Manchester University Press.
Burgess S.(1993). "Labour demand quantity constraints or matching", European economic review, No.37, PP.295-314.                                                
Chadha, B, Prasad, E, (1994). "Are prices countercyclical? Evidence from the G-7", Journal of Monetary Economics, No 34, pp 239–257.
Chen, N, Roll, V, Ross, s (1984), "Economies Forces and Market Testing the APT and Alternative Asset Pricing Theories", Journal of Business. Vol 59, No 3. pp. 383-403.
Dawkins, p, j, Stromback, T, (1996)," The Economics of the labour market", Prentice-Hall
Dolado, J. Jimeno, F. (1997)." The Cause of Spanish Unemployment: A Structural VAR Approach". European Economic Review, No41, pp 1281-1307.
Edmans, A, Li, L, Zhang, CH, (2014), "Employee Satisfaction, Labor Market Flexibility, and Stock Returns around the World", the national bureau of economic research.
Linzert, T. (2007). "Sourse of german unemployment: evidence from a structural var model". Journal of Economics and Statistics, Vol 224, No 3, pp 1-44.
Maidorn, S. (2003)." The effect of shocks on the Austrian unemployment rate. Structural var approach". Empiral Economic, No 28, pp 324-402.
Ncub, M. Heshmati, A. (1998)." A Flexible Adjustment Model of employment with application to Zimbawes Manufacturing industries", Department of Economic Statistic, No13, pp452-488.
Nerlove, M, Addison A. (1985)."Statistical estimation of long run elasticities of supply of selected agricultural commodities." Journal of farm economics, No 38, pp 496-509. And demand, Journal of farm economics, No40, pp 861-870.
Nickell, S, (1986), "Dynamic Models of Labor Demand", In Orley Ashenfelter and Richard Layard, Eds, Hand Book of Labor Economics, Amsterdam: North Holland Pres. 
Nickell, S, Nunziata. L, Ochel, W. (2005). "Unemployment in the OECD Since the 1960s.What Doo We Know?" The Economic Journal, No 115, pp1-27.
Rosen, H. Quant R. (1997). "Estimation of Disequilibrium Aggregate Labour Market", The Review of Economics Statistic, No6, pp998-1020