نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسنده

دانشیار مدیریت تولید و عملیات، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

این  پژوهش با هدف شناسایی و رتبه بندی راهبردهای درآمدی برای اجرای بیمه سلامت در ایران انجام شده است. روش تحقیق توصیفی – پیمایشی است. با توجه به محدودیت خبرگان تامین مالی در شبکه بیمه سلامت و محدودیت دشسترسی به انها، جامعه آماری تحقیق متشکل از تعداد 30 نفز  از خبرگان بیمه ای حوزه سلامت در کشور انتخاب گردید. ابزار گرداوری داده ها مشتمل بر پرسشنامه محقق ساخته 15 سوالی است که  در بین خبرگان تامین مالی شبکه بیمه سلامت توزیع گردید و با فرایند سلسله مراتب تحلیلی (AHP) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که راهبرد تامین مالی از  طریق دریافت حق بیمه با وزن 0.259 در رتبه 1 اهمیت ، راهبرد تامین مالی از طریق بودجه های  دولتی با وزن 0.229  در رتبه 2 اهمیت، راهبرد  تامین مالی از طریق دریافتهای مالیاتی با وزن 0.191 در رتبه 3 اهمیت، راهبرد تامین مالی از سایر  منابع متفرقه با وزن 0.171 در رتبه 4 اهمیت و راهبرد تامین مالی از طریق درآمدهای سازمانی با وزن 0.151 در رتبه 5 اهمیت قرار  دارند. نتایج نشان داد که بار اصلی بیمه سلامت بر دوش بیمه شدگان است. دولت و سازمانهای ذی ربط تامین مالی اصلی طرح را عهده دار نخواهدن بود. نتایج این تحقیق با آنچرا که سایر محققین و حتی طراحان بیمه سلامت مطرح می سازند متفاوت است و از نظر خبرگان، تامین مالی این طرح بر دریافتی از بیه گذاران تکیه دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relying on the insured, strategies for financing health insurance in Iran

نویسنده [English]

  • mohsen rasoulian

چکیده [English]

this study aimed to identify and rank the revenue strategy is to implement health insurance in Iran. The research was descriptive - survey study population included 30 experts insurance in the country, which made 15-question questionnaire, was distributed among them and with analytic hierarchy process (AHP) were analyzed. The results showed that premium income strategy at No. 1 with a weight of 0.259, 0.229, weighing in at No. 2 important strategy of government revenue, tax revenue strategy with a weight of 0.191 ranks third in importance, miscellaneous income strategy with a weight of 0.171 at No. 4 the importance of strategy and corporate earnings are weighing 0.151 at No. 5 importance. It is surprising that this time also presented a plan for improving public health experts on a strategy that most people have focused-of-pocket financing! Can we still rely on public funds to promote health?

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategy
  • health insurance
  • financing
  • analysis
  • Income
  • premiums
احمدوند علیرضا و دیگران، «گزارش جهانی سلامت سال 2000: نظام‌های سلامت: ارتقای عملکرد» (1393)، مرکز توسعه شبکه و ارتقای سلامت، تهران، ایران
 الوانی سیدمهدی، اشرف زاده فرزاد (1387)، برون­سپاری راهی به سوی توسعه، انتشارات مبتکران، تهران، ایران
 پورمعلم، ناصر، (1389)، «مهندسی برون­سپاری در حمل ونقل. وزارت راه و ترابری»، معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری، دفترمطالعات فناوری و ایمنی، تهران، ایران
 پورشیروانی نصرالله، ملکی محمدرضا، اسماعیل مطلق محمد، توفیقی شهرام، کبیر محمد جواد (1390)، «ضرورت بازنگری شیوه‌های رایج ارزیابی عملکرد حوزه ستادی معاونت بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با مدل‌های تعالی سازمانی»، فصلنامه حکیم، شماره 53، تهران، ایران
 تورانی سوگند، ملکی محمدرضا، قدوسی مقدم، سارا، گوهری، محمدرضا (1388)، «مقایسه‌ی کارایی و اثربخشی داروخانه­ی مرکز آموزشی درمانی فیروزگر پیش و پس از برون­سپاری». فصلنامه مدیریت سلامت، شماره 12، تهران، ایران
 چشم راه محسن، مرتضوی سیدمحسن (1389)، «مدیریت برون­سپاری اثربخش»، موسسه کتاب مهربان نشر، تهران، ایران
 حسن زاده علی، فخیم‌علیزاده سعیده (1390)، «عدالت بیمه اجتماعی و خرید راهبردی سلامت» ،جلد ، حسن‌زاده علی،  نشر  بهرام، تهران، ایران
 عبیری، علامحسن (1388)، «آزادسازی خصوصی سازی، رقابت ­پذیری و ارتباطات». نشر تهران آیدن. تهران، ایران
 فتاح زاده، امیرعباس و دیگران (1384)، «اصلاحات نظام سلامت»، چاپ اول، انتشارات موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ، تهران، ایران
 
Cichon Michael, Newbrander William, "A compendium of quantitative techniques for health care financing", International Labor Office, 1999, Geneva
Green Michelle A, "Understanding Health Insurace: A Guide to Billing and Reimbursement (with Premium Website, 2 terms (12 months) Printed Access Card for Cengage EncoderPro.com Demo) 12th Edition", 2014,  CENGAGE HELTH  Care.
Klontz Brad, "Facilitating Financial Health", 2nd edition, 2016, London
Zare, Hossein. (2006) Health Care System Around the World: Volume II: designing health benefit package, Medical Service Insurance Organization (MSIO), Scientific and Cultural Publishing Co, Tehran, Iran, 2006(1385)
Zare. Hossein. (2008). Designing Health Benefit Packages for Social Security Organizations, Research Report, Social Security Research Institute, Tehran, Iran (1387) (Farsi)