نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور

2 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور

چکیده

      با توجه به ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران از طرف حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اساس بند یکم اصل 110 قانون اساسی که پس از بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ آن به روسای سه قوه، کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، افزایش تولید و اشتغال از جمله موارد مطرح شده در سیاست‌های24 گانه اقتصاد مقاومتی قرار گرفت. در راستای این سیاست ابلاغی، مهندسی ارزش در بهبود فرآیند مدیریت پروژه می‌تواند در بلند مدت، نه تنها در دوره تحریم‌ها به عنوان راهی موثر، چراغ راه و ابزار کارآمد سیاست‌های اقتصاد کشور باشد بلکه می‌تواند استقلال کشور را تأمین کند. برای تحقق این امر می‌بایست بجای رویکرد سنتی از یک رویکرد کارکردگرای مهندسی ارزش استفاده شود. تا مولفه‌هایی که موجب تحمیل هزینه‌های غیرضروری و اتلاف زمان می‌شود را شناسایی و حذف نماید. هدف اصلی این مقاله ایجاد مدل مفهومی تأتیر فازهای مهندسی ارزش برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تحلیل تأثیرات میان آنها با استفاده از تکنیک مدل‌سازی ساختاری است. بدین منظور170 پرسشنامه از دانشگاه‌های پیام نور استان اردبیل و آذربایجان شرقی جمع آوری شد و پس از تأیید روایی و پویایی پرسشنامه، تحلیل داده‌ها به روش مدل‌سازی ساختاری و به کمک نرم افزار(اس پی اس اس) و ایموس امکان پذیر شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که مجموع شاخص‌های مهندسی ارزش تا حدود 89 درصد می‌تواند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را برآورد کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting Model of Value engineering to achieving the policies of resistance economy by structural equation modelling technique

نویسندگان [English]

  • esfandyar Ataei 1
  • roxana Fekri 2

چکیده [English]

    Regarding the notification of the Resistance Economic Policy in Iran, by Ayatollah Khamenei the supreme Leader of the Islamic Revolution on the basis of the first article of the principle 110 of the constitution, which was studied in the Expediency Council and communicated to the heads of the three forces, some factors were considered in 24-part policy including decrease of dependence on oil and gas sales,  increase in production, employment. In accordance with this communicated policy, value engineering can be used for improvement of project management in the long term. It can act in the time of sanctions not only as an effective way and light and being an efficient instrument of economic policy, but also it can meet the country's independence. To fulfill this need, we must use a functional approach to value engineering instead of the traditional approach. which detects components that impose unnecessary costs and wasting time and removes them. The main objective of this paper is creating  a conceptual model of the impact of value engineering phases for the realization of policies of resistance economy and analysis of the impact among them using structural modeling techniques. For this purpose, 170 questionnaires of PNU universities of Ardebil and East Azarbaijan provinces were collected. After confirming the validity and dynamics of the questionnaire, data analysis became possible using structural modeling and by (Spss) and (Amos) softwares. The results showed that the total index value engineering can Fulfill to approximately 89% of the policies of Resistance economy.       

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value Engineering
  • Structural equation
آیت‌الله خامنه‌ای، سیدعلی، (1395)، پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۵. قابل دسترسی در: http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=32655
 آیت‌الله خامنه‌ای، سیدعلی، (1389)، بیانات در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور، بازیاب شده در تاریخ16 شهریور. قابل دسترسی در: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10077
 آیت‌الله خامنه‌ای، سید علی، (1392)، سایت تبیان. قابل دسترسی در:  www.tebyan.net
آقامحمدی، علی، محمدجواد، ایروانی، داوود، دانش جعفری و سیدمرتضی، نبوی، (1393)، «چیستی و چرایی اقتصاد مقاومتی» فصلنامه توسعه راهبرد.
 اسلامی، رضا و شهرام، اشراق، (1384«تکنیک مهندسی ارزش» فصلنامه دانش حسابرسی، شماره 16، ص30-40.
 بازرگان، عباس و دیگران، (1377) «روش‌های تحقیق در علوم رفتاری» تهران، انتشارات آگاه، ص166.
 پاک فطرت، علیرضا (1392)، هفته نامه خبری، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهر راز، شماره47.
 تقی پور، محمد، نادر، شمامی، و پویان، یزدانی، (1393« نقش بکارگیری مهندسی ارزش در اقتصاد مقاومتی» کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه.
 جانسون، ویچرن (1378)، «تحلیل آماری چند متغیری کاربردی»، ترجمة حسینعلی نیرومند، مشهد، دانشگاه فردوسی.
 چشمی، علی و وجیهه معافیان (1393)، «اقتصاد مقاومتی و نقش دانشگاه‌ها در تحقق آن»، نشریه داخلی معاونت طرح وبرنامه سامان، شماره 53.
 حسین زاده بحرینی (1392)، «اقتصاد مقاومتی؛ راهکاری برای توسعه»، نشریه مشکوه، شماره 118.
 خاشعی، وحید و رنا، خواستی (1385)، « طراحی الگوریتم مدیریت هزینه‌های بنگاه اقتصادی»، فصلنامه اندیشه صادق، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع).
 درودیان، حسین و بهمن، سیمیاری، (1393)، « مهندسی ارزش ابزاری قدرتمند در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی» فصلنامه مهندسی بهینه پرداز، شماره 6، ص3.
 ساروخانی، باقر (1383)، «روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی» موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ص139.
 شریعتمدارتهرانی، محمد (1394« اقتصاد مقاومتی چراغ راه آینده»، ماهنامه پیام دریا، شماره 232 ص2.
 شیخ زین‌الدین، محمود (1393)، « مولفه‌های اقتصاد مقاومتی» ماهنامه فناوری و نوآوری، شماره 4.
 فقیهی، محسن (1394)، «اقتصاد مقاومتی و خودکفایی» ماهنامه قالب سازان، شماره 80، ص2.
 قاسمی، وحید، (1388)، «مقدمه‌ای بر مدل سازی معادله ساختاری» تهران، نشر جامعه شناسان، ص120.
 کریمی، محمود و محمدحسین، سلیمی (1384)، «بهبود بی تردید آموزش کاربردی مهندسی ارزش» انتشارات مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، تهران، سال 1392، چاپ هشتم.
 گلدوست جویباری، یاسر، احد، نظری و خسرو، بهرنگ نوبری (1387)، «شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در انجام مطالعات مهندسی ارزش»، فصلنامه پیامم مدیریت، شماره 28، ص 269-245.
 لاریجانی، علی (1393)، «تولید هدف اصلی اقتصاد مقاومتی» کنگره ملی اقتصاد مقاومتی، ماهنامه کارآفرینان، شماره 110.
 موسوی، سید علی (1392 ). قابل دسترسی در: http://daneshgahnews.com/0fa17729idcontent.htm
 نریمانی، میثم و حسین، عسکری (1391)، «چارچوب مفهومی اقتصاد مقلاومتی»، اولین همایش اقتصاد مقاومتی.
 
Agha, S. (2011), A Multi-Criteria Crop Planning Model Based on the "Resistive Economy " Characterizing the Situation in Gaza Strip, 8th International Conference on Islamic Economy and Finance, Doha, Qatar.
Bollen, K. A. (1989), Structural equations with latent variables. New York: John Wiley & Sons.
Conca, F. J. et al. (2004), Development of a measure to assess quality management in certified firms, European journal of operational research, (156), pp. 683-697.
Cronbach, L. J. (1951), Coefficient alpha and the internal structure of test,Psychometricka, (16), pp. 297-334.
Formentini M, Romano P, (2011), Using value analysis to support knowledge transfer in the multi-project setting, International Journal of Production Economics. 2011;131:545-60.
Johnston, D. C, (2005), Richest Are Leaving Even the Rich Behind, New York times, PP. 1,17, June, 5.
Haskins C, (2010), Systems Engineering Handbook - A Guide for System Life Cycle Processes and Activities; V. 3.2. Green SD. Beyond value engineering: SMART value management for building projects. 1994; 12:49-56.
Hair, J.F, Black, W.C, Babin, B.J, Anderson, R.E, & Tatham, R.L,(2010), Multivariate data analysis (7th ed.), New Jersey: Pearson prentice Hall.
Heller D. E. (1973), “Value management, Value Engineering and Value cost reduction”, New York: Addison Wesley Co.
Maisenbacher S, Behncke FGH & Lindemann U, (2013), Model for Integrated Value Engineering. Proceeding of the IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management. Bangkok, Thailand.
Miles, L. D, (1961), Technique of value Analysis and Engineering, New York: MC Graw-Hill.
Schermelleh-Engel, K, & Moosbrugger, H. (2003), Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of sychological Research Online, 8(2), 23-74.
Tabachnick, B, & Linda, S. (2007), Using multivariate statistics. Boston: Pearson/Allyn & Bacon.
Van de ven, A. and Ferry, D, (1979), Measuring and assessing organizations, John Wiley, New York.