نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 استادیار مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه قم

3 کارشناسی ارشد رشته حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه قم

چکیده

این پژوهش با هدف ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک انصار استان قم انجام گرفته است. محقق در این پژوهش معتقد است که ارزیابی شعب بانک‌ها صرفاً براساس معیارهای مالی مانند سود یا زیان و منابع و مصارف نمی‌توانند نتیجه دقیق و مطلوبی حاصل نمایند، بنابراین در این پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه با کارشناسان و خبرگان بانکی، معیارهایی براساس کارت امتیازی متوازن شناسایی شد و با استفاده از نظر خبرگان و کارشناسان این معیارهای شناسایی شده غربالگری گردید. در این پژوهش با انجام مقایسات زوجی بین عوامل و با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای، وزن این معیارها تعیین گردید. به علاوه تکنیک ویکور به عنوان یک روش نوین تصمیم‌گیری چند شاخصه، به منظور رتبه‌بندی شعب بانک انصار استان قم معرفی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق، شعبه بلوارامین دارای بهترین عملکرد می‌باشد و شعب معصومیه و مرکزی نیز در جایگاه های دوم و سوم قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Performance Evaluation of Ansar Bank Branches based on Balanced Scorecard Approach and ANP-VIKOR Methods

نویسندگان [English]

  • Mohamas reza Fathi 1
  • Mohamad hasan maleki 2
  • hosain taghavi 3

چکیده [English]

The aim of this study to provide a model to evaluate the performance of Ansar bank branches in Qom and based on the balanced scorecard and MCDM methods. In this study, the researcher believes that the assessment of bank branches based solely on financial measures such as profit or loss and cannot use resources and accurate result and a good result. In this study by using of experts' opinion, criteria were identified. In this study paired comparisons between agents and using network analysis process, the weight of these criteria were determined. In addition VIKOR technique as a new method of multi-criteria decision-making to rank the Ansar bank branches in Qom province has been introduced. Based on the results of this study, Amin Branch has the best performance and Masomieh and central branches were in second and third ranking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balanced Scorecard
  • ANP
  • VIKOR
  • Performance Evaluation
اصغری، عزت‌اله و ملائی، حمیدرضا (1384)، ارزیابی عملکرد شعب بانک رفاه. مقاله پژوهشی. دومین کنفرانس ملی عملکرد.
افشار کاظمی، محمد علی و پناهی، فاطمه (1393)، ارزیابی مدل کارت امتیازی متوازن با استفاده از شبیه‌سازی دینامیکی مطالعه موردی: بانک سامان، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، سال هفتم، شماره بیست و دوم، 19-1.
امیرزاده بهبهانی، راضیه و یعقوبی، راضیه (1391)، ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران منطقه اهواز به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی . پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشکده مهندسی صنایع . دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
انواری‌رستمی، علی‌اصغر، قدرتیان کاشان، سید عبدالجابر (1383)، طراحی مدل جامع ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی شرکت‌ها. فصلنامه عمی- پژوهشی مدرس، شماره 36.
تاج‌الدین، محمد، تقی، محمد و درویش، مریم (1388)، ارکان ارزیابی عملکرد منابع انسانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری.
جعفرنژاد، احمد شاوردی، میثم و اکبری، مهسا (1389)، به کارگیری روش‌های AHP فازی، TOPSIS و VIKOR جهت ارزیابی عملکرد بانک‌های خصوصی ایران با رویکرد کارت امتیازی متوازن، نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا، سال نهم، شماره 24، 114-95.
 حاجی کریمی، عباسعلی، رنگریز، حسن (1378). مدیریت منابع انسانی، تهران.
خسروانی، فرزانه (1389)، طراحی مدل ریاضی برنامه‌ریزی سفارش بر مبنای کارت امتیازی متوازن، مورد مطالعاتی: شرکت ساپکو، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس.
خورشید، صدیقه، تسلیمی، محمد سعید (1391)، رتبه‌بندی بانک‌های دولتی شهر کرمان براساس سطح سرمایه اجتماعی با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه، مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره دهم، شماره دوم، 58-29.
دانشور، مریم، آذر، عادل و زالی، محمد رضا (1385)، طراحی مدل ارزیابی عملکرد شعب بیمه با استفاده از تکنیک   DEA  ( مطالعه موردی بیمه دانا ). پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه مازندران.
زارعی محمود آبادی، محمد، آذر، عادل و انواری رستمی، علی اصغر (1390)، ارزیابی عملکرد متوازن با تأکید بر شاخص‌های BSC در شرکت‌های کاشی و سرامیک استان یزد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
عباس پور، عباس (1382)، (مدیریت منابع انسانی) رویکردها، فرایندها و کارکردها، تهران انتشارات سمت، چاپ اول، 214- 215.
علوی، سید علی و مشفق، مهدی (1388)، بررسی تأثیر ارزیابی عملکرد کارکنان بر بهبود عملکرد در دانشگاه مورد مطالعه دانشگاه امام صادق‌(ع)، مقاله کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق.
قلی‌پور، آرین (1390)، مدیریت منابع انسانی (مفاهیم، تئوری‌ها و کاربردها)، سمت، تهران.
موتمنی، علیرضا، فتاحی، وحید و کریمی، سید محمد (1391)، ارزیابی عملکرد شعب یک شرکت بیمه با استفاده از رویکرد تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تکنیک‌های MADM فازی، مقاله کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
موتمنی، علیرضا جواد زاده، محمد و تیزفهم، مهدی (1389)، ارزیابی عملکرد راهبردی بانک‌ها، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی.
مومنی، منصور (1385)، مباحث نوین در تحقیق عملیات، تهران، دانشگاه تهران.
ودیعی، محمد حسین و حسینی، سید محمد (1391)، رابطه معیارهای ارزیابی عملکرد و بازده غیر عادی سهام، مقاله پژوهشی، فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهشهای تجربی حسابداری.
یونسی فر، سید محمد؛ شاهین، آرش و صنایعی، علی (1391)، ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید صدوقی یزد بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM، مقاله کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
Achterbergh, j, Beeres, R. & Vriens, D. (2003). Does the Balanced Scorecard support organizational viability? Kybernetes, 32(9/10), 1387-1404.
Amaratunga, D, Baldry, D. & Sarshar, M. (2001. Process improvement through performance measurement: the balanced scorecard methodology, Work study, 50(5), 179-188.
Andersen, H. V, Lawrie, G. and shulver, M. (2000). The balanced Scorecard VS. The EFQM Business Excellence model. 2GC Limited.
Atkinson, H. (2006). Strategy implementation: a role for the balanced scorecard? Management Decision, 44(10), 1441-1460.
Chan, Y. C. L (2004). Performance measurement and adoption of balanced Scorecard A survey of municipal government in the USA and Canada. The International journal of public sector management, 17(3), 204-221.
Decoene, V, & Bruygeman. (2006). Strategic aliynment and middle-level manager motivation in a balanced scorecard srtting, international Journal of Operations & Production Management, 26 (4), 429-448.
Ebrahimi, E, Fathi, M.R, Irani, H.R. (2016). A new hybrid method based on fuzzy Shannon's Entropy and fuzzy COPRAS for CRM performance evaluation (Case: Mellat Bank), Iranian Journal of Management Studies, 9(2), 333-358.
Ghodsypour S. H. (1996). A Decision Support System for Supplier Selection Integrating Analytical Hierarchy Process With Operations Research methods, Thesis (P.hd), University of Nottingham, Dept of Manufacturing Engineering and Operations Management, U.K.
Halkos, G.E & Salamouris, D. S. (2004). Efficiency Measurement of the Greek commercial banks with the use of Financial Ratios: A data envelopement analysis approach, Management accounting Research, 15 (2), 201-2240
Iranzadeh, S, & Barghi, A. (2009). Organizational Performance evaluation Models, Forouzesh, Tehran.
Jafari-Eskandari, Meisam, Roudabr, Nasim and Kamfiroozi, Mohammad Hassan (2013). Banks' Performance Evaluation Model Based on The Balanced Score Card Approach, Fuzzy DEMATEL and Analytic Network Process, International Journal of Information, Security and System Management, 2013, Vol.2, No.2, pp. 191-200.
Kaplan, R. S, & Norton, D. P. (1996). The balanced scorecard translating strategy into action. Boston: Harvard Business School Press.
Kaplan, R. S. & Norton, D. P. (2005). The Balanced Scorecard: Measures that drive performance. Harvard business Review, July- August.
Lamotte, G. & Carter. (2000). Are the Balanced Scorecard and EFQM excellence Model Mutually exclusive or do they work together to bring added value to a company, Balanced Scorecard Collabrative.
Manian, A, Fathi, M.R, Zarchi, M.K & Omidian, A. (2011). Performance evaluating of IT department using a modified Fuzzy Topsis and BSC Methodology (Case Study: Tehran Province Gas company), Journal of Management research, 3(2), 1-180.
Safari, H, Jafarzadeh, A, Faghih, A, Fathi, M.R. (2013). Ranking of Iran's Informatics Companies Based on EFQM and Fuzzy System, World Applied Programming, 3(3), 101-107.
Sim, K, & Koh, H. (2001). Balanced Scoecard: a rising trend in strategic performance measurement, measuring business excellence, 5(2), 18-27
Wonyrassamee, S, Gardiner, P, & Simmons, J. E. (2003). Performance measurement tools: The Balanced Scorecard and the EFQM Excellence Model, Measuring Business Excellence, 7 (1), 14-29.
Wu, H. Y, Tzeng, G. H, & Chen, Y. H. (2009). A fuzzy MCDM approach for evaluating banking performance based on Balanced Scorecard. Expert Systems with Applications, Vol. 36, No. 6, pp. 10135-10147.
Wu, Hung-Y. (2011). Constructing a strategy map for banking institutions with key performance indicators of the balanced scorecard. Evaluation and Program Planning, Vol. 35, no. 3, pp. 303-320.