نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس، دانشگاه خلیج فارس بوشهر

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

3 دانشجوی دوره دکتری مدیریت آموزشی، واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تفکر استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانی در مراکز آب و فاضلاب استان یزد انجام شد. روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی، از نظر روش گرداوری داده­ها توصیفی- همبستگی و همین­طور از نظر نوع داده کمی بود. جامعۀ آماری شامل 190 نفر از کارکنان خط مقدم و مدیران بودند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای 123 نفر به­عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. به­منظور گرداوری داده­ها از پرسشنامه تفکر استراتژیک لیدکا (1998) و ظرفیت تغییر سازمانی جاج (2009) بهره گرفته شد. پس از جمع­آوری پرسشنامه­ها، توصیف داده­ها از طریق میانگین، انحراف معیار، درصد، فراوانی و جدول از طریق نرم افزار Spss و استنباط آماری داده­ها از طریق مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار Smart PLS 2 در دو بخش مدل اندازه گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت. در بخش اول ویژگی های فنی پرسشنامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا مختص PLS بررسی گردید. در بخش دوم، ضرایب مسیر و ضرایب معناداری نرم افزار برای بررسی فرضیه­های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. یافته­ها نشان داد، درجه تناسب مدل ارائه شده با توجه به مؤلفه­های پژوهش مناسب بود؛ هم­چنین تفکر استراتژیک و هریک از مولفه­های آن بر ظرفیت تغییر سازمانی تأثیر داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Strategic Thinking on Organizational Change Capacity

نویسندگان [English]

  • Efat Haji hoseini 1
  • tahmores Aghajani 2
  • Behzad SHoghi 3

چکیده [English]

This study examined the impact of strategic thinking on organizational change capacity in water and sanitation centers in Yazd province. The method according to purpose was Practical, in terms of data collectionDescriptive, As well as the type of data was quantitative. The population were consisted of 190 front-line employees and managers that using Cochran formula and stratified random sampling method Was considered 123 as the sample size. To collect the data was used strategic thinking Lydka (1998) and organizational change capacity Judge (2009) questionnairs. After collecting the questionnaires, Data describing was carried by mean, standard deviation, percent, abundance and was done by the software spss. And data inferential statistics was performed through structural equations modeling and software Smart PLS 2 In two parts, the measurement model and structural section. In the first part of the questionnaire were assessed Technical characteristics including reliability, validity, convergent and divergent validity by PLS. In the second part for reviews research hypotheses were used Path coefficient and software significant effects. Results showed that The proposed degree of appropriateness was appropriate according to the research component. As well as strategic thinking and each of its components was affected on organizational change capacity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Thinking
  • organizational capacity
  • system perspective
  • focusing on the target
  • intelligent opportunism
استیسی، ر. ( 1384). تفکر استراتژیک و مدیریت تحو ل. (م. جعفری؛ م .کاظمی موحد)، مترجم تهران: رسا.
 توکلی، غلامرضا؛ رمضان، مجید؛ معیا، عباس. (1394). تحلیل رابطه ظرفیت تغییر سازمانی و تفکر استراتژیک. فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست وسوم شماره 77 ، بهار و تابستان 94، صفحات  153-169.
 دباغ، رحیم؛ جواهریان، لیلا؛ غلامی، حمید؛ منصورفر، حمید. (1394). امکان‌سنجی تشکیل کانون‌های تفکر در شرکت‌های آب و فاضلاب کشور. سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، تابستان 94، صفحات  192-216.
 داوری، علی؛ رضازاده، آرش (۱۳۹۲) مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول، صص 195-239.
 جباری، لطفعلی (1393) رابطة زیرساخت‌های پیاده‌سازی مدیریت دانش با ظرفیت تغییرسازمانی (مطالعة موردی: یکی از دانشگاه های دولتی شهر تهران). مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صص 588-567.
 غفاریان، وفا؛ علی احمدی، علیرضا. (1381).  رویکردهای نوین استراتژی، تدبیر (130)، 28-31.
 مشبکی، اصغر، خزاعی، آناهیتا. (1387). طراحی مدل عناصر تفکر استراتژیک در سازمان‌‌های ایرانی، نشریه مدیریت بازرگانی، پاییز و زمستان، صص 118-105.
 
Abraham, S. (2005). Stretching strategic thinking. Strategy & leadership, 33(5), 5-12.
 Acur, N, & Englyst, L. (2006). Assessment of strategy formulation: how to ensure quality in process and outcome. International journal of operations & production management, 26(1), 69-91.‏
 Amitabh, M, & Sahay, A. (2008). Strategic thinking: Is leadership the missing link. In 11th Annual Convention of the Strategic Management Forum, Kanpur, India.
 Amoozad Khalili, H, Maleki, A, Ramezani, H, & SedighiGariz, S. (2010). Developing Strategic Thinking Based on Multi-Layer Methodology. 4th International Conference on Strategic Management, Tehran: CIVILICA
 Barati, H, Arisi, H.R. & Noori, A. (2001). The assessment of reliability and validity of commitment scale to organizational change in Iranian Gaz Company, Quarterly journal of Human resource management, 3 (9): 27-46. (In Persian)
Bonn, I. (2001). Developing strategic thinking as a core competency. Management Decision, 39(1), 63-71.‏
Bonn, I. (2005). Improving strategic thinking: a multilevel approach. Leadership & Organization Development Journal, 26(5), 336-354.‏ 
Buono, A. F, & Kerber, K. W. (2009). Building organizational change capacity. Journal of Management.‏
Calabrese, A, & Costa, R. (2015). Strategic thinking and business innovation: Abduction as cognitive element of leaders’ strategizing. Journal of Engineering and Technology Management, 38, 24-36.‏
Coghlan, D, Rashford, N. S, & de Figueiredo, J. N. (2015). Organizational change and strategy: An interlevel dynamics approach. Routledge.‏
Destler, K. N. (2016). Creating a Performance Culture Incentives, Climate, and Organizational Change. The American Review of Public Administration, 46(2), 201-225.‏
Diefenbach, T. (2007). The managerialistic ideology of organisational change management. Journal of Organizational Change Management, 20(1), 126-144.‏
Dillard, J, Rogers, R, & Yuthas, K. (2011). Organizational change: in search of the golden mean. Journal of Accounting & Organizational Change, 7(1), 5-32.‏
Ervin, D. & Garman, A. (2010). Resistance to organizational change, linking research and practice, leadership and organizational development journal, 31 (1): 31-56.
 Feiz, D. (2010) Strategic Management: Success Key in Competitive Markets, Semnan: Semnan University Press (In Persian).
 Garratt, B. (1995). Introduction. Developing Strategic Thought±Rediscovering the Art of Direction-Giving, McGraw-Hill, London, 1-8.‏
 Ghorbanpur, A, Mirzaei Chaboki, M, & Nejadsani, B. (2010). Identify and Prioritize the Factors Affecting the Strategic Thinking Baced on Fuzzy Network Analysis Process Approach. Fourth International Conference on Strategic Management, Tehran: CIVILICA (http://www.civilica.com/Paper-ICSM04-ICSM04_043.html)(In Persian).
 Graetz, F. (2002). Strategic thinking versus strategic planning: towards understanding the complementarities. Management decision, 40(5), 456-462.‏
Haines, S. (2016). The systems thinking approach to strategic planning and management. CRC Press.‏
 Heckmann, N, Steger, T, & Dowling, M. (2016). Organizational capacity for change, change experience, and change project performance. Journal of Business Research, 69(2), 777-784.‏
 Judge, W, & Douglas, T. (2009). Organizational change capacity: the systematic development of a scale. Journal of Organizational Change Management, 22(6), 635-649.‏
 Judge, W. Q, & Elenkov, D. (2005). Organizational capacity for change and environmental performance: an empirical assessment of Bulgarian firms. Journal of Business Research, 58(7), 893-901.‏
 Judge, W. Q. (2011). Building Organizational Capacity for Change: The Leader's New Mandate. Business Expert Press.‏
 Kaufman, R, Oakley-Browne, H, Watkins, R, & Leigh, D. (2003). Strategic planning for success: Aligning people, performance, and payoffs. John Wiley & Sons.‏
Lawrence, E. (1999, April 27) Strategic Thinking. Personnel Development and Resourcing Group. Public Service Commission of Canada.
Liedtka, J. M. (1998). Strategic thinking: can it be taught? Long range planning, 31(1), 120-129.‏
Lindgren, M, & Bandhold, H. (2003) Scenario Planning: The link between future and strategy, New York, NY: PALGRAVE MACMILLAN.
Mintzberg, H, Ahlstrand, B, & Lampel, J. (1998). Strategic safari. A guided Tour through the Wilds of Strategic Management.‏
Mintzberg, H. (1994). The fall and rise of strategic planning. Harvard business review, 72(1), 107-114.‏
Monnavarian, A, Farmani, G, & Yajam,H. (2011). Strategic thinking in Benetton. Business strategy series, 12(2), 63-72.
Pisapia, J, Pang, N. S.-K, Hee, T. F, Lin, Y, & Morris, J. D. (2008. A Comparison of the use of Strategic Thinking skills of Aspiring School Leaders in Hong Kong, Malaysia, Shanghai and the United States: An Exploratory Study. CCEAM 2008 Conference, ICC Durban, South Africa.
 Reazaeyan, A, Shahbaz, N, Moghbel, A. & Moshabaki, A. (2009). Designing organizational change model to expenditure management: The case; Iran Khodro Industrial Group, Quarterly journal of Modares, 13 (2):159-180. (In Persian)
 Senge, P. M. (1990). The fifih discipline: The art and practice of the learning organization. New York: Currency Doubleday.‏
 Soparnot, R. (2011). The concept of organizational change capacity. Journal of Organizational Change Management, 24(5), 640-661.‏
Stacey, R. D. (1992). Managing the unknowable: Strategic boundaries between order and chaos in organizations. John Wiley & Sons.‏
Stacey, R.D.(2005). Strategic Thinking and the Management of Change: International Perspectives on Organisational Dynamics, (M. Ja'fary,& M. Kazemi Movahed, Trans.) Tehran, Iran: Rasa (In Persian).
 Tavakoli, I, & Lawton, Judith. (2005). Strategic thinking and knowledge management. Handbook of Business Strategy, 6(1), 155–160.
Zand, D. E. (2010). Drucker’s strategic thinking process: three key techniques. Strategy & Leadership, 38(3), 23- 28.
 
Zeanalipoor, H, Mirkamali,S.(2009). Designing suitable model of organizational change in state comprehensive universities by factor analysis, Journal of educational sciences, 5 (3):139-164. (In Persian)