تحلیل عوامل موثر بر راهبرد استقرار شرکت های دانش بنیان و ارائه الگوی مناسب

نوع مقاله: علمی _ پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر اجرای استراتژی استقرار شرکت­های دانش بنیان در دانشگاه آزاد اسلامی و الگوسازی استقرار آنها صورت پذیرفت. این پژوهش از نوع توصیفی و به صورت آمیخته کمی و کیفی اجرا گردید. مدل شش عاملی روس و همکاران مبنای پژوهش قرار گرفت که برای بومی­سازی از طریق تکنیک دلفی و اظهار نظر خبرگان استفاده شد و سپس برای کنترل الگوی نهایی با شش عامل و سی و شش شاخص تایید شده از روش استقرایی بهره گرفته شد. جامعه آماری اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بوده که با تعیین 280 نفر به نمونه تحقیق، پرسشنامه مذکور به صورت تصادفی بین آن ها توزیع گردید. یافته­های پژوهش نشان داد که شش عامل اصلی بررسی شده، در ارتباط معنی دار با اجرای استراتژی شرکت های دانش بنیان در دانشگاه آزاد اسلامی بوده اند اما عامل توانمندسازها اولویت اول و نقشه راه در اجرا آخرین رتبه را به خود اختصاص داده است. ارائه الگوی بومی و توجه خاص به فرایندها که به طور عمده به صورت توانمندسازها در این الگو خود را نشان داده­اند نتیجه کلی تحقیق می باشد.

کلیدواژه‌ها


آقاجانی، حسنعلی و حسین زاده، سید علی اکبر (1390)، بررسی عوامل اثرگذار بر فرآیند خلق دانش در شرکت های کوچک و متوسط استان مازندران، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، سال سوم، شماره ششم، 14-27.

باباخانیان، مهدی (1393)، عوامل موثر بر راه اندازی شرکت های دانش بنیان؛ مطالعه شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری استان تهران، دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی فناوری، تهران، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران.

سروری شیلکی، زهرا (1393)، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تجاری سازی محصولات شرکت­های دانش بنیان، شاهد تجربی؛ شرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز رشد شمال ایران)، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه مازندران.

خیاطیان، محمد صادق، طباطبائیان، سید حبیب اله، امیری، مقصود، و سیاسی، مهدی (1393)، تحلیلی بر عوامل موثر بر رشد و پایداری شرکت­های دانش بنیان در ایران، فصلنامه نوآوری و ارزش آفرین، سال سوم، شماره سوم، پاییز و زمستان. 57-74.

حاجی غلام سریزدی، علی، منطقی، منوچهر، و هاشمی، سید سعید (1393)، تحلیل سیاست­های پارک تحقیقاتی و فناوری و مولفه­های موثر بر آن، فصلنامه رشد و فناوری، سال دهم، شماره 40.

دانش فرد، کرم اله، ذاکری، محمد، زاهدی، محمدرضا و دهقان، حسن (1391)، بررسی تاثیر مدیریت دانش بر سرمایه انسانی شرکت های مهندسین مشاور، فصلنامه مطالعات بین رشته­ای دانش راهبردی، تابستان1391، شماره 7، 121-138.

دانش­فرد، کرم­اله و ذاکری، محمد (1391)، بررسی تاثیر دوره­های آموزش نظامی بر توانمندسازی روانشناختی سربازان تحت آموزش نزاجا، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت نظامی، سال دوازدهم، بهار 1391، شماره 45، 43-62.

دانش فرد، کرم اله، و ذاکری، محمد (1394)، مدیریت دانش: مفاهیم، رویکردها و فرایندها، چاپ دوم، تهران؛ انتشارات صفار.

 داونپورت.توماس اچ و لارنس پروساک (1379)، مدیریت دانش: موفقیت در اقتصاد جهانی مبتنی بر اطلاعات، ترجمه حسن رحمان سرشت، نشر ساپکو، تهران.

دراکر، پیتر. اف (1379)، چالش‌های مدیریت در سده بیست و یکم، ترجمه محمد طلوع، موسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ دوم، تهران.

 دهقانی، محمدجواد (سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC)، (21/11/1394)، رتبه بندی دانشگاه های آزاد کشور منتشر شد، قابل دسترسی در http://isna.ir/fa

 روابط عمومی دانشگاه آزا د اسلامی واحد علوم و تحقیقات، (03/03/1394)، علوم و تحقیقات در میان 750 دانشگاه برتر جهان، قابل دسترسی در:
 http//www.irna.ir/fa/Newsprint.aspx?ID=81619709

کاپلان، رابرت است و نورتون، دیوید پی (1387)، سازمان استراتژی محور، ترجمه پرویز بختیاری، سازمان مدیریت صنعتی، چاپ هفتم. واشقانی فراهانی، ابراهیم، (31/1/1395)، مسیر تجاری سازی محصولات دانش بنیان، روزنامه فرهیختگان، شماره مسلسل 2662، شماره 1924.

 
Alavi, M., & Leinder, D.E. (2001). Review: Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and Research Issues. MIS Quarterly, 25(1), 107-136.

Argyris, C. (1993), Knowledge for Action, San Francisco, CA: Jossey -Bass.

Barney .J.B, (1991),Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, Journal of Management 17:99-120

Bates. Walter (2005),Knowledge Management and Management  Learning, Extending the horizons of Knowledge-Based Management, Springer’s Integrated series in information systems ; 9

Bontis, N., & Fitz-enz, J. (2002). Intellectual capital ROI: A causal map of human capital

Bontis, N., and Nikitopoulos, D. (2001). Thought leadership on intellectual capital. Journal of Intellectual Capital, 12(3): 183–191.

Buckman Laboratories. (2005). Retrieved from http://www.buckman.com/eng/AR/Buckman_AR_2005.pdf

Burstein. Frada, Linger. Henry ,(2008), Task-Based Knowledge Management.

Chini.Tina.C(2004),Effective Knowledge Transfer in Multinational Corporations , Palgrave, Mcmillan.

Dalkir. Kimiz,(2005), KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THEORY AND PRACTICE, Elsevier Butterworth–Heinemann

Davenport, Daniel L. , Holsapple, Clyde W.(2008), Knowledge Organizations, Knowledge Management: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, by Murray E. Jennex Information Science reference, Hershey New York ,vol4,pp 2036-2046

Davenport, T. H., & Prusak, L. (2000). Working knowledge: how organizations manage what they know. Boston, MA: Harvard Business School Press.

Drucker.Peter,(1993),Post Capitalist Society, Harvard Business Review, New York

Drucker.Peter,(2000),Managing Knowledge Means Managing oneself, Leader to Leader,No.16

Emmanuelides, P. A. (1993). Towards an integrative framework of performance in product development projects. Journal of Engineering and Technology Management, 10(4), 363–392.

Firestone.Joseph M. &Mark W. McElroy,(2003), Key Issues in the New Knowledge Management, Butterworth–Heinemann, Elsevier Science

Fuji Xerox. (2002). Retrieved from http://www.fujixerox.com/ eng/ company/ ecology/report2002/2002e-01.pdf

Ghosh, T. (2004). Creating Incentives for Knowledge Sharing. Retrieved from http://ocw.mit.edu/

Grant, R. M. (1996), ‘Towards a knowledge-based theory of the firm’, Strategic Management Journal, 17, 109–22.

Hair, J. F. & R. E. Anderson, & R. L. Tatham. & W. C. Black, (1998), Multivariate data Analysis, Prentice Hall International Inc., Upper Saddle River, NJ.

Holsapple. C.W.,Joshi.K.D.(2000), An investigation of factors that influence the management of knowledge in organizations, Journal of Strategic Information Systems 9 (2000) 235±261

Holsapple, C. W., & Wu, J. (2008a). Does knowledge management pay off? In Proceedings of 41st Hawaii International Conference on System Sciences, Hawaii.

Holsapple, C. W., & Wu, J. (2008b). In search of a missing link. Knowledge Management Research & Practice, 6(1), 31–40.

Jennex, M.E., & Olfman, L. (2004). Modeling knowledge management success. Proceedings of the Conference on Information Science and Technology Management (CISTM).

Levinson, D. (1987). Making employee performance evaluations work for you. Nonprofit World, 5(5), 28–30.

Lindsey, Keith L. (2008), Knowledge Sharing Barriers, Knowledge Management: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, by Murray E. Jennex Information science reference, Hershey. New York, vol14, pp 1491-1501.

McKeen, J. D., & Staples, D. S. (2003). Knowledge managers: Who they are and what they do. In C. W.

Noble,C.H. (1999) The Electronic Roots of Strategy Implementation Research, journal of Business Research. 45: 119-134.

Nonaka, I. and Takeuchi, H. (1995), The Knowledge Creating Company, New York, NY: Oxford University Press.

Russ. Meir, Fineman. Robert, Paterni.Riccardo, Jones. Jeannette K. (2010), How Do We Get There? Strategy Action Framework–“Action Engine”, Knowledge Management Strategies for Business Development By Meir Russ, Business science reference, Hershey • New York, pp181-215

Russ, M., & Jones, J. K. (2005). A typology of knowledge management strategies for hospital preparedness: What lessons can be learned? International Journal of Emergency Management, 2(4), 319–342.

Sathe, V., & Smart, G. H. (1997). Building a Winning Organization: The Mind Body Diagnostic Framework. Journal of Management Development, 16(6), 418-427.

Skyrme, D. J. (2003). Measuring Knowledge and Intellectual  Capital. Business Intelligence.
48. Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. Academy of Management Journal, 20(3), 571–610.

Teece, D.J. (2000). Strategies for managing knowledge assets: The role of firm structure and industrial context. Long Range Planning, 33(1), 35-54.

Management” at www.brint.com.

Wu. Jiming, Du. Hongwei, Li. Xun, Li. Pengtao, (2010), Creating and Delivering a Successful Knowledge Management Strategy, Knowledge Management Strategies for Business Development By Meir Russ, Business science reference, Hershey. New York, pp 261-275

 

Zack, M. (1999). Managing codified knowledge. Sloan Management Review, 40(4): 45–58.