بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر خلاقیت و نوآوری سازمانی در دیوان محاسبات کشور و مدل‌سازی روابط بین آن‌ها مبتنی بر مدل معادلات ساختاری

نوع مقاله: علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مهندسی صنایع, دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ,دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

2 کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی , دانشکده مدیریت و حسابداری, دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر رهبری تحول­آفرین بر خلاقیت و نوآوری سازمانی و
مدل­سازی روابط بین آن­ها مبتنی بر مدل معادلات ساختاری در ادارات کل دیوان محاسبات 10 استان کشور است. روش تحقیق به لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی بوده و از سوی دیگر، با توجه به نحوه­ی گردآوری داده­ها، در زمره­ی تحقیقات توصیفی (غیر آزمایشی) می­باشد. روش انجام این تحقیق، از نوع همبستگی و پیمایشی است و از آنجا که به آزمودن مدل خاصی از رابطه بین متغیرها می­پردازد، از نوع مدل­یابی علی یا مبتنی بر مدل­سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری تحقیق شامل 153 نفر از کارکنان ادارات کل دیوان محاسبات کشور بوده است و به منظور جمع­آوری داده­ها از سه پرسشنامه رهبری تحول­آفرین، خلاقیت سازمانی و نوآوری سازمانی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­های تحقیق از روش تحلیل عاملی تأییدی مبتنی بر نرم افزار SPSS و مدل معادلات ساختاری بر پایه نرم­افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر اینست که بین رهبری تحول­آفرین و خلاقیت سازمانی رابطه معنی­داری وجود دارد و همچنین بین رهبری تحول­آفرین و نوآوری سازمانی به طور مستقیم و نیز به طور غیرمستقیم و از طریق میانجی­گری خلاقیت سازمانی رابطه معناداری برقرار است. بدین معنا که رهبری تحول­آفرین در ادارات کل دیوان محاسبات کشور منجر به ایجاد خلاقیت و نوآوری سازمانی می­شود. نتایج تحقیق همچنین نشان می­دهد که ابعاد نوآوری محصول، فرهنگ سازمانی و ملاحظات فردی به ترتیب بیشترین الویت تاثیرگذاری را دارند

کلیدواژه‌ها


احسان­فر،گ.، (1390)، رابطه رهبری تحول­آفرین و خلاقیت و نوآوری سازمانی در شرکت­های خصوصی بیمه در ایران، پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

الوانی، م.، (1387)، مدیریت عمومی، تهران: نشر نی، ویراست سوم، چاپ 32.

تابلی، ح.، و تیرگر، ه.، و مظفری، ل.، و مرتضوی، ح.، و مهرابی­فر، ف.، (1391)، بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول­آفرین و خلاقیت کارکنان در سازمان­های دولتی شهرستان نی­ریز، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، شماره 1، 25-1.

حسن­پور، ا.، عباسی، ط.، نوروزی، م.، (1390)، بررسی نقش رهبری تحول­آفرین در توانمندسازی کارکنان، مدرس علوم انسانی، شماره 71، 180-159.

خداداد حسینی، ح.، (1378)، نوآوری در سازمان­ها، مفهوم، انواع و فرایندها، اقتصاد و مدیریت، شماره 42، 64-48.

زارعی­متین، ح.، (1388)، مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، تهران: انتشارات آگاه.

سرمد، ز.، و بازرگان، ع.، و حجازی، ا.، (1380)، روش­های تحقیق درعلوم رفتاری، چاپ پنجم، تهران: آگه.

سنجقی، م.، (1380)، تحلیلی بر ماهیت و ابعاد نظریه رهبری تحول­آفرین، علوم انسانی، شماره 37 و 38، 312-281.

شهرآرای، م.، مدنی­پور، م.، (1375)، سازمان خلاق و نوآور، دانش مدیریت، شماره 33 و 34، 48-39.

مشبکی، ا.، و پویا، ع.، (1387)، رهبری و خروجی تولیدی نوآوری، پژوهش­های مدیریت، شماره1، 215-191.

مظلومی، ن.، ناصحی­فر، و.، احسان­فر، گ.، (1392)، رابطه رهبری تحول­آفرین و خلاقیت و نوآوری سازمانی در شرکت­های خصوصی بیمه در ایران، پژوهشنامه بیمه، سال 28، شماره 1، 56-33.

موغلی، ع.، (1383)، رهبری تحول­آفرین و ابزار سنجش آن، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شماره 43 و 44،  112-95.

میرکمالی، م.، و شاطری، ک.، و یوزباشی، ع.، (1392)، تبیین نقش رهبری تحول­آفرین در گرایش به خلاقیت سازمانی، دوفصلنامه نوآوری و ارزش­آفرینی، شماره3، 31-21.

میرکمالی، م.، و چوپانی، ح.، (1390)، رابطه بین رهبری تحول­آفرین با گرایش به نوآوری سازمانی در یک شرکت بیمه­ای، پژوهشنامه بیمه، شماره 26، 181-155.

Bosiok, D., (2013), Leadership Styles and Creativity, Online Journal of Appplied Knowledge Management, 1(2), P.P. 77-64.

Bennis, W., & Nanus, B., (1985), Leaders: The Strategies for taking charge, New York: Harper & Row. P.P. 98

García-Morales, V.J., Jiménez-Barrionuevo, MM. & Gutiérrez, L., (2011). Transformational leadership influence on organizational performance through organizational learning and innovation, Journal of Business Research, JBR-07187, 11.

Gumusluoglu, L., & Ilsev, A., (2009), Transformational leadership, Creativity, and Organizational Innovation, Journal of business research 62, P.P. 461-473.

Haq, I., & Ahmad A., & Umer Azeem M., Hijazi T., Qurashi, M., Quyyum A., (2010). Mediation Role of Employee Engagement in Creative Work Processon the Relationship of Transformational Leadership and Employee Creativity, European Journal of Economics, Finance and Administrative,Issue 25.

Millissa, Ch., & Chi-Sum W., (2011). Transformational leadership, leader support, and employee creativity, Leadership & Organization Development Journal, 32(7), P.P. 656 – 672.

Wang, P., & Rode, J.C., (2010). Transformational leadership and follower creativity: The moderating effects of identification with leader and organizational climate, Human Relations, 63, P.P. 1105-1128.

Wong, S., & Chin, K, (2007). Organizational Innovation Management: An Organization Wide Perspective, Industrial Management & Data Systems, 107(9), P.P. 1290-1315.