نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت بازرگانی, دانشگاه خلیج فارس بوشهر

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی, دانشگاه خلیج فارس بوشهر

3 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

از جمله موضوعاتی که امروزه به طور وسیعی در پاسخ به محیط­های متلاطم و پیچیده در سازمان‌ها به آن توجه می‌شود معنویت، حل اختلافات و عدالت همراه آن است. فرآیند افزایش اعتماد در کارکنان بر اساس انتظار مثبت از عدالتی است که باید همراه این قضاوت و حل اختلاف مورد نظر باشد و هوش معنوی مسئله­ای است که با توجه به وضعیت فرهنگی که در کشور ما وجود دارد به دنبال نگرش نسبت به عدالت سازمانی و قضاوت‌های تعارضات سازمانی شکل
می­گیرد. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش هدف این است تا نقش استراتژی برد – برد مدیریت تعارض و هوش معنوی بر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی در اداره بنادر و دریانوردی بوشهر بررسی شود. پس از مرور و بازبینی پژوهش­های پیشین و ساخت مدل مفهومی، پرسشنامه‌ای تهیه و در اختیار کارکنان این سازمان قرار گرفت و در نهایت داده‌های گردآوری شده از 226 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده‌ها توسط نرم افزار SPSS و روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم­افزار Amos مورد تحلیل واقع شد. نتایج حاصل از این پژوهش، مدل مفهومی ارائه شده را تایید نمود و نشان داد که متغیرهای مورد مطالعه و زیر معیارهای آن یعنی هوش معنوی و استراتژی برد – برد مدیریت تعارض بر عدالت سازمانی اثر دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation the role of Win-Win Strategy of Conflict Management and Mental intelligence in the Perception of Employees from Organizational Justice, Studied Sample:Employees of Bushehr Port and Maritime Organization

نویسندگان [English]

  • mani arman 1
  • esmail ahmadi 2
  • zohreh khosravilaghab 3

چکیده [English]

Among the issues that are largely in response to the turbulent and complex environments which considered in organizations, are: spirituality, conflict resolution and justice. Process of increasing trust in employees is depending on the positive prospect of the justice which should consider judgment and conflict resolution, and mental intelligence is an issue which forms with an attention to cultural condition of our country, following organizational justice and judgment of conflicts.
According to the importance of the subject, purpose of this paper is to study the role of Win-Win strategy of conflict management and mental intelligence in the perception of employees from organizational justice in Bushehr port and maritime organization. After a survey of prior studies and making conceptual model, the questionnaire distributed among employees then data from 226 questionnaire collected and analyzed. Data were analyzed by SPSS software and Structural equation modeling method. Research results confirm the prepared conceptual model and indicate that studied hypothesis and sub-criteria of them means mental intelligence and Win-Win strategy of conflict management have a significant effect on organizational justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy of Conflict Management
  • Mental Intelligence
  • Organizational Justice
  • Bushehr Port and Maritime Organization
احمدی، فریدون.، حسن‌زاده، تورج.، فرجی، بهیه. (1391). سبک های مدیریت تعارض در اجرای موفقیت آمیز استراتژی های سازمانی. مطالعات مدیریت راهبردی، 97-114. الوانی، سید مهدی. (1383). رفتار سازمانی. تهران.
امیر کافی، مهدی.، هاشمی نسب، فخرالسادات. (1391). تأثیر عدالت سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده و اعتماد سازمانی بر تعهد سازمانی. مسائل اجتماعی ایران،، 1، 33-62.
برومند، مجتبی.، کوثر نشان، محمدرضا.، غلامی، بهمن. (1389). رابطه بین عدالت سازمانی و سبک مدیریت تعارض. توسعه انسانی پلیس، 73-84.
حسیندخت، آرزو.، فتحی آشتیانی، علی.، و تقی‌زاده، محمد. احسان. (1392). رابطۀ هوش معنوی و بهزیستی معنوی با کیفیت زندگی و رضایت زناشویی. روانشناسی و دین، 57-74.
رابینز، استیفن. پی. (1383). مبانی رفتار سازمانی. تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
رستگار، عباسعلی.، موسوی، مهدی. (1391). بررسی رابطه بین هوش معنوی، عدالت سازمانی، رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان بانک ملت استان مازندران). دانشکده ادبیات و علوم انسانی. سمنان: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات.
زارعی متین، حسن.، عسکری وزیری، علی. (1391). هوش معنوی و نقش آن در محیط کار با تأکید بر آموزه‌های دینی. اسلام و پژوهش های مدیریتی، 91-116.
سیدعامری، میرحسین. (1388). تبیین رابطه سبک های مدیریت تعارض (بین فردی) با روحیه و ضایت شغلی مربیان ورزشی اداره تربیت بدنی شهر ارومیه. مدیریت بازاریابی در ورزش، 67-80.
عامریون، احمد.، جبازراده بالکانلو، مهدی.، توفیقی، شهرام.، سپندی، مجتبی.، غنجال، علی. (1393). بررسی ارتباط ابعاد عدالت سازمانی با ابعاد پاسخگویی در بیمارستان های انتخابی نیروهای مصلح. فصلنامه پرستار و پزشک در رزم، 23-29.
غفوریان، هما.، فلامرزی، آمنه. (1389). بررسی رابطه بین تعارض و عملکرد شغلی کارکنان. روانشناسی سازمانی و صنعتی، 35-50.
قربان‌زاده، لیلا. (1392). تاثیر هوش معنوی بر عملکرد کارکنان در سازمان. دانشگاه ازاد بجنورد.
کشاورز، محمد.، محمدزاده، کمال.، دیندارلو، سیاوش.، زارع، حسین. (1391). بررسی رابطه بین هوش معنوی و سبکهای مدیریت تعارض درکارکنان. اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی، 1-16.
مشایخی دولت آبادی، محمدرضا.، محمدی، مسعود. (1393). تاب‌آوری و هوش معنوی به منزله‌ی متغیرهای پیش‌بین خودکارآمدی تحصیلی در دانش‌آموزان شهری و روستایی. مجله ی روان شناسی مدرسه، 205-225.
موسوی، سید حسن.، طالب زاده نوبریان، محسن.، شمس مورکانی، غلامرضا. (1390). بررسی رابطه هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان دبیرستان های شهرستان زنجان. فصلنامه روانشناسی تربیتی، 65-94.
ناظمی، شمس الدین.، برجعلی‌لو، شهلا. (1391). تبیین رابطه ی ابعاد عدالت سازمانی و جنبه های گوناگون رضایت از جبران خدمات. پژوهشنامه ی مدیریت اجرایی، 159-178.
ورزشکار، احمد. (1390). تئوریهای مدیریت پیشرفته. دانشگاه علامه طباطبایی.
Allameh, S., Amirsadat, s., & Najafabadijafari, A. (2012). The Effect of dimensions of Spiritual intelligence on organizational justice in some industrial firms of Isfahan city. Journal of American Science, 502-506.
Ayobami, A. P., & Eugene, O. O. (2013). Impact of Perceived Organizational Justice on Organizational Commitment of aFood and Beverage Firm in Nigeria. International Journal of Humanities and Social Science, 207-215.
Hazzi, O. A. (2012). Organizational Justice: The Sound Investment in Organizations. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 163-170.
kuo, y. (2013). A STUDY ON RELATIONSHIP AMONG ORGANIZATIONAL TRUST, ORGANIZATIONAL JUSTICE AND ORGANIZATIONAL SPIRITUALITY. international Conference on Technology Innovation and Industrial Management, 29-31.
Narjesi, F., Amini Sabegh, Z., & Ghorbanhoseini, M. (2014). Study of the Relationship between Emotional Intelligence and Organizational Citizenship behavior in Governmental Organizations of Saveh City. MAGNT Research Report, 677-686.
O'Leary-Kelly, S. W., & Vokurka, R. J. (1998). The empirical assessment of construct validity. Journal of Operations Management, 16, 387-405.
Orziemgbe, O. G., Chukwujioke, A. K., & Aondoaver, Z. T. (2014). RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE AND ENTREPRENEURIAL PERFORMANCE: THE MEDIATING EFFECT OF MANAGERIAL COMPETENCE. International Journal of Economics, Commerce and Management, 1-16.
Ozgan, H. (2011). The Relationships between Organizational Justice, Conidence, Commitment, and Evaluating the Manager and the Perceptions of Conlict Management at the Context of Organizational Behavior. Educational Sciences: Theory and Practice, 241-247.
Ponnu, C., & Chuah, c. (2010). Organizational commitment, organizational justice and employee turnover in Malaysia. African Journal of Business Management, 2676-2692.
Ravikumar, T., & Dhamodharan, D. (2014). Impact of Spiritual Intelligence on Organizational Commitment and Job Satisfaction of Employees in Banking Sector. The international Journal's Research Journal of Economics and Business studies, 1-9.
Sankowska, A. (2013). Relationships betweenorganizational trust, knowledgetransfer, knowledge creation, andfirm’s innovativeness. The Learning Organization, 85-100.
Tatum, C., & Eberlin, R. (2006). Organizational justice and conflict management styles: Teaching notes, role playing instructions, and scenarios. International Journal of Conflict Management, 66 - 81.