تبیین موانع تولید به هنگام در صنعت گاز با استفاده از رویکرد ترکیبی مدل سازی ساختاری تفسیری و تحلیل مسیر

نوع مقاله: علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

2 دانشیار مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران

چکیده

تولید یا خدمات به هنگام) JiT ( سیستم تولیدی یا خدماتی است که با آرمان اولیه ی کاهش مستمرو در نهایت حذف تمامی فرم های اتلاف معرفی شده است. در حال حاضر سازمان های پیشرفته دنیا، نسبت به پذیرش و بکارگیری تولید به هنگام برای بهبود بهره وری و مقابله با رقبا تمایل و توافق کامل دارند. بی شک تولید به هنگام به عنوان قدرتمندترین متدولوژی مدیریت موجودی، با موانع و مشکلاتی مواجه است. یکی از وظایف عمده ی مدیریت ارشد، شناسایی و درک ارتباط بین موانع تولید به هنگام از طریق کاهش تأثیرات منفی آن است. اهداف اصلی این مقاله مطالعه ی موانع بازدارنده در بکارگیری موفق تولید به هنگام در صنعت گاز کشور و تحلیل تأثیرات متقابل میان موانع با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری) ISM ( است. بدین منظور دوازده مانع پس از مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان صنعت گاز شناسایی شدند. سپس با توزیع و جمع آوری 170 پرسشنامه و با استفاده از آزمون های آماری )کولموگوروف- اسمیرنوف و میانگین( فرضیه ی اصلی تحقیق و 12 فرضیه ی پیشنهادی تأیید شدند. همچنین برای پاسخ سؤال اساسی تحقیق )ارتباط و توالی میان موانع چگونه است؟( از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده گردید و موانع در هفت سطح قرار گرفتند. در ادامه مدل ساختاری بدست آمده، با روش تحلیل مسیر )تحلیل عاملی مرتبه دوم( تأیید شد. بدین ترتیب یک نقشه ی مفهومی جهت ارائه ی یک برنامه ی عملی برای مقابله با موانع بکارگیری موفقیت آمیز تولید به هنگام و بهبود بهره وری در صنعت گاز فراهم شد.

کلیدواژه‌ها


 

عالم‌تبریز اکبر، طلایی حمیدرضا و الناز مرادی (1392). ارزیابی عوامل کلیدی پیاده سازی موفق تولید در کلاس جهانی با استفاده از رویکرد یکپارچه مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM)، تئوری گراف و رویکرد ماتریسی (GTMA)، مطالعه‌ی موردی: گروه ایران خودرو و سایپا، نشریه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره 5، شماره 1.
مؤمنی منصور و علی فعال قیومی (1387). تحلیل‌های آماری با نرم‌افزار SPSS، تهران: کتاب نو.
جعفرنژاد، احمد (1393). مدیریت تولید و عملیات نوین؛ چاپ دوم، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
داوری علی و آرش رضازاده (1393). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، چاپ دوم، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.

 

Alfieri A, Cantamessa M, Montagna F (2012). The SoS approach for lean manufacturing systems. Int J Technol Manag 57(123):149–165.
Bayo-Moriones A, Bello-Pintado A, Merino-Dı´az-de-Cerio J (2008). The role of organizational context and infrastructure practices in JIT implementation. Int J Oper Prod Manag 28(11):1042–1066.
Crawford KM, Blackstone JH Jr, Cox JF (1988). A study of JIT implementation and operating problems. Int J Prod Res 26(9):1561–1568.
Danese P, Romano P, Bortolotti T (2012). JIT production, JIT supply and performance: investigating the moderating effects. Ind Manag Data Syst 112(3):441–465.
Eswaramoorthi M, Kathiresan GR, Prasad PSS, Mohanram PV (2011). A survey on lean practices in Indian machine tool industries. Int J Adv Manuf Technol 52(9–13):1091–1101.
Faisal MN. Banwet DK., Shankar R.(2007). “Quantification of Risk Mitigation Environment of Supply Chains Using Graph Theory and Matrix Methods”, European J. Industrial Engineering, Vol. 1, No. 1, pp. 29-39.
Farris DR, Sage AP (1975). On the use of interpretive structural modeling for worth assessment. Compute Electr Eng2(2–3):149–174
Huang, J., Tzeng, G., Ong, Ch. (2005). Multidimensional data in multidimensional scaling using the analytic network process. Pattern Recognition Letters, 26, 755-767
Im JH (1989). How does Kanban work in American companies. Prod Inventory Manag J Fourth Quart 30:22–29.
Mandal, A., Deshmukh, S.G. (1994). Vendor selection using interpretive
Mungan D, Yu J, Sarker BR (2010). Manufacturing lotsizing, procurement and delivery schedules over a finite planning horizon. Int J Prod Res 48(12):3619–3636.
Pandey, V.C. & Garg, S. (2009). Analysis of interaction among the enablers of agility in supply chain. Journal of Advances in Management Research (JAMR), 6(1), 99-114.
Roy MD, Sana SS, Chaudhuri K (2012). An integrated producer–buyer relationship in the environment of EMQ and JIT production systems. Int J Prod Res 50(19):5597–5614.
Sim KL, Rogers JW (2008). Implementing lean production systems: barriers to change. Manag Res News 32(1):37–49.
So S, Sun H (2011). An extension of IDT in examining the relationship between electronic-enabled supply chain integration and the adoption of lean production. Int J Prod Res 49(2):447–466.
Talib F, Rahman Z, Qureshi MN (2011). Analysis of interaction among the barriers to total quality management implementation using interpretive structural modeling approach. Benchmarking Int J 18(4):563–587.
Upadhye N, Deshmukh SG, Garg S (2010). Lean manufacturing in biscuit manufacturing plant: a case. Int J Adv Oper Manag 2(1/2):108–139.
Warfield JW (1974). Developing interconnected matrices in structural modeling. IEEE Transcr Syst Men Cybern 4(1):81–87
Whalen MJ, Rahim MA (1994). Common barriers to implementation and development of a TQM process. Ind Manag 36(2):19–24.
Wong YC, Wong KY, Ali A (2009). A study on lean manufacturing implementation in the Malaysian electrical and electronics industry. Eur J Sci Res 38(4):521–535.
Yasin MM, Small Wafa M A (2003). Organizational modifications to support JIT implementation in manufacturing and service operations’. Omega Int J Manag Sci 31(3):213–226.