نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

3 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف این پژوهش بررسی میزان بهر همندی کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت ازسازه های هوشمندی سازمانی است. روش پژوهش پیمایشی تحلیلی بوده و جامعه پژوهش را کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت تشکیل م یدهد. بدین منظور گروه نمونه به تعداد 472 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنام هی هوشمندی سازمانی آلبرشت با 53 سوال است که هوشمندی سازمانی را در هفت بعد چشم انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، روحیه، اتحاد و توافق، کاربرد دانش و فشار عملکرد می سنجد. ب همنظور تحلیل آماری از روش همبستگی پیرسون)به صورت جداگانه بین سوالات مربوط به هر بُعد و همان بُعد، و در نهایت بین ابعاد هفتگانه و سازه هوشمندی سازمانی( و آزمون تی ت کنمون های استفاده شده است.یافت ههای پژوهش نشان داد میانگین هوشمندی سازمانی در شرکت ارتباطات زیرساخت برابر با 0440 / 3 و از مقدار آزمون 4 کم تر است. بنابراین شرکت موردمطالعه از نظر هوشمندی سازمانی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. به علاوه، بررس یها نشان داد از بین ابعاد هفتگانه هوشمندی سازمانی، بُعد سرنوشت مشترک از نظر
میانگین رتب هی اول و میل به تغییر واجد رتب هی آخر است. این پژوهش برای نخستی نبار به سنجش میزان هوشمندی سازمانی و ابعاد آن در شرکت ارتباطات زیرساخت پرداخته و نشان داد که مدیران شرکت باید دست به اقداماتی در جهت بهبود هوشمندی سازمانی از جمله تعیین رهبران فکری، انجم نهای ذینفع، سازما نهای کارآفرین و سکوی دانش بزنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the company's employees benefit from intelligent enterprise communications infrastructure

نویسندگان [English]

  • bagher bagherian kasgari 1
  • akbar seyfi 2
  • atefeh pashazadgan 3

چکیده [English]

 ابزری، مهدی. 1389. تاثیر هوش فرهنگی بر اثربخشی گروهی: موردمطالعه، شرکت فولاد مبارکه اصفهان.  پژوهش‌نامه مدیریت تحول.  شماره 4، نیمه دوم 1389.
 باقرزاده دارابی مجید واکبری دیباور مجید. 1389. سنجش هوش سازمانی کارکنان دانشگاه. اولین همایش ملی هوش سازمانی/کسب‌وکار.
 کهن‌سال، هاجر. 1389. بررسی پایایی و روایی مقیاس هوش سازمانی در شرکت مخابرات شهر شیراز. اولین همایش ملی هوش سازمانی/کسب‌وکار. 
ودادی احمد ؛ صیاد شیرکش سعید ؛ شفیع زاده برمی مریم "هوش سازمانی و مدیریت بحران" فصلنامه مدیریت کسب و کار ،شماره 5 سال دوم بهار 1389
 
Albrecht, Karl. 2003. The Power of Minds at Work; organizational intelligence in action, ANACOM, Washington D.C.
Glynn. Mary Ann. (1996), Innovative Genius: A Framework for Relating Individual and Intelligence in Action to Innovation .Academy of Management Review. 2l, 4, pp 1081-111.
Halal, W.E. (1997). Organizational intelligence: what is it, and how can manager use it?. Retrieved,2007, From. http://www. Bah . com
Matsuda, T (1992). organizational intelligence: its significance as a process and as a product. proceedings of the international conference on Economics/ Management and
information technology. Tokyo. Japan. Retrieved 2008 Fro http://www.Indianjournals.com
Choo, C.W.(1998), Information, management for the intelligent organization, Information Today, Medford, NJ

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational intelligence
  • Learning
  • knowledge
  • enterprise communications infrastructure
 ابزری، مهدی. 1389. تاثیر هوش فرهنگی بر اثربخشی گروهی: موردمطالعه، شرکت فولاد مبارکه اصفهان.  پژوهش‌نامه مدیریت تحول.  شماره 4، نیمه دوم 1389.
 باقرزاده دارابی مجید واکبری دیباور مجید. 1389. سنجش هوش سازمانی کارکنان دانشگاه. اولین همایش ملی هوش سازمانی/کسب‌وکار.
 کهن‌سال، هاجر. 1389. بررسی پایایی و روایی مقیاس هوش سازمانی در شرکت مخابرات شهر شیراز. اولین همایش ملی هوش سازمانی/کسب‌وکار. 
ودادی احمد ؛ صیاد شیرکش سعید ؛ شفیع زاده برمی مریم "هوش سازمانی و مدیریت بحران" فصلنامه مدیریت کسب و کار ،شماره 5 سال دوم بهار 1389
 
Albrecht, Karl. 2003. The Power of Minds at Work; organizational intelligence in action, ANACOM, Washington D.C.
Glynn. Mary Ann. (1996), Innovative Genius: A Framework for Relating Individual and Intelligence in Action to Innovation .Academy of Management Review. 2l, 4, pp 1081-111.
Halal, W.E. (1997). Organizational intelligence: what is it, and how can manager use it?. Retrieved,2007, From. http://www. Bah . com
Matsuda, T (1992). organizational intelligence: its significance as a process and as a product. proceedings of the international conference on Economics/ Management and
information technology. Tokyo. Japan. Retrieved 2008 Fro http://www.Indianjournals.com
Choo, C.W.(1998), Information, management for the intelligent organization, Information Today, Medford, NJ