نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

3 کارشناسی ارشد MBA دانشگاه تهران

چکیده

هدف این پژوهش طراحی و توسعه یک مدل برای انتخاب تأمین کننده مناسب با استفاده از رویکردهای مدل معادلات ساختاری و منطق فازی در شرکت فولاد خوزستان بود. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان مرتبط با ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان در شرکت فولاد را تشکیل می دهد، که 200 نفر بودند. روش نمونه گیری این تحقیق نمونه گیری در دسترس است. ابزارهای جمع آوری اطلاعات فرم پرسشنامه است؛ که دو پرسشنامه برای دو سطح انتخاب تأمین کننده تهیه گردیده است. روشی جامع یک روش دو سطحی از رویکرد مدل معادلات ساختاری و رویکرد منطق فازی ارائه شده است.. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Lisrel ،SPSS و Matlab استفاده گردید. پس از مرور ادبیات و با توجه به نظرات کارشناسان کارخانه فولاد خوزستان 8 معیار شامل سطح بالای کیفیت، عملکرد تحویل تامین کننده، سطح معیار خدمات، سطح هزینه و قیمت، سطح بالای معیار مدیریت
و سازمان، موقعیت مالی، سطح تکنولوژی و توانمندیهای فنی و اعتبار و سابقه تأمین کننده برای ارزیابی و انتخاب تأمین کننده شناسایی گردید. بعد از تحلیل نتایج تحقیق نشان داد که هشت معیار مشخص شده به طور معنی داری بر انتخاب تأمین کننده تاثیر دارند. همچنین مطابق یافته ها پس از تایید برازش و مناسب بودن مدل اندازه گیری انتخاب تأمین کننده و تعیین وزن و اهمیت نسبی معیارهای تحقیق در سطح اول و تعیین جایگاه گزینه های انتخاب شرکت فولاد خوزستان برای تعیین تأمین کننده قطعات آلیاژی شرکت در سطح دوم و تایید سازگار بودن و صحت این تصمیمات ترکیب نتایج و خروجی نهایی مدل پیشنهادی تحقیق نشان داد که تأمین کننده A با توجه به نمرات محاسبه شده، دارای بیشترین میزان اهمیت و بالاترین رتبه و در نتیجه بهترین گزینه برای شرکت فولاد خوزستان برای تهیه قطعات آلیاژی است. پس از آن به ترتیب تأمین کننده های D ، C و B در رتبه های بعدی قرار می گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing a strategic model based on structural equation modeling and fuzzy logic approach in supplier selection

نویسندگان [English]

  • Mohammad menatian 1
  • yahya chaghoei 2
  • mohamad hosan adibisadeh 3

چکیده [English]

 
This study was performed in  Khoozestan Steel Company for the development of a model for strategic supplier selection approaches using structural equation modeling and fuzzy logic .The purpose of this research was to design and develop a suitable model for supplier selection using structural equation modeling and fuzzy logic approaches in the Khoozestan Steel Company. Survey was done across all employees associated with the evaluation and selection of suppliers of the steel company, which had a total of about 200 people. Sampling method of this study is sampling available. Questionnaire used as a data collection tool, and for this research two questionnaires prepared to provide two levels of selection A comprehensive approach inclusive two-level structural equation modeling and fuzzy logic approach is proposed. SPSS, Lisrel and Matlab softwares were used for data analysis. After reviewing the literature and views of the experts of  Khoozestan Steel, 8 criteria have been identified including high quality, Supplier delivery performance, service standard level, the cost and pricing level, high standard of management and organization, financial status, level of technology and technical capabilities and experience in providing funding for supplier evaluation and selection.
After analysis, the results of the study showed that eight specified criteria have significant impact on the choice of supplier. The findings also confirmed the fitness and suitability of the supplier selection model and determination of the relative importance of research in the first level and position options for the Khoozestan Steel Company for determination of the supplier of alloy components at the second level and confirmation of compatibility and validity of decisions and final output of the proposed model showed that the scores are calculated. The highest of the A supplier has the most importantce and highest rank, and therefore the best option for Khoozestan Steel Company for supplying the alloy components. After A supplier, the suppliers of C, D and B are next in rank respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • supplier
  • confirmatory factor analysis
  • Khuzestan Steel Company
  • supplier selection criteria
 
جعفر­نژاد، احمد، (1385). مدیریت تولید و عملیات نوین، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
جوادیان، نیکبخش؛ صنایعی، امیر؛ موسوی، سید فرید. (1385). ارائه مدلی بر اساس تابع مطلوبیت چند شاخصه برای تعیین تامین کنندگان. دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
 
.Chan, F. T. S., Lau, K. W., Chan, P. L. Y., and Choy, K. L. (2006). Two-stage approach for machine-part grouping and cell layout problems. Robotics and Computer- Integrated Manufacturing, 22, 217–238.
Chang, D.Y. (1992). Extent analysis and synthetic decision. Optimization Techniques and Applications, 1, 352-355.
Chang, S. L., Wang, R. C., and Wang, S. Y. (2007). Applying a direct multi granularity linguistic and strategy-oriented aggregation approach on the assessment of supply performance. European Journal of Operational Research, 177, 1013–1025
Chen, I.J., Paulraj, A. (2004). Understanding supply chain management: critical research and a theoretical framework. International Journal of Production Research, 42(1), 131-63.
Chen, X., Li, X.-Y. (2007). Multiphase supplier selection model based on supplier development orientation. In Proceedings of the 14th international conference on management science & engineering.
De Boer L., Labro, E., and Morlacchi, P. (2001). A review of methods supporting supplier selection. European Journal of purchasing & supply Management, 7 (2), 12-21
Degraeve, Z., Labro, E., and Roodhooft, F. (2000). An evaluation of supplier selection methods from a total cost of ownership perspective. European Journal of Operation Research, 125 (1), 34-58.
Dickson, G.W., (1966). Analysis of vendor selection system and decisions. Journal of purchasing, 2 (1), 28-41.
Faez, F., Ghodsypour, S. H., and O’Brien, C. (2009). Vendor selection and order allocation using an integrated fuzzy case-based reasoning and mathematical programming model. International Journal of Production Economics, 121 (2), 395–408.
Gargeya, V. B., and Su, J. (2004). Strategic sourcing and supplier selection: A review of survey-based empirical research. Proceeding of the 2nd World Conference on Production and Operations Management (POM). Production and Operations Management Society. Held at Cancun, Mexico.
Ghodsypour S.H., and O’Brien, C. (2001). The total cost in supplier selection, under conditions of multiple sourcing, multiple criteria and capacity constraint. Int. J. Production Economics, 73 (1), 342-355.
Ghodsypour, S. H., and O’Brien, C. (1998). A decision support system for supplier selection using an integrated analytic hierarchy process and linear programming. International Journal of Production Economics, 199–212.
Ha, S. H., and Krishnan, R. (2008). A hybrid approach to supplier selection for the maintenance of a competitive supply chain. Expert Systems with Applications, 34(2), 1303–1311.
Handfield, R. B., and Nichols, E. L. (1999). Introduction to supply chain management. Prentice-Hall Inc.
Heizer, J., and Render, B. (2006). Operations Management. 8th ed., Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
Ho, W., Xu, X., and Dey, P. (2010). Multi-criteria decision making approaches for supplier evaluation and selection: A literature review. European Journal of Operation Research, 202, 16-24.
Hoyle, R. H. (1995). Structural equation modeling: concepts, issues and applications. California SAGE.
Hsu, C. F., Chang, B., and Hung, H. F. (2007). Applying SVM to build supplier evaluation model – Comparing Likert scale and fuzzy scale. In Proceedings of the 2007 IEEE IEEM.
Joreskog, K., and Sorbom, D. (1993). Lisrel 8: Structural Equation Modeling with the Simplis Command Language. Scientific Software International, Inc.
Kannan, G., and Noorul Haq, A. (2007). Analysis of interactions of criteria and sub-criteria for the selection of supplier in the built-in-order supply chain environment. International Journal of Production Research, 45(17), 3831–3852.
Kannan, V. R., and Tan, K. C. (2003). Attitudes of US and European managers to supplier selection and assessment and implications for business performance. Benchmarking: An International Journal, 10(5), 472–494.
Kim, T. I., Bilsel, R. U., and Kumara, S. R. T. (2007). A reinforcement learning approach for dynamic supplier selection. In 2007 IEEE international conference on service operations and logistics, and informatics (pp. 1–6).
Krause, D. R., Pagell, M., and Curkovic, S. (2001). Toward a measure of competitive priorities for purchasing. Journal of Operations Management, 19, 497–512.
Lee, E.-K., Ha, S., and Kim, S.-K. (2001). Supplier selection and management system considering relationships in supply chain management. IEEE Transactions on Engineering Management, 47(4), 307–318.
Lee, E.-K., Ha, S., and Kim, S.-K. (2001). Supplier selection and management system considering relationships in supply chain management. IEEE Transactions on Engineering Management, 47(4), 307–318.
Liu, P. (2007). Research on the supplier selection of supply chain based on the improved ELECTRE-II method. In Workshop on intelligent information technology application.
Medsker, G. J.; Williams, L. J.; Holahan, P. J. (1994). A Review of Current Practices for Evaluating Causal-Models in Organizational-Behavior and Human-Resources Management Research”. Journal of Management. 20(2), 439-464.
Narasimhan, R., Srinivas, T., and Mahapatra, S. K. (2006). Multiproduct, multi-criteria model for supplier selection with product life-cycle considerations. Decision Sciences, 37(4), 577–603.
Pagell, M., and Sheu, C. (2001). Buyer behaviours and the performance of the supply chain: an international exploration. International Journal of Production Research, 39(13), 2783-801.
Pearson, J. N., and Ellram, L. M. (1995). Supplier selection and evaluation in small versus large electronics firms. Journal of Small Business Management, 33(4), 53–65.
Phusavat, K., Kanchana, R., and Helo, P. (2007). Supplier management: past, present and anticipated future perspectives. International Journal of Management and Enterprise Development, 4(5), 502-19.
Prahinski, C., and Benton, W. C. (2004). Supplier evaluations: Communication strategies to improve supplier performance. Journal of Operations Management, 22, 39–62.
Tan, K. C. (2002). Supply chain management: Practices, concerns, and performance issues. Journal of Supply Chain Management, 38(1), 42–53.
Toni, A. D., and Nassimbeni, G. (1999). Buyer–supplier operational practices, sourcing policies and plant performances: results of an empirical research. International Journal of Production Research, 37(3), 597–613.
Tracey, M., and Tan, C. L. (2001). Empirical analysis of supplier selection and involvement, customer satisfaction and firm performance. Supply Chain Management: An International Journal, 6(4), 174–188.
Wadhwa, S., Saxena, A., and Chan, F.T.S. (2006). Framework for flexibility in dynamic supply chain management. International Journal of Production Research, 46(6), 373-404.
Weber, C. A., Current, J. R., and Benton, W. C. (1991). Vendor selection criteria and methods. European Journal of Operational Research, 50 (1), 2-18.
Zhang, F-J., Tian, Y.-Z., and Sun, X.-L. (2006). Empirical analysis of the effects of supplier selection and integration on customer satisfaction and business performance. In Proceedings of the 2006 IEEE international conference on management of innovation and technology
Zhang, Zhi., Lei, J., Cao, N., and To, K. (2001). Evaluation of supplier selection criteria and methods. www.google.com, des2012.