نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مهندسی صنایع، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

2 کارشناسی ارشد، مدیریت اجرایی، داشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران

چکیده

در این پژوهش سعی شد به بررسی تاثیر راهبرد مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت دانش در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود. پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران می باشد که که تعداد آنها 9672 نفر میباشد.حجم نمونه اماری با توجه به فرمول کوکران 370 نفر در نظر گرفته و پرسشنامه ها توزیع شد. در این تحقیق از آمار توصیفی برای نمایش اطلاعات جمعیت شناختی استفاده شده است و در سطح استنباطی، از آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه،از آزمون میانگین یک جامعه) آزمون تی( برای بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق و همچنین از تحلیل مسیر و آزمون رگرسیون جهت آزمون فرضیات
تحقیق استفاده شده است. با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها فرضیه اول پژوهش « زمانی که بلوغ سازمانی شرکت بالاو دانش محیط شرکت بالاست راهبرد مدون خارجی بیشترین تاثیر را روی عملکرد مدیریت دانش دارد. » تایید شد. اما فرضیه دوم مبنی بر « زمانی که بلوغ سازمانی شرکت بالا و دانش محیط شرکت کم است راهبرد مدون داخلی بیشترین تاثیر را روی عملکرد مدیریت دانش دارد. » رد گردید. همچنین فرضیه سوم « زمانی که بلوغ سازمانی شرکت پایین و دانش محیط شرکت بالاست راهبرد نامدون )شخصی( بیرونی
بیشترین تاثیر را روی عملکرد مدیریت دانش دارد. » و فرضیه چهارم « زمانی که بلوغ سازمانی شرکت کم و دانش محیط شرکت کم است راهبرد نامدون )شخصی( داخلی بیشترین تاثیر را روی عملکرد مدیریت دانش دارد. » تایید شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of knowledge management strategies on knowledge management performance, Case study: Islamic Republic of Iran Railway Company

نویسندگان [English]

  • Amir Najafi 1
  • maryam amirarsalan 2

1 associate professor, Dept. of industrial engineering, zanjan branch, islamic azad university, zanjan, iran

چکیده [English]

Knowledge management is a process that helps organizations to find important information, select, organize and disseminate. In this study examines the impact of knowledge management strategies on knowledge management performance in the Railway Company of the Islamic Republic of Iran. The present study is an applied descriptive research. The target population included all employees of the railroad Islamic Republic of Iran is that the number of 9672 people. Samples are taken in accordance with the above formula 369.52. Therefore, we distributed 370 questionnaires. Descriptive statistics were used to display demographic information. Inferential, Cronbach's alpha for test reliability, the test population mean (t-test) to determine the status of variables and path analysis and logistic regression analysis was used to test hypotheses. According to the data analysis of the first hypothesis "when the organizational maturity of the company's high external ballast documented strategy has the greatest impact on knowledge management performance" Confirmed. The second hypothesis is that "when the company's organizational maturity and knowledge of the corporate environment, there is little systematic strategy of knowledge management has the greatest impact on performance"Was rejected. The third hypothesis "when low corporate organizational maturity and knowledge of high corporate environmental strategy (personal) Outer greatest impact on the performance of knowledge management.”And the fourth hypothesis"when the company's organizational maturity and knowledge of the corporate environment there is little strategy (personal) Interior greatest impact on the performance of knowledge management" Were approved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategy
  • Knowledge management
  • performance
  • organizational maturity
 
ابطحی، حسین، صلواتی، عادل،(1385)، مدیریت دانش در سازمان، تهران، انتشارات پیوند نو.
اعرابی، سید محمد؛ موسوی، سعید. (1388)، الگوی استراتژیک مدیریت دانش برای ارتقای عملکرد پژوهشگاه ها، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی درآموزش عالی، شماره ٥١.
ایران زاده، سلیمان؛ محمودی، محسن.(1389)، شناخت و ارزیابی فرهنگ سازمانی در چهارچوب مدل دنیسون. تبریز، انتشارات فروزش. چاپ اول.
بلیده، غنچه؛ دوانی، بهار، آتشی، سیدحسین.(1390)، استقرار سامانه مدیریت دانش بعنوان عاملی در افزایش اثربخشی کارکنان شهرداریهای استان (مطالعه موردی: شهرداری چابهار)، ماهنامه تدبیر، شماره 31.
بهول زاده، فرزاد، ساجدی، فرهاد، مشیری، کیوان.(1391)، بررسی نقش فرهنگ سازمانی بر عملکرد آموزشی - پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه هرمزگان، فصلنامه پژوهشگر، شماره 12.
6.تسلیمی، محمد سعید(1387)، تحلیل فرایندی خط مشی گذاری و تصمیم گیری، انتشارات سمت، چاپ اول.
7.تقوی لاریجانی،علی، اخوان، پیمان,سنجقی، محمدابراهیم، اجاقی، حامد(1385)، موردپیامدهای ارزشیابی عملکرد و رابطه آن با انگیزش شغلی از دیدگاه پرستاران شاغل،فصلنامه پیاورد سلامت، شماره3.
8.توویلا،دیل.(1377)، مدیریت فرایند انگیزش، ترجمه بهزاد رمضانی، نشر دایره، چاپ اول.
9.تیوان، ریچارد سی، اسمیت، باری دی.(1365).انگیزش، ترجمه ملک عبدالی ،چاپ اول.
10. حافظ نیا، محمد رضا(1385)؛ مقدمه ای بر روش تحقیق درعلوم انسانی، چاپ اول تهران: سمت، چاپ پنجم.
11. حافظ نیا، محمّدرضا.(1386). روش تحقیق، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب، تهران، چاپ
سرمد، زهره و دیگران(1391). روش های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات آگاه، تهران، چاپ هفتم.
محمد نیا، فرشاد، صداقت،سامان، اسدی، حسن، ساجدی، احمد.(1391)، رابطه مدیریت دانش و خلاقیت با بهره وری کارکنان آموزش و پرورش شهرستان لامرد، فصلنامه مجله نو اوری های اموزش، شماره 3.
سینکایی، سیروس، آتشی، سیدحسین، رضایی، شیلا.(1390)، مورد بررسی نقش مدیریت دانش در سازمان های تولیدی برای رسیدن به کلاس جهانی، فصلنامه پژوهشگر(مدیریت)، شماره 2.
روستایی، مسعود، دوانی، بهار.(1389)، اندازه‌گیری میزان اثربخشی به کارگیری فناوری اطلاعات در توسعه مدیریت دانش شرکت‌های بیمه، مجله نو اوری های اموزش، شماره 13.
غفاری مقدم، سیروس، دلشاد، کیانوش، رضایی، شیلا.(1389)، بررسی رابطه مدیریت دانش با بهبود عملکرد کارکنان در مراکز آموزشی درمانی شهر زنجان، فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، شماره 7.
بلیده، غنچه؛ دوانی، بهار، آتشی، سیدحسین.(1390)، استقرار سامانه مدیریت دانش بعنوان عاملی در افزایش اثربخشی کارکنان شهرداریهای استان (مطالعه موردی: شهرداری چابهار)، ماهنامه تدبیر، شماره 31.
لاجوردی، سید جلیل؛خانبابایی،علی.(1386). بررسی عوامل تسهیل کننده مدیریت دانش در تیم های کاری،فصنامه دانش مدیریت،سال20، شماره 76 ص 76 تا 116.
علامه، سیدمحسن؛ شیخ ابومسعودی، علی. (1394)، بررسی تاثیر سرمایه فکری، با نقش میانجی مدیریت دانش و سرمایه فرهنگی بر عملکرد سازمان از منظر مدل BSC (مورد مطالعه: شرکت گاز استان اصفهان)، فصلنامه حسابداری مدیریت، دوره8، شماره 24، ص 73 تا 87.
قلیچ لی، بهروز؛ اقتصاد، الهام. (1394)، بررسی مدیریت دانش و نوآوری در عملکرد کسب و کار شرکت های کوچک و متوسط (مطالعه موردی: مرکز رشد و واحدهای فناوری و کار آفرینی دانشگاه شهید بهشتی)،فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی دوره2، شماره 5، ص 53 تا 73.
وظیفه دوست، حسین؛ فروغ نژاد، حیدر؛ خوشنود، مهدی. (1393)، تاثیر مدیریت دانش استراتژیک بر نوآوری و عملکرد شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران، نشریه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، دوره3، شماره 9، ص 161 تا 173.
رضاییان، علی؛ احمدوند، علی محمد؛ تولایی، روح اله. (1395)، بررسی الگوهای استراتژی مدیریت دانش و استراتژی دانش در سازمان ها، نشریه امواج دانش، دوره 1، شماره 1.
Le Chen, Patrick S.W. Fong. (2015), “Evaluation of knowledge management performance: An organic approach”, Information & Management 52, 431–453.
Jun Wang, Dan Ding, Ou Liu, Ming Li. (2015), “A Synthetic Method for Knowledge Management Performance Evaluation Based on Triangular Fuzzy Number and Group Support Systems”,345-377.
Jeng-Fung Chen, Ho-Nien Hsieh, Quang Hung Do. (2015), “Evaluating teaching performance based on fuzzy AHP andcomprehensive evaluation approach”, Applied Soft Computing No.28, pp.100–108. DOI:10.1016/j.asoc.2014.11.050
Christian Stary. (2014), “Non-disruptive knowledge and business processing in knowledge life cycles – aligning value network analysis to process management”, Journal of Knowledge Management, Vol.18 No.4, pp.651 – 686. DOI:10.1108/JKM-10-2013-0377.
Antoncic, B. (2012), “Intrapreneurship: A Comparative Structural Equation Modeling Study”, Industry Management & Data Systems, Vol. 107 No. 3, Pp. 309-325.
Balthazard Pierre A, Cooke Robert A. (2004). “Organizational Culture and Knowledge Management Success: Assessing The Behavior–Performance Continuum”, Proceedings of the 37th Hawaii International  Conference on System Sciences
Cameron, K.S.; Quinn R.E. (2005). Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values Framework. Jossey-Bass, Revised Edition.
Darroch, J. (2005). Knowledge management, innovation and firm performance. Journal of Journal of Knowledge Management, 5(3), 212– 221
Denison, D. R. (2000). "Organizational Culture: Can It Be A Key Lever For Driving Organizational Change". In S. Cartwright & C. Cooper (Eds.), The H&Book Of Organizational Culture. London: John Wiley & Sons.
10. Najafi, A. (2011). Prediction of the price transmission performance using fuzzy cognitive maps. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5 (9), 1281-1287.
11.  Najafi, A., & Afrazeh, A. (2011). Analysis of the environmental projects risk management success using analytical network process approach. International Journal of Environmental Research, 5 (2), 277-284.
12. Najafi, A., & Afrazeh, A. (2010). Productivity strategies ranking of knowledge workers. Journal of Applied Sciences and Environmental Management, 5 (9), 1281-1287.
13. Najafi, A., & Afrazeh, A. (2010). Using analytical network process for ranking educational factors influencing on knowledge worker productivity. World Applied Sciences Journal, 9 (6), 605-618.
14. Valencia,N., Sanz,R. and Jimennez, J.(2010). Organization culture as determinant of product innovation. European Journal of Innovation Management,13(4),Pp:466-480
15. S.C. Chong, K.Y. Wong, B. Lin, Criteria for measuring KM performance outcomes in organisations, Industrial Management & Data Systems, 106 (2006) 917-936.
16. I. Nonaka, H. Takeuchi, The Knowledge-Creating Company, Oxford University Press, New York, NY,1995.
17.  J. Makani, S. Marche, Classifying organizations by knowledge intensity: Necessary next-steps, Journal of Knowledge Management, 16 (2012) 243-266. compatibility and models of change, Journal of Strategic Information Systems, 5 (1996) 189-211.
18. D.A. Asoh, S. Belardo, P. Duchessi, Alignment: The missing link in knowledge management research, in: Proceedings of the 4th European Conference on Knowledge Management, 2003.
19. Antoncic, B. (2012), “Intrapreneurship: A Comparative Structural Equation Modeling Study”, Industry Management & Data Systems, Vol. 107 No. 3, Pp. 309
20. Balthazard Pierre A, Cooke Robert A. (2004). “Organizational Culture and Knowledge Management Success: Assessing The Behavior–Performance Continuum”, Proceedings of the 37th Hawaii International  Conference on System Sciences