نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

چکیده

در محیطی که ویژگی آن پیچیدگی و تغییرات مستمر است، تفکر استراتژیک به‌عنوان هسته مرکزی خلق مزیت رقابتی محسوب می‌شود. امروزه تفکر استراتژیک به‌عنوان برگ برنده در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی شناخته می‌شود و  تأکید فراوانی می‌شود که مدیران ارشد برای کارآمد شدن باید به ابزار مهمی به نام تفکر استراتژیک مجهز شوند. این مقاله به دنبال بررسی نقش تفکر استراتژیک در پیچیدگی ساختاری سازمان و تأثیر این عوامل بر یکدیگر بوده است. این تحقیق به روش علی و با استفاده از ابزار پرسشنامه شامل 50 پرسش و با حجم نمونه 327 نفر در شرکت هپکو اراک انجام شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات به کمک معادله رگرسیون چند متغیره و معادلات ساختاری صورت پذیرفته است که وجه مشترک هر دو تحلیل می‌تواند به‌عنوان یافته‌های اصلی این پژوهش به حساب آید. بنابراین نگرش سیستمی و فرضیه‌محوری، از مؤلفه‌هایی بودند که بر تفکیک افقی و همچنین تفکیک عمودی تأثیر معنا‌دار داشته‌اند. مؤلفه‌های فرصت‌طلبی هوشمندانه، تفکر در طول زمان و نیتمندی بر پیچیدگی افقی و عمودی تأثیر معنا‌داری نداشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of Strategic Thinking in Structural Complexity of an Organization

نویسندگان [English]

  • hamidreza ghasemi 1
  • masoume feyzi 2

1 arak univercity

چکیده [English]

The strategic thinking is considered as the core of creating a competitive advantage in an environment that its feature is complexity of constant change. Nowadays strategic thinking is known as a trump card in various field of economic and social object. 
They have emphasized more on this point that senior managers must be equipped with an important tool which is called strategic thinking.
This research investigates the role of strategic thinking in structural complexity, and effects of these factors to each others. Causative research has been done by means of questions including 50 questions and sample size of 327 in Hepco Company of Arak. Analysis of information has been carried out by multivariate regression equation and Structural equation. Common aspect of these two analyses can be considered as the main findings of this research.
Findings showed that systematic approach, hypothetic-centered have had significant effect on vertical and horizontal separation. But components of intellectual opportunism and thinking over the time have not had significant effect on vertical and horizontal complexity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural Complexity
  • Strategic Thinking
  • hypothetical-Centered
  • intentional
  • systematic approach
استیسی، رالف (1389). تفکر استراتژیک و مدیریت تحول، ترجمه مصطفی جعفری و مهزیار کاظمی موحد،  انتشارات رسا.
حمیدی‌زاده، محمدرضا (1387). برنامه‌ریزی استراتژیک و بلندمدت، انتشارات سمت.
دفت، ریچارد ال. (1385). تئوری و طراحی سازمان، ترجمه علی پارساییان و محمد اعرابی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، جلد اول.
رابینز، استیفن (1386). تئوری سازمان، ترجمه الوانی و دانایی فرد، انتشارات صفار.
رومینا، حسین و افشین زرگری (1390). تفکر استراتژیک، مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان.
غفاریان، وفا و غلامرضا کیانی(1389). پنج فرمان برای تفکر استراتژیک، نشر فرا.
قاسمی، حمیدرضا (1393). مدیریت سازمان‌های پیچیده دیدگاه استراتژیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک.
هال، ریچارد اچ. (1384). سازمان ساختار فرایند و رهاوردها، ترجمه علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

 

Cooke, R. A. (2006). Using the Organizational Culture Inventory to Understand the Operating Cultures of Organizations. in: Handbook of Organizational Culture & Climateby: Neal M. Ashkansy; Celeste Pmwilderon & Mark F. Peterson. Sage publications Inc.
Fry, l. and Slocum, J. (1984). "Technology, Structure and Workgroup Effectiveness", Academy of management jornal, vol 27, No 2.
Goldman, E. F. & Casey, A. (2010). "Building a Culture That Encourages Strategic Thinking", Journal of Leadership & Organizational Studies, 17 (2).
Hamel, G. (1998). "Strategy Innovation and the Quest For Value", Sloan Management Review; Vol 39, Issue 4.
Goldman, E. F. (2005). Strategic Thinking At the Top. MIT Sloan Management Review,48(4), 75-81
Liedtka, J. M. (1998). “Strategic Thinking: Can it be thought?”, Long Range Planning. Vol 31, No 1.
Mintzberg, H. (1995). “The Fall and Rise of Strategic Planning”, Harvard Business Review, January February.
Mintzberg, H. (1998). Strategy Safari, New York: Free Press.
Mintzberg, H. and Lampel, J. (1999). “Reflecting on the Strategy Process”, Sloan Management Review, Spring.
Stacey, R. (1996). Strategic Management and Organizational Dynamics. 2nd Ed, London: Pitman.
Wilson, I. (1996). “Strategic Planning Isn’t Dead-It Changed”, Long Range Planning, Vol. 27, No. 4.