نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد

3 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

امروزه آنچه برای سازمان‌ها نسبت به گذشته اهمیت بیشتری یافته، توانایی سازگاری با تغییرات مداوم محیطی است. رهبران سازمان با تشویق ابتکارات فردی، القای اعتماد و افزایش مسئولیت‌پذیری کارکنان، فضایی را ایجاد می‌کنند که سازمان را به راحتی به‌سمت و سوی تغییر و انطباق برای تأمین اهداف سازمان هدایت نماید. به اشتراک گذاشتن دانش در میان مدیران، سازمان را در هماهنگی میان استراتژهای سطوح مختلف و قدرت تغییر و تطابق یاری می‌رساند. هدف این مقاله، بررسی تأثیر سبک رهبری نوآورانه و اشتراک دانش بر میزان انطباق و سازگاری استراتژی‌های کلی سازمان با محیط و عملکرد سازمان است. جامعه آماری این تحقیق، مدیران عامل شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه توانیر هستند. روش گردآوری داده‌ها پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل آنها تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار اسمارت پی ال اس است.
نتایج تحقیق نشان داد که در شرایط متلاطم محیطی حاکم بر شرکت‌های جامعه آماری در سال‌های اخیر، اشتراک دانش و رهبری نوآورانه با عملکرد سازمان رابطه مثبت و مستقیم داشته و هر دو می‌توانند تطابق و سازگاری سازمان به محیط بیرونی را افزایش داده و منجر به هماهنگی استراتژیک شوند، اما هماهنگی استراتژیک بر عملکرد تأثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Investigation of Innovation Leadership and Knowledge Sharing on Organizational Performance with Mediator of Strategic Fit

نویسندگان [English]

  • fariborz rahimnia 1
  • alireza pouya 2
  • solmaz elhami 3

چکیده [English]

Today, which is more important than the past for organizations, is their ability to cope with environmental changes. Organizations’ leaders create individual initiative spatial; that can drive organization to adapt to changes and consequently supply the organizational goals. Moreover, managers knowledge sharing assists the organization in coordination to level strategies and adaptable ability. The purpose of this study is to investigate the effect of innovation leadership and knowledge sharing to organizational strategies on environmental changes. The population of this study was the subsidiary companies of Tavanir (The Management, Production, Transmission and Electricity Distribution Company of Iran) and based on notifications in this company, totally 86 companies included state and regional electrical companies, has been selected for analysis. The minimum and maximum necessary sample gained by Cochran formula was 58 to 70. Data collection was based on a questionnaire by 25 questions that finally 68 questionnaires were returned. Descriptive and analytical Square Equation Modeling (SEM) analysis was performed by SPSS & SmartPLS Software. Then, the analytical results show which, of the seven hypotheses, four hypotheses are approved that indicates that in turbulence environment, the knowledge sharing and innovative leadership, has positive and direct effect on organizational performance. Also, these variables can increase the strategic coordination of organization by external environment, but the strategic fit does not effect on organizational performance that could be due to the failure of strategic planning review.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation Leadership
  • Knowledge Sharing
  • Strategic Fit
  • Organizational Performance
اعرابی، سیدمحمد و حمیدرضا رضوانی (1386). رابطه هماهنگی استراتژیک سطح کسب و کار و استراتژی بازاریابی با عملکرد سازمانی: پژوهشی درباره شرکت‌های دارویی ایران، فصلنامه علوم مدیریت ایران، شماره 50.
افجه‌ای، سید علی اکبر (1385). مبانی فلسفی وتئوری‌های رهبری و رفتار سازمانی، انتشارات سمت.
بشارتی راد، زهره و سید محمد طباطبایی (1389). آینده صنعت برق (نگاهی به ایران و جهان)، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک.
ترکمان اسدی، سجاد (1393). بررسی موانع جاری‌سازی برنامه‌های استراتژیک، مورد مطالعه: شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد.
سلیمانی، محمد، جعفر صادق فیضی، یوسف پاشازاده و جعفر برزگر قره‌باغ (1391). بررسی نقش و میزان تأثیر فاکتورهای فردی کارکنان بر کیفیت تسهیم دانش (مطالعه موردی: اداره امور زندان‌ها و اقدامات امنیتی و تربیتی استان آذربایجان غربی، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، شماره 11.
سهراب پور، ابراهیم و محمد مرادی (1386). فرایند رهبری استراتژیک، ماهنامه تدبیر، شماره 185.
سید نقوی، میرعلی و فاطمه فراهانی (1392). ایجاد استراتژی مناسب و ارتقای شفافیت سازمانی از طریق رهبری نوآور، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، شماره 72.
فردآر، دیوید (1391). مدیریت استراتژیک، ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
واکر، اورویل سی، بوید هارپر، دابلیو، مالینز، جان.، لرش، ژانکلود (1391). استراتژی بازاریابی با رویکردی تصمیم محور،  ترجمه سید محمد اعرابی و داوود ایزدی، تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

 

Allen, R. S., Dawson, G., Wheatley, K., White, S. (2008). "Perceived Diversity and Organizational Performance", Employee relation, 30.
Boal, K. B., Hooijberg, R. (2001). "Strategic Leadership Research: Moving on", The Leadership Quarterly, 11.
Boal, K. B., Schultz, P. L. (2007). "Storytelling, Time, and Evolution: The Role of Strategic Leadership in Complex Adaptive Systems", The Leadership Quarterly, 18.
Cao,Y., Y. Xiang (2012). "The Impact of Knowledge Governance on Knowledge Sharing", Management Decision, 50.
Carmeli, A., Gelbard, R., Gefen, D. (2010). "The Importance of Innovation Leadership in Cultivating Strategic Fit and Enhancing Firm Performance", The Leadership Quarterly, 21.
Carmeli, A., Sheaffer, Z. (2008). "How Learning Leadership and Organizational Learning From Failures Enhance Perceived Organizational Capacity to Adapt to the Task Environment", Journal of Applied Behavioral Science, 44.
Carmeli, A., Tishler, A. (2004). "Resources, Capabilities, and the Performance of Industrial Firms: A Multivariate Analysis", Managerial and Decision Economics, 25.
Chassagnon, V. & Haned, N. (2015). "The Relevance of Innovation Leadership for Environmental Benefits: A Firm-Level Empirical Analysis on French Firms", Technological Forecasting and Social Change, 91.
Cravens, D. W., Ingram, T. N. , Laforge, R. W., Young, C. E. (1993). "Behavior-based and Outcome Based Salesforce Control Systems", Journal of Marketing, 57.
Delaney, J. T , Huselid, M. A. (1996). The Impact of Human Resource Management Practices on Perceptions of Organizational Performance", Academy of Management Journal, 39: 949−969.
Edmondson, A. C., Roberto, M. A., Watkins, M. D. (2003). "A Dynamic Model of Top Management Team Effectiveness: Managing Unstructured Task Streams", The Leadership Quarterly, 14.
Eisenhardt, K. M., Martin, J. A. (2000). "Dynamic Capabilities: What are they?", Strategic Management Journal, 21.
Finkelstein, S., Hambrick, D. C. (1990). Strategic Leadership: Top Executives and Their Effects on Organizations, West Educational Publishing.
Fischer, M. (2001). Innovation Knowledge creation and systems of innovation. The Annals of Regional Science.
Geijsel, F., Sleeger, S. P., Leithwood, K. Jantzi, D. (2003). "Transformational Leadership Effect on Teacher’s Commitment and Efforttoward School Reform", Journal of Educational Administration, 41.
Gupta, V., MacMillan, I. C. (2004). "Entrepreneurial Leadership: Developing Across-cultural Construct", Journal of Business Venturing, 19.
Hiam, A. (2010). Business Innovation for Dummies, John Wiley & Sons.
Ho, L. (2008). "What Affects Organizational Performance?", Industrial Management & Data System.
Hong, P., Doll, W. J., Nahm, A., Li, X. (2004). "Knowledge Sharing in Integrated Product Development", European Journal of Innovation Management,7.
Hong, P., Doll,W., Revilla, E., Nahm, A. (2011). "Knowledge Sharing and Strategic Fit in Integrated Product Development Proejcts: An Empirical Study", Int. J. Production Economics,132.
Huang. K. T. (2011). "Capitalizing on Intellectual Assets", IBM Systems Journal, 37.
Lambert, D. M., Cooper, M. C. (2000). "Issues in Supply Chain Management", Industrial Marketing Management, 29.
Lee, H. (2011). "Knowledge Management Enablers, Processes, and Organizational Performance: an Integrative View and Empirical Examination", Journal of Management Information Systems, 20.
Nadler, D., Tushman, M. (1980). "A Diagnostic Model For Organizational Behavior", In J. R. Hackman, E. E. Lawler & L. W. Porter (Eds.), Perspectives on behavior in organizations, New York: McGraw-Hill.
O'Reilly, C. A., Snyder, R. C., Boothe, J. N. (1993). "Executive Team Demography and Organizational Change", In G. P. Huber &W. H. Glick (Eds.), Organizational change and redesign: Ideas and insights for improving performance, New York: Oxford University Press.
Pallant, J. (2010). SPSS Survival Manual: A Step by Step Guide to Data Analysis Using SPSS. Open University Press.
Parker, C. (2000). "Performance Measurement", Work Study, 49: 63-66.
Pearce J. A., Robinson R. B. (1994). Strategic Management: Formulation, Implementation and Control, Richard D. Irwin, Inc, USA.
Ringle, C., Sarstedt, M., Straub, D. (2012). "A Critical Look at the Use of PLS-SEM in MIS Quarterly", MIS Quarterly (MISQ), 36.
Rivkin, J. W. (2000). "Imitation of Complex Strategies", Management Science, 46.
Saltz, J. L., Miles-Jolly, K. (2005). "Understanding Organization–Customer Links in Service Settings", Academy of Management Journal, 48.
Siggelkow, N. (2001). "Change in the Presence of Fit: The Rise, the Fall, and the Renaissance of Liz Claiborne", Academy of Management Journal, 44.
Song, S. (2006). "An Internet Knowledge Sharing System", The Journal of Computer Information System,42.
Wang, D., Shyu, C. (2008). "Will the Strategic Fit Between Business and HRM Strategy Influence HRM effectiveness and Organizational Performance?", International Journal of Manpower, 29.
Wickramasinghe, V. (2015). "Knowledge Sharing and Service Innovativeness in Offshore Outsourced Software Development Firms", VINE, 45 (1).
Zajac, E. J., Kraatz, M. S., Bresser, R. K. F. (2000). "Modeling the Dynamics of Strategic Fit: A Normative Approach to Strategic Change", Strategic Management Journal, 21.