نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

انتخاب مناسب تأمین‌کنندگان یکی از استراتژی‌های حیاتی و اساسی برای بالا بردن کیفیت خروجی هر سازمان بوده که طی آن، خریدار با درنظر گرفتن تمامی گزینه‌های انتخاب و معیارهای ارزیابی آنها سعی در بهبود روابط خودبا تأمین‌کنندة انتخابی دارد. یکی از روش‌های به کار گرفته‌شده جهت ارزیابی تأمین‌کنندگان،روش تحلیل پوششی داده‌هاست. هدف از این مقاله، ارائه مدلی جهت ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان با رویکرد تحلیل‌پوششی‌داده‌هاست که در آن معیارهای اقتصادی در کنار معیارهای اجتماعی و زیست‌محیطی به‌عنوان ورودی و خروجی در نظر گرفته ‌شده و از سه رویکرد خوش‌بینانه، بد‌بینانه و محافظه‌کارانه تحلیل ‌پوششی‌داده‌ها جهت تصمیم‌گیری در شرایط مختلف استفاده‌ شده ‌است. در این تحقیق مطالعه موردی در یکی از کارخانه‌های تولید سنگ انجام‌ شده است. داده‌های 19 معدن سنگ به ‌عنوان تأمین‌کنندگان این کارخانه جمع‌آوری شده و 10 تأمین‌کنندة برتر انتخاب و به واحد صنعتی مربوطه پیشنهاد می‌شود. مدل پیشنهادی با روش حلی دقیق در نرم‌افزار GAMS حل شده و آنالیز حساسیت بر روی رتبة تأمین‌کنندة
برتر، اهمیت معیارها را در ارزیابی تأمین‌کنندگان مشخص می‌کند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Data Envelopment Analysis (DEA) Model for Supplier Selection by Considering Sustainable Criteria: A Case Study in a Stone Industry

نویسندگان [English]

  • Farnaz Barzinpour 1
  • hanie moazeni 2
  • mirsaman pishvai 1

چکیده [English]

Supplier selection is a vital process in which the vender tries to improve its relations with the chosen suppliers. In this procedure, by considering all alternatives and criteria evaluation, suppliers are selected. One of the methods used to evaluate and choose suppliers is Data Envelopment Analysis (DEA). This paper proposes a model to evaluate suppliers with DEA. Sustainability criteria, which includes measures of three aspects, social, economic and environmental, are considered and three approaches, aggressive, benevolent and conservative of DEA, for considering all policies of organizations is utilized. In this research, a case study is conducted at a stone factory. Data’s of 19 quarries as suppliers in this research, is collected and top 10 suppliers are chosen and suggested to the factory. This model is solved with GAMS and finally, sensitivity analysis on the top ranked suppliers, displays importance of the criteria to help other suppliers to improve their performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supplier selection
  • Data envelopment analysis
  • Environmental criteria
  • Social Criteria
  • Economic criteria
تیموری، ابراهیم (1379). توسعه مدل انتخاب تأمین‌کنندگان و توزیع با نگرش مدیریت زنجیره‌تأمین، رساله دکتری، مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران.
رزمی، جعفر، فریبرز جولای و مجید شخص نیایی( 1386). ارائه مدل ترکیبی برای مسأله تصمیم‌گیری انتخاب تأمین‌کننده و حل آن توسط الگوریتم ژنتیک، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره43: 152- 121.
رفیع، ندا (1389). یک روش بی‌طرفانه و توسیع آن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرجند.
گودرزی، غلامرضا (1382). طراحی مدل تصمیم‌گیری استراتژیک صنعتی زنجیره‌تأمین قطعات در ابعاد تولید در مقیاس جهانی، رساله دکتری، مدیریت صنعتی، دانشگاه تربیت مدرس.

 

Amindoust, A., Ahmed, S., & Saghafinia, A. (2012)."Supplier Selection and Performance Evaluation of Telecommunication Company", American Journal of Engineering and Applied Sciences, 5 (1).
Awasthi, A., & Kannan, G. (2016)."Green Supplier Development Program Selection Using NGT and VIKOR Under Fuzzy Environment", Computers & Industrial Engineering, 91: 100-108.
Azadeh, A., Alem, S. M., Nazari-Shirkoohi, S. & Rezaie, K. (2009)."An Integrated Computer Simulation-DEA and Its Extension Models For Vendor Selection Problem", IJSSST, 10 (3): 72-76.
Azadi, M., Jafarian, M., Saen, R. F. & Mirhedayatian, S. M. (2015)."A New Fuzzy DEA Model For Evaluation of Efficiency and Effectiveness of Suppliers in Sustainable Supply Chain Management Context", Computers & Operations Research, 54: 274-285.
Banker, R. D., Charnes, A., & Cooper, W. W. (1984). "Some Models For Estimating Technical and Scale Inefficiencies In Data Envelopment Analysis", Management science, 30 (9): 1078-1092.
Çelebi, D., & Bayraktar, D. (2008). "An integrated Neural Network and Data Envelopment Analysis For Supplier Evaluation Under Incomplete Information", Expert Systems with Applications, 35 (4):1698-1710.
Chai, J., Liu, J. N. & Xu, Z. (2012)."A New Rule-Based SIR Approach To Supplier Selection Under Intuitionistic Fuzzy Environments",International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-based Systems, 20 (03): 451-471.
Charnes, A., Cooper, W. W. & Rhodes, E. (1978)."Measuring the Efficiency of Decision Making Units", European journal of operational research, 2 (6):429-444.
Dickson, G. W. (1996)."An Analysis of Vendor Selection Systems and Decisions", Journal of Purchasing 2 (1):5-17.
Ding, H., Benyoucef, L. & Xie, X. (2005). "A Simulation Optimization Methodology For Supplier Selection Problem", International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 18 (2-3): 210-224.
Dobos, I., & Vörösmarty, G. (2014). "Green Supplier Selection and Evaluation Using DEA-type Composite Indicators", International Journal of Production Economics, 157: 273-278.
Dobos, I. & Vörösmarty, G. (2012). Supplier Selection and Evaluation Decision Considering Environmental Aspects,Corvinus University of Budapest Institude of Business Economics.
Doyle, J. & Green, R. (1994)."Efficiency and Cross-efficiency in DEA: Derivations, Meanings and Uses", Journal of the operational research society: 567-578.
Farrell, M. J. (1957)."The Measurement of Productive Efficiency", Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General): 253-290.
Ghaemi-Nasab, F. & Mamizadeh-Chatghayehb, S. (2013)."Supplier Selection Using a DEA-TOPSIS Method", Int. J. Data Envelopment Analysis, 1 (1).
Kannan, D., Khodaverdi, R., Olfat, L., Jafarian, A. & Diabat, A. (2013)."Integrated Fuzzy Multi Criteria Decision Making Method and Multi-Objective Programming Approach for Supplier Selection and Order Allocation in a Green Supply Chain", Journal of Cleaner Production, 47: 355-367.
Karpak, B., Kumcu, E. & Kasuganti, R. R. (2001)."Purchasing Materials in the Supply Chain: Managing A Multi-Objective Task", European Journal of Purchasing & Supply Management, 7 (3): 209-216.
Karsak, E. E. & Dursun, M. (2014)."An Integrated Supplier Selection Methodology Incorporating QFD and DEA with Imprecise Data", Expert Systems with Applications, 41 (16): 6995-7004.
Kokangul, A. & Susuz, Z. (2009)." Integrated Analytical Hierarch Process and Mathematical Programming to Supplier Selection Problem with Quantity Discount", Applied mathematical modelling, 33 (3): 1417-1429.
Lee, A. H., Kang, H. Y., Lai, C. M. & Hong, W. Y. (2013)."An Integrated Model For Lot Sizing With Supplier Selection And Quantity Discounts", Applied Mathematical Modelling, 37 (7): 4733-4746.
Lee, C. Y.  & Johnson, A. L. (2012)."Two-dimensional Efficiency Decomposition To Measure the Demand Effect In Productivity Analysis", European Journal of Operational Research, 216 (3): 584-593.
Li, Y., Liu, X. D. & Chen, Y. (2012)."Supplier Evaluation and selection Using Axiomatic Fuzzy Set and DEA Methodology in Supply Chain Management", International Journal of Fuzzy Systems, 14 (2): 215-225.
Lin, C. T., Chen, C. B. & Ting, Y. C. (2011)."An ERP Model For Supplier Selection in Electronics Industry", Expert Systems with Applications, 38 (3): 1760-1765.
Liu,S. F. & WU, H. C. (2007)."Evaluation on the R&D Relative Efficiency of Different Areas in China Based on Improved DEA Model", [J]. R&D Management, 2: 108-112.
Patil, S. K.& Kant, R. (2014). ”A Fuzzy AHP-TOPSIS Framework For Ranking The Solutions of Knowledge Management Adoption in Supply Chain to Overcome Its Barriers", Expert Systems with Applications, 41 (2): 679-693.
Radfar, R. & Salahi, F. (2014). “Evaluation and ranking of suppliers with fuzzy DEA and PROMETHEE approach”, International Journal of Industrial Mathematics, 6 (3): 189-197.
Saen, R. F. (2010). “Technology Selection in the Presence of Dual-role Factors”, International Journal of Advanced Operations Management, 2 (3): 249-262.
Saen, R. F. (2010). “Developing a New Data Envelopment Analysis Methodology For Supplier Selection in the Presence of both Undesirable Outputs And Imprecise Data”, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 51 (9-12): 1243-1250.
Sahai, M., Agarwal, P., Mishra, V., Bag, M. & Singh, V. (2014). “Supplier Selection through Application of DEA”, IJEM-International Journal of Engineering and Manufacturing (IJEM), 4 (1):1.
Sarkis, J. & Talluri, S. (2002). ” A Model For Strategic Supplier Selection”, Journal of supply chain management, 38 (4): 18-28.
Setak, M, Sharifi, S. and Alimohammadian, A. (2012). “Supplier Selection and Order Allocation Models In Supply Chain Management: A Review”, World applied sciences journal, 18 (1): 55-72.
Sexton, T. R., Silkman, R. H. & Hogan, A. J. (1986). “Data Envelopment Analysis: Critique and extensions”, New Directions for Program Evaluation, 1986 (32): 73-105.
Shi, P., Yan, B., Shi, S. & Ke, C. (2014). “A Decision Support System To Select Suppliers for a Sustainable Supply Chain Based on a Systematic DEA Approach”, Information Technology and Management: 1-11.
Toloo, M. (2014). “Selecting and Full Ranking Suppliers with Imprecise Data: A New DEA Method”, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 74 (5-8): 1141-1148.
Toloo, M. & Nalchigar, S. (2011). “A New DEA Method For Supplier Selection In Presence of both Cardinal and Ordinal Data”, Expert Systems with Applications, 38 (12): 14726-14731.
Toloo, M. & Ertay, T. (2014). “The Most Cost Efficient Automotive Vendor with Price Uncertainty: A New DEA Approach”, Measurement, 52:135-144.
Ware, N. R., Singh, S. P. & Banwet, D. K. (2014). ”A Mixed-Integer Non-Linear Program to Model Dynamic Supplier Selection Problem”, Expert Systems with Applications, 41 (2): 671-678.
Ware, N. R., Singh, S. P. & Banwet, D. K. (2014). “Modeling Flexible Supplier Selection Framework”, Global Journal of Flexible Systems Management, 15 (3): 261-274.
Weber, C. A., Current, J. R. & Desai, A. (1998). “Non-cooperative Negotiation Strategies for Vendor Selection”. European Journal of Operational Research, 108 (1): 208-223.
Weber, C. A. , Current, J. R. , & Benton, W. C. (1991). “Vendor selection criteria and methods”. European journal of operational research, 50 (1) , 2-18.
Wen, U. P. & Chi, J. M. (2010). “Developing Green Supplier Selection Procedure: A DEA Approach, In Industrial Engineering and Engineering Management (IE&EM),” 2010 IEEE 17Th International Conference on IEEE.
Wu, D. (2009). “Supplier Selection: A Hybrid Model Using DEA, Decision Tree and Neural Network”. Expert Systems with Applications, 36 (5): 9105-9112.
Yousefi, S., Shabanpour, H., Fisher, R. & Saen, R. F. (2016). “Evaluating and Ranking Sustainable Suppliers By Robust Dynamic Data Envelopment Analysis”, Measurement,83:72-85.