نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

2 استادیار برنامه‌ریزی درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش تبیین موقعیت راهبردی آموزش معلمان استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از تحلیل Swot می‌باشد. روش انجام پژوهش، از نوع مطالعات توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را تمامی معلمان ابتدایی استان کهگیلویه و بویراحمد به تعداد 5570 نفر در سال تحصیلی 94 ـ 1393 تشکیل می‌دهند. 360 نفر از معلمان ابتدایی طبق فرمول کوکران به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه محقق ساخته تحلیل swot در بین آنها توزیع شد. جهت تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا و پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده شد (91/0=α). داده‌های حاصل از پرسشنامه‌های مذکور، از طریق آمار توصیفی، آزمون t تک‌نمونه‌ای، آزمون آماری فریدمن، ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد: بالا بودن سطح مرتبه علمی مدرسان (نقطه قوت)، کمبود منابع مالی لازم جهت انجام موفقیت‌آمیز برنامه‌ها (نقطه ضعف)، وجود حمایت‌های اقتصادی و یارانه‌های اعطایی دولت به آموزش و پرورش (فرصت‌ها) و مشکلات شخصی و اقتصادی معلمان (تهدیدها) از مهم‌ترین اولویت‌های تحلیل swot است. همچنین جایگاه آموزش معلمان ابتدایی استان کهگیلویه و بویراحمد در موقعیت wo قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the Strategic Situation of Teachers Training in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad Province; using SWOT Analysis

نویسندگان [English]

  • mostafa bagherian 1
  • mohamad javadipour 2
  • marzie dehghani 2

چکیده [English]

The present research studies the strategic situation of teachers training in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad province using SWOT analysis. The research method is descriptive-field ones. The population of the study included all teachers of primary schools in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad province as being 5570 teachers in the educational year 2014-2015. 360 teachers were selected through multistep cluster random sampling based on Cochrane formula. SWOT analysis researcher-made questionnaire was distributed among them. Content validity was used to determine the validity of the questionnaire and Cronbach alpha to determine the reliability (α=0.91). the data was analyzed through descriptive statistics, one-sample t-test, Freedman statistc test, external and internal factors evaluation matrix. The results showed that high levels of teachers' knowledge (strength), the lack of necessary financial resources to successfully do the plans (weakness), the existence of economical advocates and subsides to education by the state (opportunities), and teachers' personal and economic problems (threats) are the most important priorities of SWOT analysis. The results also showed that primary teachers training in Kohkiloye_Boyer Ahmad province places in WO situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • In-service training
  • SWOT analysis
  • primary teachers
ابطحی، حسین (1381). مدیریت منابع انسانی، تهران: انتشارات مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
اسلومن، مارتین (1382). استراتژی آموزش حرفه‌ای، ترجمه محمد ضیایی بیگدلی، تهران: نشر سارگل.
اسماعیلی، بابک (1385). آسیب‌شناسی آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان‌ها در ایران، توسعه مدیریت، شماره 81: 47 ـ 42.
افضل‌خانی، مریم و سمیه نجابت (1392). بررسی راهکارهای کیفیت‌بخشی به دوره‌های آموزش ضمن خدمت معلمان و کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان، علوم تربیتی: رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، شماره 15: 98-83.
بهرامی، بتول (1391). بررسی رابطه برنامه‌های آموزش ضمن خدمت با میزان خلاقیت در تدریس معلمان ابتدایی شهر تهران از دیدگاه آنها در سال تحصیلی 1391- 1390، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی دانشگاه تهران.
پالیزبان، فاطمه (1387). بررسی قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای فراروی فعالیت‌های پژوهش در دانشگاه‌های غرب ایران (ایلام، کردستان، کرمانشاه، لرستان و همدان) در سال تحصیلی 87 ـ 1386 از دید اعضای هئیت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
پوراسکندری، رامین (1390). بررسی نقاط قوت و ضعف دوره‌های آموزش ضمن خدمت (کوتاه‌مدت) سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی از دیدگاه کارکنان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
رئوفی، محمد‌حسین و امیر تاریخی قوچانی‌دروس(1383). تأثیر آموزش ضمن خدمت بر میزان کارایی و بهره‌وری مدیران و کارکنان مدارس، مجله مطالعات تربیتی و روانشناسی، شماره 17: 80-67.
سمیعی زفرقندی، مرتضی (1390). روش‌های تکمیل و بهبود نظام ضمن خدمت معلمان، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، شماره 39، سال دهم: 178-151.
کاشانی، مجید و منیره رستم‌پور(1392). آموزش و پرورش، حیاتی‌ترین ابزار در مسیر توسعة پایدار، مجله علوم اجتماعی، شماره 67: 81-89.
کاظمی، مهدی و مهرداد همراهی (1388). آسیب‌شناسی دوره‌های آموزش ضمن خدمت بر اساس مدل سیپ (مطالعه موردی: استان فارس)، پژوهش‌های مدیریت، سال دوم، شماره چهارم: 130 ـ 113.
گاف، استیفن و ویلیام اسکات (1389). آموزش عالی و توسعه پایدار، ترجمه ارسلان قربانی شیخ‌نشین، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
هانگر، جی. دیوید و توماس ال ویلن (1384). مبانی مدیریت راهبردی، ترجمه سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی. 
 
Harper, S. (2004). "Academic Program Palnning: Texas A &M University Corpus Christi": http: //falcon. tamucc. edu/ fsenate/moementum.
Machado, Marid de Lourdes; Stover Taylor, James (2004). “The Status of Strategic Planning in Portuguese Higher Education Institutions”. Higher Education Policy. Vol 17.
Maxwel, B. (2010). Inservice Initial Teacher Education In The Learning And Skills Sector in England: integrating cdarse and workplace learning, Vocations and learning. 3 (3):185 ـ 202.
Muste, D. (2014). "The Attitude of Primary School Teachers on the Need For In-Service Training Program", Procedia - Social and Behavioral Sciences 142: 712 – 717.
Rahmati, M H, Hosseinifard, Seyed M, Alimadadi, A. (2014). "Investigating Effectiveness of  In-Service Training in the Public Sector", Iranian Journal of Management Studies (IJMS) Vol. 7, No. 2: 305-327.