نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 مربی علوم اقتصادی،دانشگاه آزاداسلامی واحد نراق

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه پیام نور لاهیجان

3 استادیار مدیریت دولتی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

چکیده

مدیران با توجه به انگیزه‌های گوناگون،درصدد شناسایی سریع‌تر سودها و به تاخیر انداختن زیان‌ها و هزینه‌‌ها هستند. محافظه کاری محدودیتی است که توانایی و تمایل این رفتار فرصت طلبانه را از مدیران می‌گیرد. هیات مدیره شرکت به عنوان نهاد راهبری، که نقش هدایت و نظارت بر کار مدیران اجرایی را دارد،از اهمیت بسزایی در هدایت مناسب تر شرکت و از جمله اتخاذ شیوه های محافظه کارانه‌تر در زمانبندی شناسایی سودها برخوردار است. هدف کلی تحقیق، تبیین رابطه بین درصد مالکیت مدیریتی با سطح محافظه کاری اعمال شده در گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. نمونه آماری تحقیق شامل 111 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی تحقیق از سال 1387 تا 1392 می­باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق، از رگرسیون خطی ساده استفاده گردیده است که نتایج حاصل از آزمون فرضیه های این تحقیق، در مجموع حاکی از وجود رابطه معنی دار و مثبت بین مالکیت مدیریتی و محافظه کاری حسابداری و هم چنین عدم وجود رابطه بین درصد سهام شناور آزاد و محافظه کاری حسابداری می­باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the Relationship between Strategic management ownership and Accounting Conservativeness in the companies Accepted in Tehran Stock Exchange.

نویسندگان [English]

  • mohamadreza akbari 1
  • mohsen hassani 2
  • hamidreza bahrami 3

چکیده [English]

Due to various motivations, managers trend to recognize profits and postpone losses. Being conservative is a limitation which bars the ability and tendency to implement such an opportunistic behavior. Board of directors, as a leading institution which plays leading and supervising roles for executive managers' work, has a crucial role in leading the enterprise better and devising more conservative methods in timing profit recognition. The aim of the research is to define the relationship between the percentage of managerial ownership with the level of conservativeness implemented in the financial statements of companies accepted in Tehran Stock Exchange. The research statistical population include one hundred and eleven companies from companies accepted in Stock Exchange and the time span from 1385-1390. Simple linear regression has been used to test research hypothesis and the result of testing this hypothesis show a meaningful and positive relation between managerial ownership and accounting   conservativeness and the lack of relationship between the percentage of free floating shares and accounting conservativeness

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managerial Ownership
  • accounting conservativeness
  • stock exchange
1 امیری، اصغر(1389)بررسی رابطه بین مالکیت مدیریتی و محافظه کاری حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده دربورس، مجموعه مقالات همایش حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحدمیانواب
2. بلکوئی(1381). تئوری های حسابداریٰ ترجمه علی پارسائیان، تهران دفتر پژوهش های فرهنگی.
3. حسنی، عباس (1388)، رابطه ترکیب هیات مدیره و مالکیت مدیران غیرموظف هیاات مدیره با محافظه کاری در حسابداری، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری انشگاه تهران
4. رضا زاه  جواد، آزاد، عبدالله (1387)، رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی ومحافظه کاری در گزارش گری مالی ، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی شماره 54
5. شباهنگ، رضا (1381)، تئوری حسابداری، نشریه شماره 157، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی ، جلد 1
6. کردستانی،غلامرضا، لنگرودی ، حبیب(1387) محافظه کاری در گزارشگری مالی؛ بررسی رابطهعدم تقارنسود و  mtb به عنواندو معیار سنجش محافظه کاری بررسی های حسابداری و حسابرسی،شماره 52.
7.مشایخ، شهناز و اسماعیلی، مریم (1385)،بررسی رابطه بین کیفیتسود وبرخی از جنبه های اصول راهبردی در شرکت های پذیرفته شه در بورس تهران، بررسی های حستبداری و حسابرسی،شماره 45
8. نمازی،محمد و کرمانی، احسان (1387). تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شه در بورس اوراق بهادر تهران ٰ بررسی های حسابداری وحسابرسی؛ شماره 53
9.نوروش، ایرج و ابراهیمی کردلر، علی (1384)، بررسی وتبیینرابطه ترکیب سهامداران باتقارن اطلاعات و سومندی معیارهای حسابداری عملکرد، بررسی های حسابداری وحسابرسی؛ شماره43.
10.Aydin,n.syim m& a yalama(2007), foreign ownership and firm performance: Evidence from turky,internationsl rescarch journl offinance and economics 11
11. Albrecht W.D & F.M .richardson(1990).income smoothing by economy sector  journal of business finance & Accounting .713-730
12. beekes W , pope P & yaoung S (2004). the link between earnings timeliness carnings conservatism  and board composition: evidence from the UK. corporate Governance: An international review 12,47-59.
13.Basu S (1997) the conservatism principle and asymmetric timeliness of earnings.journal of accounting & economics 24U3-37
14.chen J , hong H & stein J (2007). forecasting crashes : trading volume pastreturns and conditionnal skewness in stock prices journals of financial economics 61.345-381
15. lafond,R , Roychowdhury , S. managerial ow nership and accounting conservatism journal of accounting research 2008.46,101-135
16.lafond R,Roychowdhury , S(2007) managerial ownership and accounting conservatism . 
17.lafond R, Watts R  THE INFORMATION ROLE OF CONSERVATISM THE ACCOUNTING REVEIW  2008.83(2).447-478
18.lafod R , roychowdhury ,S , managerial ownership and accounting conservatism journal of accounting reserch 2008Y46:101-135
19.lev B & s kUNITZKY (1974).ON THE ASSOCIATING BETWEEN SMOOTHING MEASURES AND the risk of common stocks. the Accounting Review .259-270