نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

2 استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده

این مقاله درصدد است تا نقش آموزش‌های دانشگاهی را در توسعه قابلیت‌ها و فعالیت‌های کارآفرینانه دانشجویان مورد بررسی قرار دهد. روش آن توصیفی ـ پیمایشی بوده که با هدفی کاربردی انجام گرفته است. جامعه تحقیق را کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل می‌دهد که از میان آنها جمعاً تعداد 2000 دانشجو از مناطق 26 گانه دانشگاه به روش تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب و داده‌های به دست آمده با استفاده از روش‌های آماری تی و کای دو مورد تحلیل قرار گرفت، و یافته‌های زیر به دست آمد: در دانشجویان، میانگین قابلیت‌های پیشرفت‌طلبی، خلاقیت و کنترل درونی نسبت به قابلیت‌های ریسک‌پذیری و استقلال‌طلبی آنان بیشتر است؛ میانگین فعالیت‌های انجام طرح‌های ابتکاری و گذراندن درس کارآفرینی نسبت به فعالیت‌های نگارش مقاله و تحقیق، عضویت در انجمن کارآفرینی و شرکت در کارگاه‌های آموزشی بیشتر است؛ از دیدگاه دانشجویان آموزش‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه کلیه قابلیت‌های کارآفرینی آنان نقش داشته است؛ همچنین از دیدگاه آنان آموزش‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه دانشجویان در زمینه‌های نگارش مقاله و تحقیق، فراهم ساختن زمینه عضویت دانشجویان در انجمن کارآفرینی دانشگاه، فراهم ساختن زمینه شرکت دانشجویان در کارگاه‌های آموزشی کارآفرینی، نقشی معنادار به لحاظ آماری داشته‌است، اما در زمینه تشویق به انجام طرح‌های ابتکاری و ارایه درس کارآفرینی نقش معناداری به لحاظ آماری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Roles of University Educations on the Development of Students' Abilities and Entrepreneurial Activities

نویسندگان [English]

  • keyvan salehi 1
  • Hojat Allah Moradi Pordanjani 2

چکیده [English]

This article seeks to investigate role of university educations on the development of students' abilities and entrepreneurial activities. Its research design was descriptive survey was conducted with the target application. The study population represents all students of Islamic Azad University Among them, a total of 2000 randomly selected Multi Ssmpling. Data obtained by using t and chi-square analyzes were performed. Some of its findings are as follows: seeking out advanced capabilities, creativity and self-control and independence in their students' potential risk is greater. Entrepreneurial initiatives and activities carried out through the course of writing and researching activities, participate in workshops on entrepreneurship and membership is more. From the perspective of Islamic Azad University education students to develop their entrepreneurial capabilities all affect the.Islamic Azad University students perspective on training students in the development of entrepreneurial activities in the areas of writing and research, providing membership of the Association entrepreneurial university students, enable students to participate in workshops on entrepreneurship, a statistically significant effect have But in the context encourages entrepreneurial initiatives and lessons offered as an optional course for students of different groups is not statistically significant.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • university education
  • Capabilities
  • Activities
  • entrepreneurship
  • Students
 
احمدپورداریانی، محمود. (1389). کارآفرینی: تعریف، نظریات و الگوها. تهران: انتشارات پردیس.
امیری، علی نقی و مرادی، یزدان. (1387). نگرش های کارافرینانه دانشجویان و موانع آن. فصل نامه پژوهش در برنامه‌ریزی و آموزش عالی. شماره 49: 67-45.
بدری، احسان. (1384). بررسی قابلیت های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان.
خانی، مرتضی و سرافرازی، مهرزاد. (1389). راهبردهای دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه کارآفرینی. تهران: همایش کارآفرینی در ایران 1404.
حسن مرادی، نرگس. (1382). کارآفرینی: چالش جدید مدیریت آموزشی . فصل نامه مدیریت در آموزش و پرورش . شماره 34-33.: 65-48.
حسینی، محمود و عزیزی، بهارک. (1386). بررسی عوامل موثر در توسعه مهارت های کارآفرینی دانشجویان سال آخر دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. مجله علوم کشاورزی ایران. دوره 38-2، شماره 2: 251- 241.
سالارز، میلتو(2003). مقدمه ای بر کارآفرینی. ترجمه سیامک نطاق(1383). تهران: سازمان ملی بهره وری.
سعیدی، محمد و مهتدی، محمد مهدی. (1387). تاثیر آموزش کارآفرینی بر توسعه رفتارهای کارآفرینانه. فصلنامه توسعه کارآفرینی. سال اول، شماره اول: 73- 57.
سیف، علی اکبر. (1389). سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی. تهران: انتشارات آگاه.
صالحی عمران، ابراهیم و رستمی، فرخنده(1387). بررسی تاثیر آموزش های دانشگاهی در پرورش ویژگی های کارآفرینی دانشجویان. فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی. دوره 1، شماره 2: 34- 22.
طالبی، کامبیز و زارع یکتا، محمدرضا. (1387). آموزش های دانشگاهی و نقش آن در ایجاد و توسعه شرکت های کوچک دانش بنیان. فصلنامه توسعه کارآفرینی. سال اول، شماره اول: 131- 111.
عابدی، رحیم. (1381). مروری بر مکاتب فکری کارآفرینی. مجله علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه سیستان و بلوچستان. ویژه نامه اقتصاد و مدیریت. 177- 155.
عزیزی، محمد. (1382). بررسی زمینه های بروز و پرورش کارآفرینی در دانشجویان سال آخر کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.
مهدی وند، میرحسین و زالی، محمدرضا. (1390). تأثیر سرمایه ی فکری بر گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی در کسب و کارهای نانو. فصلنامهتوسعه کارآفرینی. شماره 14: 66-47.
هزارجریبی، جعفر. (1382). بررسی میزان کارآفرینی دانش آموختگان علوم انسانی در عرصه نشریات فرهنگی- اجتماعی شهر تهران، رساله دکتری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان.
یارائی، علی. (1383). بررسی برخی روحیات کارآفرینی در بین دانشجویان دانشگاه شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.
 
Autio, E. (1997). The State of Entrepreneurship Education, International Entrepreneurship Confronce. Proceding Dortmund Germany.
Bygrave, W.D., & Hofer, C.W. (1991). Theorizing aboutentrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, winter, 12-22.
Henesmark, H. (2003). Introduction to Special Issue on Science Policy Dimensions of the Triple Helix of University industry government Relations. Science and Public Policy, Vol.24, No.1: 2-5.
Hitt, M.A., Ireland, R.D., Camp, S.M., & Sexton, D.L. (2001). Strategic entrepreneurship: Entrepreneurial strategies for wealth creation [Special issue]. Strategic Management Journal, 22(6), 479-492.
Howard, S. (2004). Developing Entrepreneurial Potential in Youth: the Effects of Entrepreneurial Education and Venture Creation. University of South Florida Report: 73-17.
Jenings, D. (1994). Multiple Perspectives of Entrepreneurship Test, Reading and Cases. Cincinnati, Ohio: South- Western Publishing: 124.
Klofsten, M. (1997). Management Entrepreneurship: Way a Head. London: Routledge.
Kuashik, S. (2006). How Higher Education in rural India helps human rights and Entrepreneurship. Journal of Asian Economics. No: 17: 2934.
Lepistö, J., & Ronkko, M.L. (2013). Teacher students as future entrepreneurship educators and learning facilitators, Education + Training, 55(7), pp.641 - 653
McClelland, D. (1962). Business Drive and National Achievement. Harvard Business Review. No: 40: 99-112.
Postigo, F. (2005). The Cumulative Nature of the Entreprneural Process: The Contribution of Human Capital. Planning and Enviroment Resources to Small Venture Performance. Journal of Bussiness Venturing. Vol: 22.
Rashed, H.S. (2000). Developing Entrepreneurial Potential in Youth" the effect of Entrepreneurial Education. Available at: www. Coba.usf.edu.
Rissal, R. (١٩٩٢). A Study of the Characteristics of Entrepreneurs in Indonesia; EDD Dissertation. U.S.A.: George Washington University.
Sánchez Cañizares, S.M., & Fuentes García, F.J. (2010). Gender differences in entrepreneurial attitudes, Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal, 29)8(, pp.766 – 786
Seikkula-Leino, J., Ruskovaara, E., Ikavalko, M., Mattila, J., & Rytkola. (2010). Promoting entrepreneurship education: the role of the teacher?, Education + Training, 52 (2), pp.117 – 127
Solomon, G.T., & Fernald, L.W. (1993). Assessing the need for small business management/entrepreneurship courses at the university level. Proceedings of the 17th National Small Business Consulting Conference-Small Business Institute Director's Association, 102-107.
Steffensen, M., E.M. Rogers., & Speakman, K. (2001). Spin-offs from research centers at a research university, Journal of Business Venturing 15, p.93-111.
Tessema, G. D. (2012) Impact of entrepreneurship education on entrepreneurial intentions of business and engineering students in Ethiopia, African Journal of Economic and Management Studies. 3(2), pp.258 – 277.
Tessema, G. D. (2012). The context of entrepreneurship education in Ethiopian universities, Management Research Review, 35)3/4(, pp.225 - 244
Ussman, A. (1998). University and Entrepreneurship Developing International. Confronce Budapest Hungary. July p 13- 15.
Werf, P.Vander, Brush, C (A comparison of methods and sources for obtaining estimates of new venture performance; Journal of Business Venturing. Volume 7, Issue 2: 157–170.