آموزش معلمان در استان کهگیلویه و بویر احمد و تدوین استراتِی های و برنامه های آینده

نوع مقاله: علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار برنامهریزی درسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

2 استادیار برنامه ریزی درسی، دانشکده روانشاسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری آموزش عالی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

چکیده

مطالعه­ی حاضر با هدف بررسی وضعیت آموزش معلمان ابتدایی استان کهگیلویه و بویراحمد و تدوین استراتژی­ها و برنامه­های آینده انجام گرفته است. تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه­ی آماری پژوهش تمامی معلمان ابتدایی استان کهگیلویه و بویراحمد به تعداد 5570 نفر بوده، که تعداد 360 نفر با استفاده از فرمول کوکران و نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع­آوری داده­ها پرسشنامه­ی محقق ساخته­ای است که شامل گویه­های مربوط به عوامل درونی و بیرونی است. این گویه­ها شامل 51 سؤال رتبه­بندی شده درباره­ی قوت­ها، ضعف­ها، فرصت­ها و تهدیدهای آموزش معلمان ابتدایی استان کهگیلویه و بویراحمد است. روایی پرسشنامه توسط تعدادی از اساتید و کارشناسان صاحب­نظر تائید و پایایی آن نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ (91/0=α) تائید شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها، علاوه بر شاخص­های توصیفی، از آزمون مقایسه­ی میانگین­ها و آزمون فریدمن و ماتریس ارزیابی درونی و بیرونی نیز استفاده شده است. یافته­های پژوهش نشان داد که آموزش معلمان ابتدایی از لحاظ عوامل درونی در ناحیه­ی ضعف­ها و از ناحیه عوامل بیرونی در ناحیه فرصت­ها جای می­گیرد. بر این اساس استراتژی­های محافظه­کارانه برای توسعه­ی آموزش معلمان توصیه شده است. علاوه بر این افزایش منابع مالی و تأمین اعتبار مالی با مشارکت سازمان­ها و حمایت دولت و ارتقای کیفیت آموزشی و فیزیکی آموزش معلمان از طریق نهادینه کردن آموزش ترکیبی با استفاده از فناوری­های نوین توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها


 

افضل خانی، مریم و نجابت، سمیه. (1392). بررسی راهکارهای کیفیت‌بخشی به دوره­های آموزش ضمن خدمت معلمان و کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان. علوم تربیتی: رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، شماره 15، صص: 98-83.

آتش­پور، سیدحمید و آقایی، اصغر. (1392). آموزش نیروی انسانی در سازمان‌ها. اصفهان: دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان.

بهرامی، بتول. (1391). بررسی رابطه برنامه­های آموزش ضمن خدمت با میزان خلاقیت در تدریس معلمان ابتدایی شهر تهران از دیدگاه آن‌ها در سال تحصیلی 1391- 1390. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران.

پور سدهی، محمدیوسف. (1391). طراحی و تدوین برنامه استراتژیک توسعه ورزش دانشجویی بر اساس مدل SWOT (مطالعه موردی: دانشگاه اصفهان). پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه اصفهان.

جوادی­پور، محمد و سمیع­نیا، مونا. (1392). تبیین موقعیت راهبردی و ارائه استراتژی توسعه ورزش همگانی در ایران. پژوهش­های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، 3 (5)، صص: 28 – 15.

حسن­پور، عصمت و شریف، سید مصطفی. (1390). بررسی نقاط قوت دوره­های آموزش ضمن خدمت معلمان استان کرمان و ارائه راهکارهای بهبود برگزاری این دوره­ها (سال­های 1383 تا سال­های 1386). تهران: اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران.

دارابی، سلمان. (1391). بررسی مقایسه­ای میزان کاربست مؤلفه‌های برنامه­ریزی استراتژیک "در توسعه پایدار " آموزش و پرورش شهرهای اصفهان و کرمانشاه. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.

دارابی، سلمان؛ نیستانی، محمدرضا؛ میرزایی، داود. (1392). بررسی مقایسه‌ای میزان کاربست مؤلفه‌های برنامه‌ریزی استراتژیک در (توسعه پایدار) آموزش و پرورش شهرهای اصفهان و کرمانشاه. دو فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی. سال دوم. شماره چهارم.

رئوفی، محمد­حسین و تاریخی قوچانی­دروس، امیر. (1383). تأثیر آموزش ضمن خدمت بر میزان کارائی و بهره‌وری مدیران و کارکنان مدارس. مجله مطالعات تربیتی و روانشناسی، شماره 17، صص 80-67.

سمیعی زفرقندی، مرتضی. (1390). روش‌های تکمیل و بهبود نظام ضمن خدمت معلمان. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، شماره 39، سال دهم، صص 178-151.

کاظمی، مهدی و همراهی، مهرداد. (1388). آسیب‌شناسی دوره­های آموزش ضمن خدمت بر اساس مدل سیپ (مطالعه موردی: استان فارس). پژوهش­های مدیریت، سال دوم، شماره چهارم، صص: 130 – 113.

Kavak, N, Yamak, H, Canbazoglu Bilici, s, Bozkurt, E, Darici, O, Ozkaya, Y (2012). The evaluation of primary and secondary teachers opinions about in-service teacher training. Procedia - Social and Behavioral Sciences 46,pp 3507 – 351.

Line، R، Bishop، H، & Wilson، J. (2005). Creating an effective strategic planning for the school district. The Journal of Instructional Psychology، 32(3).

Tohit,G, Engin Serdar Demir, M H, Murat elikolu, O G. (2011). The perceptions and needs of science and primary school teachers about in-service training. Procedia Social and Behavioral Sciences 15, pp 1102–1109.