نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار برنامهریزی درسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

2 استادیار برنامه ریزی درسی، دانشکده روانشاسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری آموزش عالی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

چکیده

مطالعه­ی حاضر با هدف بررسی وضعیت آموزش معلمان ابتدایی استان کهگیلویه و بویراحمد و تدوین استراتژی­ها و برنامه­های آینده انجام گرفته است. تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه­ی آماری پژوهش تمامی معلمان ابتدایی استان کهگیلویه و بویراحمد به تعداد 5570 نفر بوده، که تعداد 360 نفر با استفاده از فرمول کوکران و نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع­آوری داده­ها پرسشنامه­ی محقق ساخته­ای است که شامل گویه­های مربوط به عوامل درونی و بیرونی است. این گویه­ها شامل 51 سؤال رتبه­بندی شده درباره­ی قوت­ها، ضعف­ها، فرصت­ها و تهدیدهای آموزش معلمان ابتدایی استان کهگیلویه و بویراحمد است. روایی پرسشنامه توسط تعدادی از اساتید و کارشناسان صاحب­نظر تائید و پایایی آن نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ (91/0=α) تائید شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها، علاوه بر شاخص­های توصیفی، از آزمون مقایسه­ی میانگین­ها و آزمون فریدمن و ماتریس ارزیابی درونی و بیرونی نیز استفاده شده است. یافته­های پژوهش نشان داد که آموزش معلمان ابتدایی از لحاظ عوامل درونی در ناحیه­ی ضعف­ها و از ناحیه عوامل بیرونی در ناحیه فرصت­ها جای می­گیرد. بر این اساس استراتژی­های محافظه­کارانه برای توسعه­ی آموزش معلمان توصیه شده است. علاوه بر این افزایش منابع مالی و تأمین اعتبار مالی با مشارکت سازمان­ها و حمایت دولت و ارتقای کیفیت آموزشی و فیزیکی آموزش معلمان از طریق نهادینه کردن آموزش ترکیبی با استفاده از فناوری­های نوین توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Teachers training in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad province and and to offer strategies and plans for future

نویسندگان [English]

  • mohamad javadi pour 1
  • marzieh dehghani 2
  • mostafa bagherian far 3

3 Ph.D. Student of Higher Education, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Isfahan

چکیده [English]

This paper aims to analyze the present situation of training teacher Kohgiluyeh and Boyer Ahmad province teachers to offer strategies and plans for future. The research method is descriptive-field study.The population of the study included all teachers of primary schools in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad province as being 5570 teachers in the educational year 2014-2015. 360 teachers were selected through multistep cluster random sampling based on Cochrane formula. Made questionnaire to collect data tool that includes items related to internal and external factors. This item includes 51 questions ranked on the strengths, weaknesses, opportunities and threats Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad is a primary school teacher training. By the number of professors and experts approved the validity and reliability using Cronbach's alpha (α= 0/91) was confirmed. To analyze the data, in addition to the descriptive indicators, comparing the means test and Friedman test and evaluation of internal and external matrix is used. The results showed that initial teacher training in the area of weakness in terms of internal factors and external factors of the area in the fall of opportunities. The conservative strategy for the development of teacher training is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • training teacher
  • strategy
  • Swot Analize
  • plan
 
افضل خانی، مریم و نجابت، سمیه. (1392). بررسی راهکارهای کیفیت‌بخشی به دوره­های آموزش ضمن خدمت معلمان و کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان. علوم تربیتی: رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، شماره 15، صص: 98-83.
آتش­پور، سیدحمید و آقایی، اصغر. (1392). آموزش نیروی انسانی در سازمان‌ها. اصفهان: دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان.
بهرامی، بتول. (1391). بررسی رابطه برنامه­های آموزش ضمن خدمت با میزان خلاقیت در تدریس معلمان ابتدایی شهر تهران از دیدگاه آن‌ها در سال تحصیلی 1391- 1390. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران.
پور سدهی، محمدیوسف. (1391). طراحی و تدوین برنامه استراتژیک توسعه ورزش دانشجویی بر اساس مدل SWOT (مطالعه موردی: دانشگاه اصفهان). پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه اصفهان.
جوادی­پور، محمد و سمیع­نیا، مونا. (1392). تبیین موقعیت راهبردی و ارائه استراتژی توسعه ورزش همگانی در ایران. پژوهش­های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، 3 (5)، صص: 28 – 15.
حسن­پور، عصمت و شریف، سید مصطفی. (1390). بررسی نقاط قوت دوره­های آموزش ضمن خدمت معلمان استان کرمان و ارائه راهکارهای بهبود برگزاری این دوره­ها (سال­های 1383 تا سال­های 1386). تهران: اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران.
دارابی، سلمان. (1391). بررسی مقایسه­ای میزان کاربست مؤلفه‌های برنامه­ریزی استراتژیک "در توسعه پایدار " آموزش و پرورش شهرهای اصفهان و کرمانشاه. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.
دارابی، سلمان؛ نیستانی، محمدرضا؛ میرزایی، داود. (1392). بررسی مقایسه‌ای میزان کاربست مؤلفه‌های برنامه‌ریزی استراتژیک در (توسعه پایدار) آموزش و پرورش شهرهای اصفهان و کرمانشاه. دو فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی. سال دوم. شماره چهارم.
رئوفی، محمد­حسین و تاریخی قوچانی­دروس، امیر. (1383). تأثیر آموزش ضمن خدمت بر میزان کارائی و بهره‌وری مدیران و کارکنان مدارس. مجله مطالعات تربیتی و روانشناسی، شماره 17، صص 80-67.
سمیعی زفرقندی، مرتضی. (1390). روش‌های تکمیل و بهبود نظام ضمن خدمت معلمان. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، شماره 39، سال دهم، صص 178-151.
کاظمی، مهدی و همراهی، مهرداد. (1388). آسیب‌شناسی دوره­های آموزش ضمن خدمت بر اساس مدل سیپ (مطالعه موردی: استان فارس). پژوهش­های مدیریت، سال دوم، شماره چهارم، صص: 130 – 113.
Kavak, N, Yamak, H, Canbazoglu Bilici, s, Bozkurt, E, Darici, O, Ozkaya, Y (2012). The evaluation of primary and secondary teachers opinions about in-service teacher training. Procedia - Social and Behavioral Sciences 46,pp 3507 – 351.
Line، R، Bishop، H، & Wilson، J. (2005). Creating an effective strategic planning for the school district. The Journal of Instructional Psychology، 32(3).
Tohit,G, Engin Serdar Demir, M H, Murat elikolu, O G. (2011). The perceptions and needs of science and primary school teachers about in-service training. Procedia Social and Behavioral Sciences 15, pp 1102–1109.