بررسی میزان تحقق برنامه‌های تحول در نظام اداری با تاکید بر شاخص مدیریت راهبردی

نوع مقاله: علمی _ پژوهشی