بررسی استراتژی های مؤثر بر فرآیند تسهیم دانش (عوامل پیش برنده و بازدارنده) در سازمان دولتی

نوع مقاله: علمی _ پژوهشی