شناسایی الگویی راهبردی برای آینده کوتاه مدت منـابع انسـانی (شـرکت های ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله: علمی _ پژوهشی