نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

چکیده

در جهان امروز، کارآفرینی و استفاده از آن در سازمان ها امری اجتناب ناپذیر است. تغییر و تحول در شرایط و نیازهای جامعه، موجب تغییر در رسالت سازمان های امروزی و تغییر جهت آن ها به سمت کارآفرینی شده است. اگر کارکنان سازمان کارآفرین باشند، فرصت‌های اقتصادی را بهتر درک کرده و در صحنه رقابت بیشتر دوام می آورند. شناسایی ویژگی‌های منحصربه فرد کارآفرینان و عوامل مؤثر بر رشد کارآفرینی در جامعه و سازمان، می تواند  در دنیای معاصر به عنوان عنصر رشد و توسعه، در  ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی محسوب شود. از این رو به جهت نقش و اهمیت کارآفرینی وتاثیرگذاری ویژگی های فردی بر آن، هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر و رتبه بندی ابعاد شخصیتی 341 نفر به عنوان نمونه آماری از 3000 نفر پرسنل شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور بر انواع کارآفرینی می باشد. ابزار پژوهش در این بررسی شامل یک پرسشنامه بوده که پایایی آن ها براساس ضریب آلفای کرونباخ برابر با 78/0 بوده و در محدوده قابل قبول می باشد. روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی- پیمایشی قرار داشته که از روش‌های موجود در آمار توصیفی ( جداول توزیع فراوانی) و آمار تحلیلی (رگرسیون خطی چندگانه) با استفاده از نرم افزار SPSS استخراج گردیده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که متغیرهای ابعاد شخصیتی بر انواع کارآفرینی کارکنان شرکت مادر- تخصصی فرودگاه های کشور تاثیر داشته و شدت آن متفاوت می باشد. هم چنین بعد شخصیتی برون گرایی بیشترین تاثیر را داشته و بعد شخصیتی روان رنجوری تاثیری بر کارآفرینی ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

.........................