نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

چکیده

این تحقیق با هدف شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای برنامه های استراتژیک در سطح گروه سایپا به اجرا درآمده است. محقق ضمن مطالعات کتابخانه ای و استخراج مهمترین عوامل شکست برنامه های استراتژیک و مصاحبه با خبرگان، مدلی را استخراج و برآن اساس پرسشنامه ای را تدوین نموده است. پس از کسب اطمینان از روایی و پایایی پرسشنامه، آن را در سطح 85 شرکت که به صورت تصادفی انتخاب شده اند، پیاده سازی نموده است. روش تحقیق از حیث هدف تحقیق، کاربردی، از حیث نوع داده ها، کمی و از حیث طرح تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که 20 مورد از موانع اجرای برنامه های استراتژیک در قالب 4 عامل محدودیت های ساختاری و فرهنگی،  محدودیت های منابع (انسانی و مالی )،  محدودیتهای سیستمی و مدیریتی و محدودیت برنامه ریزی دسته بندی گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

....................