طراحی مدل تلفیقی IPA-FAHP جهت اولویت بندی سیاست های کلی نظام اداری مطالعه موردی در یک صنعت دفاعی

نوع مقاله: علمی _ پژوهشی

چکیده

باتوجه به تعدد سیاست­های نظام اداری، اولویت­بندی آن ها جهت تمرکز صنعت در اجرای موفق این سیاست­ها و جلوگیری از ابهام و سردرگمی، ضروری به­نظر می­رسد. در این مقاله با استفاده از روشی نسبتاً جدید، کاربردی و تأیید شده، اولویت­بندی اجرای این سیاست­ها در قالب مدلی پیشنهاد، و برای سهولت اجرای آن، نرم­افزار مربوطه نیز تهیه شده است. در این روش، به سه پارامتر کلی در هر سیاست توجه شده است: "اهمیت یا وزن"، "وضع موجود" و "توانمندی­ بهبود وضع موجود". در این روش، برای سنجش "اهمیت" سیاست­ها، از AHP گروهی-فازی که در مسائل کیفی توصیه شده است، استفاده می­شود. روایی داده ها نیز با شاخص ناسازگاری تأیید شده است. "وضع موجود" و "توانمندی بهبود" نیز در قالب طیف لیکرت 7 تایی، مشخص شده­اند. درواقع با تعمیم ماتریس اهمیت-عملکرد (IPA) به نحوی که اهمیت و عملکرد در یک بعد ماتریس تحت عنوان شکاف موزون قرار گرفته و در بعد دیگر با الهام از ماتریس جذابیت- توانمندی، توانمندی سازمان در اجرای هر سیاست قرار گرفته است. درنهایت، خروجی این روش در ماتریس "شکاف موزون-توانمندی" آورده شده که نشان دهنده اولویت­های بهبود سیاست ها در صنعت مورد مطالعه می­باشد

کلیدواژه‌ها