نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

چکیده

باتوجه به تعدد سیاست­های نظام اداری، اولویت­بندی آن ها جهت تمرکز صنعت در اجرای موفق این سیاست­ها و جلوگیری از ابهام و سردرگمی، ضروری به­نظر می­رسد. در این مقاله با استفاده از روشی نسبتاً جدید، کاربردی و تأیید شده، اولویت­بندی اجرای این سیاست­ها در قالب مدلی پیشنهاد، و برای سهولت اجرای آن، نرم­افزار مربوطه نیز تهیه شده است. در این روش، به سه پارامتر کلی در هر سیاست توجه شده است: "اهمیت یا وزن"، "وضع موجود" و "توانمندی­ بهبود وضع موجود". در این روش، برای سنجش "اهمیت" سیاست­ها، از AHP گروهی-فازی که در مسائل کیفی توصیه شده است، استفاده می­شود. روایی داده ها نیز با شاخص ناسازگاری تأیید شده است. "وضع موجود" و "توانمندی بهبود" نیز در قالب طیف لیکرت 7 تایی، مشخص شده­اند. درواقع با تعمیم ماتریس اهمیت-عملکرد (IPA) به نحوی که اهمیت و عملکرد در یک بعد ماتریس تحت عنوان شکاف موزون قرار گرفته و در بعد دیگر با الهام از ماتریس جذابیت- توانمندی، توانمندی سازمان در اجرای هر سیاست قرار گرفته است. درنهایت، خروجی این روش در ماتریس "شکاف موزون-توانمندی" آورده شده که نشان دهنده اولویت­های بهبود سیاست ها در صنعت مورد مطالعه می­باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing the IPA-FAHP integrated model for prioritizing the general administrative policies Case study: A defense industry

چکیده [English]

Because of multiplicity of general administrative policies, it’s necessary to priority them to focus on the successful implementation of these policies and avoid confusion. In this article, the priorities were defined by new-applied-verified-method, and a model & software was proposed base of this method. In this way, the overall parameters of any policy are: “The importance or weight”, “status quo” and “capability of existing improvement”. In this way, to measure the "importance" of policies, the Group Fuzzy AHP is recommended that use in quality problems. Also the data validity was confirmed by inconsistency ratio. “Status quo” and “capability of improvement” were marked in the form of a 7th Likert. In fact, the new matrix was developed, by integrating the Importance-Performance matrix in vertical dimension, called “weighted-gap”; and “capability of improvement” in horizontal dimension. Finally, the method output is demonstrating in "Weighted Gap-Capability" matrix, which reflects the priorities to improve policies in the industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Policies
  • Fuzzy AHP
  • IPA- Status quo- Gap Analysis- Capabilities- Software