نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

چکیده

موضوع این مقاله مطالعه چارچوب تهیه سند استراتژیک برای مراکز مطالعاتی دستگاه های اجرایی در کشور است.ضرورت برنامه­ریزی و تفکر استراتژیکییش از یک دهه است که بسیار مورد توجه مدیران و متخصصین و نهادهای علمی قرار گرفته است. مراکز مطالعاتی به عنوان اتاق های فکر دستگاه های اجرایی در شناخت صحیح نیازها و آینده پژوهی و پیش بینی چالش های آینده آن ها می توانند نقش موثری ایفا نمایند. این گونه مراکز از این حیث حایز اهمیت می باشند که علاوه بر اینکه باید در قالب سیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت کنند، بایستی نیازهای علمی، آموزشی و پژوهشی دستگاه اجرایی مرتبط را در مقیاس ملی برآورده سازند. در این پژوهش تدوین سند راهبردی مرکز مطالعات برنامه­ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور به عنوان مطالعه موردی بررسی انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و شیوه تحلیل سوات می باشد. جهت امتیازدهی عوامل راهبردی و اولویت بندی استراتژی ها از نظرات کارشناسان، مدیران و متخصصان استفاده شده است. پس از تحلیل محیط بیرونی و داخلی، راهبردها و راهکارهای مرتبط ارایه شده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

..............