نقش راهبردی مدیریت ریسک بر تعامل بین کارایی، عملکرد و سلامت مالی بانک ها
1. نقش راهبردی مدیریت ریسک بر تعامل بین کارایی، عملکرد و سلامت مالی بانک ها

میر مرتضی موسوی؛ عسگر پاک مرام؛ جمال بحری؛ حسن قلیباف اصل

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1399

چکیده
  همه سازمان ها در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده با ریسک مواجه می شوند، اما در صورت درک و برخورداری از مدیریت راهبردی ریسک، آن ریسک می تواند به مزیت رقابتی تبدیل شود. بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ...  بیشتر
ارائه الگوی کاربردی درزمینه تصمیم‌گیری خرید در شرایط عدم اطمینان محیطی در بازار مسکن
2. ارائه الگوی کاربردی درزمینه تصمیم‌گیری خرید در شرایط عدم اطمینان محیطی در بازار مسکن

علیرضا ایرانی؛ محمد حقیقی؛ مهدی ریوندی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1399

چکیده
  هدف: هدف اصلی این پژوهش ارائه یک الگوی راهبردی جهت اطمینان سازی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری مصرف‌کنندگان در شرایط عدم اطمینان در بازار مسکن می‌باشد. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، بنیادی و کاربردی بوده ...  بیشتر
شناسایی راهبردهای ارتقای عملکرد رقابتی با تأکید بر نظریه ظرفیت‌های پویایی در صنایع نفت و گاز ایران
3. شناسایی راهبردهای ارتقای عملکرد رقابتی با تأکید بر نظریه ظرفیت‌های پویایی در صنایع نفت و گاز ایران

سیدرضا رهنمای توحیدی؛ هوشنگ تقی زاده؛ سلیمان ایران زاده

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1399

چکیده
  مطابق با نظریه ظرفیت‌های پویایی، اتخاذ و پیگیری راهبردهای مناسب در قالب اَبَرفرایندهای منسجم و در هم تنیده شده، می‌تواند منجر به ایجاد و ارتقای قابلیت‌های کلیدی و متمایز کننده سازمان گردد. لذا، یکی ...  بیشتر
شناسایی ابعاد تاثیرگذار بر تمایل کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان به نوآوری فناورانه
4. شناسایی ابعاد تاثیرگذار بر تمایل کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان به نوآوری فناورانه

حبیب زارع احمدآبادی؛ کیوان قاسمی؛ علی صفاری دربرزی؛ داوود عندلیب اردکانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

چکیده
  برای سازمان‌هایی که در محیط متغیر و بدون قطعیت به رقابت می‌پردازند، نوآوری برای رشد، موفقیت و بقای سازمان عامل حیاتی به شمار می‌رود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر توانمندیهای نوآوری فناورانه بر تمایل ...  بیشتر